Helion


Szczegóły ebooka

Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia

Zjawisko Fringe Belt w strukturze morfologicznej miast polskich na przykładzie Radomia


W książce podjęto zagadnienie powszechnie znane i analizowane w zagranicznej literaturze przedmiotu, ale nowatorskie na gruncie polskich badań urbomorfologicznych. Monografia jest poświęcona koncepcji Fringe Belt – jednej z kluczowych w brytyjskiej morfologii miast – oraz zjawisku o tej samej nazwie, które w strukturze przestrzennej miasta jest reprezentowane przez tereny obrzeży miejskich – zarówno dawnych, jak i aktualnych, wykazujących duży stopień trwałości. W planie miasta formują one specyficzne strefy wyróżniające się ekstensywnymi formami użytkowania oraz zagospodarowaniem głównie o charakterze instytucjonalnym, rekreacyjnym i przemysłowym. Analiza tych stref, w ujęciu historycznym, pozwala „uporządkować” strukturę morfologiczną badanych miast, ułatwia zrozumienie dynamiki procesów zachodzących na ich obszarze i pomaga przewidywać przyszłe przeobrażenia struktur urbanistycznych, co czyni koncepcję Fringe Belt atrakcyjną nie tylko dla geografów, lecz także dla planistów.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, o charakterze wprowadzającym, ukazano genezę koncepcji Fringe Belt, jej rozwój w światowych badaniach morfologicznych, założenia oraz metodologię badań. Szczegółowo omówiono zjawisko Fringe Belt stanowiące szczególny element struktury morfologicznej miasta, podkreślono jego uniwersalny charakter i specyfikę. Część druga, empiryczna, zawiera prezentację rozwoju zjawiska Fringe Belt w strukturze morfologicznej Radomia oraz opis prawidłowości, jakimi cechuje się ono w miastach polskich.

Monografia stanowi przykład dogłębnej analizy urbomorfologicznej w ujęciu geograficzno-historycznym. Przedstawiono w niej kompletny stan badań nad koncepcją Fringe Belt i zjawiskiem, którego dotyczy, a także zgromadzono wiedzę z zakresu morfologii miast wykraczającą poza dotychczasowy poziom jej powszechnej znajomości w Polsce.

 1. Wstęp        7
  1. Wyjaśnienia terminologiczne    8
  2. Cele i hipotezy badawcze oraz zakres pracy        10
  3. Materiały źródłowe i metody badawcze            11
 2. Problem badawczy w świetle literatury           13
  1. Rozwój conzenowskiej szkoły morfologii miast            13
  2. Rozwój badań nad koncepcją Fringe Belt w literaturze przedmiotu            17
 3. Fringe Belt jako ważny element struktury morfologicznej miasta            53
  1. Specyfika zjawiska Fringe Belt     53
  2. Charakterystyka centralnego, wewnętrznego oraz zewnętrznego Fringe Belt            56
  3. Analiza czynników leżących u podstaw formowania się zjawiska Fringe Belt            59
  4. Schemat rozwoju i przeobrażeń struktury przestrzennej Fringe Belts            62
 4. Fringe Belt a strefa podmiejska – próba porównania    67
 5. Ogólne uwarunkowania kształtowania się zjawiska Fringe Belt w miastach polskich         73
 6. Fringe Belt w strukturze morfologicznej Radomia        81
  1. Proces kształtowania zjawiska Fringe Belt na tle rozwoju struktury przestrzennej miasta     83
  2. Charakterystyka poszczególnych stref Fringe Belts w przestrzeni Radomia            100
 7. Wnioski końcowe   109

Bibliografia     115

Spis rysunków 127

Spis tabel        129