Helion


Szczegóły ebooka

 
Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością

Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością


Książka dotyczy zagadnień metodologiczno-teoretycznych, w tym podmiotowości i tożsamości, a także edukacji i aktywności zawodowej oraz pozazawodowej osób z niepełnosprawnościami. Zwrócono w niej uwagę na szanse i zagrożenia wynikające z kontekstu kulturowo-społecznego oraz systemowo-instytucjonalnego w badaniach nad niepełnosprawnością. Poszczególne rozdziały zawierają konkretne przykłady ilustrujące podejmowane zagadnienia badawcze oraz bezpośrednie doświadczenia osób badających zjawisko niepełnosprawności w różnych obszarach życia społecznego.

Publikacja łączy w sobie zarówno cechy opracowania naukowego, opartego na badaniach własnych poszczególnych autorów, jak i praktycznego poradnika z wnioskami o charakterze rekomendacji. Z tego względu powinna zainteresować nie tylko przedstawicieli nauki, lecz także praktyków zatrudnionych w instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych i rządowych, których jednym z zasadniczych obszarów działania jest diagnozowanie sytuacji osób z niepełnosprawnościami i projektowanie zmian mających na celu aktywizację tego środowiska.

Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota Żuchowska-Skiba, W kierunku Disability Studies – rozwój badań nad niepełnosprawnością i osobami z niepełnosprawnościami  7

 

Zbigniew Głąb, Zrozumieć „innego” – socjologia wiedzy jako perspektywa badawcza dla Disability Studies      19

 

Agnieszka Woynarowska, Dyskursywne konstrukcje niepełnosprawności. Dyskurs jako narzędzie dominacji, wykluczenia, emancypacji i kreowania tożsamości osób z niepełnosprawnością   37

 

Milena Trojanowska, Znaczenie badań pogranicza w kontekście badań o niepełnosprawności   55

 

Jolanta Rzeźnicka-Krupa, Performatywny wymiar studiów o niepełnosprawności: badania na pograniczu nauk społecznych, humanistyki i sztuki      65

 

Maria Stojkow, Czy niepełnosprawność zawsze znaczy to samo? – analiza wpływu kultury na rozumienie niepełnosprawności   83

 

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Badać – nie wykluczając. Rozważania nad „metodologią dostępności”          97

 

Jakub Niedbalski, Zastosowanie metod jakościowych w badaniach osób z niepełnosprawnością – przykład etnografii opartej na procedurach metodologii teorii ugruntowanej  111

 

Celina Kamecka-Antczak, Mateusz Szafrański, Klaudia Wos, Wyzwania dla badań włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenia własne           129

 

Tomasz Kasprzak, Zastosowanie metodologii konstruktywistycznej teorii ugruntowanej do analizy światów społecznych osób głuchoniewidomych          145

 

Kamila Albin, Mniej obrazów, więcej słów. Dostępność konferencji naukowych dla osób z dysfunkcją wzroku   161

 

Tomasz Masłyk, Deficyt wsparcia społecznego – osoby niepełnosprawne w nieformalnych sieciach społecznych            177

 

Dorota Żuchowska-Skiba, Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami – perspektywy badawcze         195

 

Wojciech Mankowski, Znaczenie studiowania dla osób z niepełnosprawnością     213

 

Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Wchodzenie niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na rynek pracy  229

 

Rafał Maciąg, Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji           241

 

Joanna Wojtyńska, Niepełnosprawni seniorzy – problemy operacjonalizacji pojęcia        255

 

Klaudia Izabela Majewska, Wyznaczniki kształtowania się tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym       275

 

Podsumowanie           293

 

Noty o autorach          297