Helion


Szczegóły ebooka

Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice


Praca zawiera podstawowe informacje na temat zużycia surowców w gospodarce światowej i ich cen. Opisano zjawiska mające ilustrację statystyczną, a także prawidłowości teoretyczne w sferze wykorzystania surowców.

Wstęp 7

  1. Ekonomiczna analiza rozwiązań technicznych 9

Plecak ekologiczny, sprawność układu 12

  1. Rodzaje surowców i ich rynki 16

Model integracji rynków 24

  1. Surowce wśród czynników rozwoju gospodarki 26

Krzywa uśmiechu 29

  1. Długookresowe zmiany cen metali i surowców rolnych 32

Cena miedzi jako wskaźnik koniunktury 36

  1. Długookresowe zmiany cen i zużycia nośników energii 48

Czy nafta rządzi światem? 54

  1. Surowcochłonność i energochłonność PKB 65

Prawo malejących przychodów 70

Inicjatywa Factor 10 i gospodarowanie bez wzrostu 73

  1. Miejsce sektora surowcowego we współczesnej gospodarce światowej 75

Podejmowanie decyzji z nieprecyzyjnym kryterium optymalności 79

  1. Sektor surowcowy w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych 91

Twierdzenie Heckschera-Ohlina, paradoks Leontiefa  102

  1. Problemy rozwoju krajów surowcowych 105

Paradoks obfitości 118

  1. Deficyt surowców w skali globalnej 120

Statyczna teoria zasobów Malthusa i teoria szczytu wydobycia Hubberta 122

Wartość względna surowców 126