Helion


Szczegóły ebooka

 
Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy

Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Część 1: Funkcje, elementy i układy


Monografia obejmuje przegląd funkcji i struktur współczesnych komputerowych systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Publikacja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na pozycje kompleksowo prezentujące problematykę systemów KSRK z uwzględnieniem najnowszych trendów i rozwiązań. Może służyć jako pomoc naukowa dla studentów specjalności sterowanie ruchem kolejowym lub podobnych oraz jako źródło podstawowej wiedzy o systemach SRK dla pracowników kolei, projektantów, monterów i zarządców infrastruktury.
 
W celu wyjaśnienia szczególnych zagadnień i zaprezentowania konkretnych rozwiązań technicznych zostały przedstawione różne przykłady rzeczywistych systemów stosowanych współcześnie na liniach kolejowych polskich zarządców infrastruktury, a niekiedy także w innych zarządach kolejowych. Ze względu na zwiększającą się liczbę producentów, a tym samym zróżnicowanie pod względem sprzętowo-programowym, uznano, że przykłady powinny pokazywać różne podejście do realizacji podobnych funkcji i wymagań. Opis funkcji i wymagań oraz podstawowych założeń konstrukcji systemu był celem nadrzędnym wobec opisu konkretnego technicznego sposobu realizacji. Skupiono się więc na najnowocześniejszych rozwiązaniach wykonanych w technice komputerowej.
 
W publikacji szczególny nacisk został położony na systematykę, ujęcie systemowe i otwarty charakter przedstawianych rozwiązań funkcjonalnych, których implementacja na platformie sprzętowo-programowej dopiero następuje. Opisane zostały pojęcia, które ze względu na szybki rozwój techniki SRK nie zostały do tej pory usystematyzowane.

Słownik pojęć i skrótów 7

Wstęp 17

1. Wprowadzenie do kierowania i sterowania ruchem kolejowym 19

1.1. Wiadomości ogólne o sterowaniu i kierowaniu ruchem kolejowym 19

1.2. Elementy, układy i systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym 20

1.2.1. Ujęcie systemowe kierowania i sterowania ruchem kolejowym 20

1.2.2. Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym 22

1.2.3. Elementy i układy ksrk 23

1.3. Kategorie systemów ksrk 25

1.3.1. Zbiór kategoryzacji 25

1.3.2. Podział ze względu na technikę wykonania 25

1.3.3. Podział ze względu na przeznaczenie 26

1.3.4. Podział według Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) 27

1.3.5. Podział ze względu na odporność na czynniki środowiskowe 27

1.3.6. Podział ze względu na miejsce w pętli sterowania 29

1.3.7. Podział ze względu na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 29

1.3.8. Model hierarchiczny struktury systemów ksrk 29

1.3.9. Systemy komputerowe ksrk 32

2. Przegląd funkcji i struktur komputerowych systemów ksrk 36

2.1. Urządzenia i systemy warstwy zabezpieczenia ruchu kolejowego 36

2.1.1. Urządzenia zależnościowe 36

2.1.2. Urządzenia wykonawcze – sterowniki obiektowe 53

2.1.3. Urządzenia wykonawcze – przytorowe 60

2.1.4. Liczniki osi 70

2.2. Urządzenia i systemy warstwy sterowania ruchem kolejowym 83

2.2.1. Urządzenia lokalnego sterowania 84

2.2.2. Urządzenia miejscowego sterowania 87

2.2.3. Urządzenia zdalnego sterowania 99

2.3. Urządzenia i systemy warstwy kierowania ruchem kolejowym 115

2.3.1. Urządzenia kontroli dyspozytorskiej 118

2.3.2. Urządzenia przekazywania informacji o pociągach 132

2.3.3. Urządzenia powiadamiania dróżników 139

2.4. Urządzenia i systemy liniowe 144

2.4.1. Komputerowe blokady liniowe 145

2.5. Komputerowe urządzenia automatycznego sterowania pociągiem 160

2.5.1. Cele zastosowania automatycznego sterowania pociągiem 160

2.5.2. Poziomy automatyzacji prowadzenia pociągu 161

2.5.3. Definicja systemu automatycznego sterowania pociągiem 162

2.5.4. Struktura systemu automatycznego sterowania pociągiem 165

2.5.5. Optymalizacja organizacji ruchu pociągów na torach szlakowych 167

2.5.6. Systemy klasy CBTC 169

2.5.7. Przykłady rozwiązań 180

2.6. Komputerowe urządzenia zabezpieczenia skrzyżowań kolejowo-drogowych 189

2.7. Wybrane urządzenia i systemy towarzyszące 199

2.7.1. Urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru 200

2.7.2. Systemy dynamicznej informacji pasażerskiej 202

2.7.3. Systemy telewizji użytkowej 205

2.7.4. Systemy detekcji obiektów w strefie zagrożenia 208

2.7.5. Urządzenia ochrony zwierząt 211

2.7.6. System ewidencji pracy eksploatacyjnej 214

Literatura 217

Spis rysunków 220