Helion


Szczegóły ebooka

Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego

Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego


Sposób zarządzania organizacjami publicznymi w ostatnich latach podlegał licznym modyfikacjom. Dynamiczna gospodarka, transformacja polityczno­gospodarcza, procesy globalizacji, wzorce europejskie, oczekiwania społeczne spowodowały, że zmienia się podejście kierowników do zarządzania zasobami ludzkimi. Aby wdrażać nowe, bardziej skuteczne rozwiązania, warto korzystać z doświadczeń podmiotów, które wypracowały standardy możliwe do zastosowania w przestrzeni biznesu i zadań publicznych.

Głównym celem książki jest przedstawienie czynników warunkujących transfer dobrych praktyk z organizacji biznesowych do jednostek samorządu terytorialnego oraz zaprezentowanie organizacji publicznych, które z sukcesem wdrożyły dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, wzorując się na rozwiązaniach biznesowych. W publikacji opisano najciekawsze wdrożone rozwiązania w zakresie pozyskiwania, oceniania i rozwoju pracowników, ale również usprawnienia ich komunikacji wewnętrznej, społecznej odpowiedzialności urzędu czy budowania zaangażowania.

Monografia jest dedykowana głównie menedżerom, osobom zajmującym się zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i biznesowych, a także zainteresowanym rozwojem zawodowym w tym obszarze. Stanowi odpowiedź na oczekiwania pracowników organizacji publicznych, którzy podczas współpracy z autorką podkreślali, że istnieje konieczność wypracowania zasad współdziałania jednostek administracji publicznej z organizacjami biznesowymi w celu wymiany doświadczeń i tworzenia standardów realizacji funkcji personalnej.

Wprowadzenie                7

 

1. Transfer dobrych praktyk jako element transferu wiedzy      13

1.1. Istota, pojęcie i cele zarządzania wiedzą      13

1.2. Pracownik wiedzy w jednostkach samorządu terytorialnego            21

1.3. Transfer wiedzy i dobrych praktyk jako sposób wprowadzania zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi    27

 

2. Metodyka i zakres badań       39

2.1. Przesłanki i cele badań         39

2.2. Metody badawcze 42

2.3. Ograniczenia przyjętej metodyki    51

2.4. Charakterystyka zbioru badanych organizacji            53

2.5. Prawno-organizacyjne zasady działania badanych podmiotów         53

2.6. Wybrane zagadnienia związane z procesami zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego              60

2.7. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi i rola menedżera publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego                 63

 

3. Transfer dobrych praktyk z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego               73

3.1. Stan zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego – uzasadnienie potrzeby transferu 73

3.2. Interpretacja terminów „dobre praktyki” i „transfer dobrych praktyk”         104

3.3. Przebieg i ograniczenia transferu dobrych praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego          107

3.4. Czynniki sprzyjające transferowi wiedzy w jednostkach samorządu terytorialnego               115

 

4. Efekty transferu – dobre praktyki z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego                 119

4.1. Dobre praktyki w obszarze pozyskiwania pracowników       119

4.2. Dobre praktyki w obszarze oceniania pracowników               129

4.3. Dobre praktyki w obszarze rozwoju pracowników 136

4.4. Przykłady dobrych praktyk w pozostałych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi             143

 

5. Wnioski z badań i rekomendacje       157

 

Zakończenie      169

Bibliografia         171

Spis tabel            179

Aneks   181