Helion


Szczegóły ebooka

Optymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji

Optymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji


W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska, Maciej Jewczak, Adam Kucharski, red. nauk. Iwona Konarzewska, Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego, przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym, zarządzaniem projektami, modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu.

Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków, rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach, jak i do studentów logistyki, zarządzania oraz informatyki, pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych.

Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych, szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania, problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego, a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty, a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy, ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz, w sposób syntetyczny, podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów, symulacji zdarzeń dyskretnych, modelowania wieloagentowego.

Bardzo szeroko prezentowane algorytmy rozwiązań poszczególnych zagadnień budzą podziw i zdumienie. Ten fakt wykracza bardzo daleko poza standardy podręcznikowe i czyni z publikacji poważną monografię w zakresie optymalizacji. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bardzo mocno osadzona w problemach logistycznych zarówno tych tradycyjnych, jak zagadnienia transportowe, ale i tych najnowszych, jak przepływ informacji i zarządzanie w zakresie szeregowania zadań informatycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Wprowadzenie  9

 

Rozdział I. Problem lokalizacji centrów logistycznych               11

 1. Przegląd metod rozwiązania problemu lokalizacji               11
 2. Rozwiązanie problemu lokalizacji na podstawie położenia punktów sieci dystrybucji – metoda środka ciężkości               12
  1. Wyznaczanie lokalizacji za pomocą metryki prostokątnej        18
  2. Wyznaczanie lokalizacji za pomocą metryki euklidesowej       22
 3. Rozwiązanie problemu lokalizacji na podstawie metod optymalizacji wielokryterialnej             28

 

Rozdział II. Zagadnienie transportowe         39

 1. Klasyczne zagadnienie transportowe (KZT)          40
  1. Modelowanie i rozwiązanie klasycznego problemu transportowego    41
  2. Wybrane metody konstrukcji początkowego dopuszczalnego rozwiązania bazowego      44
   1. Metoda kąta północno-zachodniego 46
   2. Metoda minimalnego elementu macierzy kosztów        47
   3. Metoda aproksymacyjna Vogela (VAM)            48

1.3 Optymalizacja problemu transportowego – zmodyfikowana metoda przydziałów (MODI) 50

 1. Zagadnienie transportowe z ograniczoną przepustowością tras      55
 2. Zagadnienie transportowe z kryterium czasu      61
 3. Zagadnienie transportowe z punktami przeładunkowymi – wieloetapowe   66
 4. Problem minimalizacji pustych przebiegów         71

 

Rozdział III. Układanie tras pojazdów           77

 1. Układanie trasy jednego pojazdu (problem komiwojażera)              77
  1. Matematyczne sformułowanie problemu decyzyjnego            78
  2. Metody układania tras jednego pojazdu      83
   1. Algorytmy konstrukcyjne     83
   2. Algorytmy lokalnej optymalizacji (lokalnego przeszukiwania)      89
 2. Układanie tras wielu pojazdów (problem wielu komiwojażerów)    93
  1. Matematyczne sformułowanie problemu decyzyjnego            94
  2. Metody układania tras wielu pojazdów        95
   1. Algorytmy konstrukcyjne     95
   2. Algorytmy dekompozycyjne               101

 

Rozdział IV. Optymalizacja w sieciach transportowych             107

 1. Elementy teorii grafów             108
 2. Wyznaczanie dróg w sieciach dostaw    115
 3. Konstrukcja połączeń między węzłami sieci dostaw           126
 4. Przepływy w sieciach dostaw   137
  1. Problem maksymalnego przepływu w sieci 139
  2. Problem najtańszego przepływu w sieci      149

 

Rozdział V. Zarządzanie zapasami 155

 1. Zapasy i ich rola w logistyce     155
  1. Definicje i miejsca tworzenia zapasów         156
  2. Przyczyny gromadzenia i rodzaje zapasów  157
  3. Koszty zapasów  161
 2. Analiza zapotrzebowania na produkt     165
  1. Analiza zapotrzebowania na wiele produktów           166
  2. Analiza zapotrzebowania na jeden produkt                171
 3. Uzupełnianie zapasów               175
  1. Wielkość dostawy             177
   1. Ekonomiczna wielkość zamówienia   178
   2. Wielkość zamówienia przy zmianie cen jednostkowych               181
   3. Wielkość zamówienia wielu produktów od jednego dostawcy   182
  2. Metody wyznaczania momentu zamówienia               184
   1. Model „dwóch skrzynek”     186
   2. Model poziomu informacyjnego        187
   3. Model przeglądu okresowego            190
   4. Modyfikacje modeli zarządzania zapasami       193

 

Rozdział VI. Algorytmy szeregowania zleceń              199

 1. Problem szeregowania zleceń i rola szeregowania w systemach logistycznych           200
 2. Środowisko maszynowe            206
  1. Przypadek pojedynczej maszyny   206
  2. Przypadek maszyn równoległych   208
  3. Systemy typu flow shops, job shops i open shops      208
 3. Modelowanie i rozwiązywanie problemów szeregowania zleceń w praktyce              209
  1. Algorytm Conwaya            211
  2. Algorytm Gonzalesa–Sahniego       214
  3. Algorytm Johnsona dla dwóch maszyn         218
  4. Algorytm Johnsona dla trzech maszyn          220
  5. Algorytm Palmera             221
 4. Podsumowanie, wnioski           224

 

Rozdział VII. Modelowanie przepływów produkcyjnych          227

 1. Modelowanie produkcji           227
 2. Drzewo produktu       228
 3. Tworzenie listy materiałowej produktu – postępowanie iteracyjne               230
 4. Graf Gozinto                232
 5. Wyznaczanie zapotrzebowania na półprodukty i surowce               235
 6. Analiza czasu wykonywania wyrobów    238
 7. Optymalizacja produkcji           240
  1. Maksymalizacja wykorzystania czasu pracy  240
  2. Maksymalizacja zysku       242

 

Rozdział VIII. Wprowadzenie do metod symulacyjnych           243

 1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja modeli symulacyjnych 243
 2. Zalety i wady symulacji              245
 3. Podstawowe metody modelowania symulacyjnego           246
 4. Etapy symulacji           249
 5. Wprowadzenie do metod Monte Carlo 252
 6. Wprowadzenie do symulacji zdarzeń dyskretnych             258
 7. Uwagi na temat planowania eksperymentów i metod redukcji wariancji      263

 

Bibliografia         265

 

Dodatek. Transformacja odwrotna do dystrybuanty dla wybranych ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa         271

 1. Rozkład trójkątny        271
 2. Rozkład Pareta (a, b)  272
 3. Rozkład wykładniczy  274
 4. Rozkład Erlanga (k, λ) 275
 5. Rozkład logistyczny (µ, s)          276

 

Spis tabel            279

 

Spis rysunków    283