Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury. Działania współczesnego teatru i filharmonii

Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury. Działania współczesnego teatru i filharmonii


Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy koncepcji zarządzania wartością dla klienta, która została ukazana przez pryzmat marketingu doświadczeń w działaniach instytucji kultury w Polsce. Książka zawiera diagnozę etapów teoretycznego modelu zarządzania wartością i doświadczeniem klienta na podstawie badań funkcjonowania teatrów i filharmonii w Polsce, analizę porównawczą zestawiającą wartości proponowane przez teatry i filharmonie z oczekiwaniami uczestników kultury, a także omówienie wpływu nurtu marketingu doświadczeń na działania teatrów i filharmonii oraz ich odbiór przez uczestników kultury.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do menedżerów i animatorów kultury oraz pracowników instytucji kultury. Poruszone w niej zagadnienia mogą być też przydatne dla studentów i osób zainteresowanych zarządzaniem wartością dla klienta oraz marketingiem doświadczeń. Monografia stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu marketingu usług, marketingu organizacji non profit czy zarządzania marketingowego w instytucjach kultury.

To bez wątpienia interesujące opracowanie, skłaniające do dyskusji. Być może pozwoli również na poprawę potocznego, niestety nie zawsze pozytywnego, wizerunku marketingu. Dzięki Autorce możemy zobaczyć jego „szlachetniejszą twarz”.

Prof. dr hab. Jacek Otto

Wstęp  9

 

Rozdział 1. Czy tego klient potrzebuje? Czy to klient zauważy? Czy to będzie ważne? Dlaczego nikt tego nie chce? Wartość dla klienta i jej znaczenie w budowaniu strategii instytucji kultury            13

1.1. Wartość dla klienta w literaturze przedmiotu i na rynku instytucji kultury  13

   1. Wartość dla klienta w naukach ekonomicznych                13
   2. Wartość dla klienta i jej miejsce w kulturze      16

1.2. Alokacja wartości dla klienta w strategii instytucji kultury         17

1.3. Zarządzanie wartością dla klienta w instytucji kultury – podejście modelowe           20

   1. Modele zarządzania wartością dla klienta        20
   2. Model zarządzania wartością dla klienta w instytucjach kultury      23

1.4. Umiejętność komunikowania wartości dla klienta jako podstawa nawiązywania i podtrzymywania relacji z uczestnikami kultury     26

   1. Komunikowanie wartości dla klienta – ujęcie ogólne       26
   2. Komunikacja ze współczesnymi uczestnikami kultury      27

 

Rozdział 2. Jest super, jesteś śliczny, uwielbiam cię, chcę z tobą żyć… Lubię cię!!! OK!!! Łapa!!! Siła doświadczeń w działaniach marketingowych instytucji kultury      35

2.1. Doświadczenie w marketingu instytucji kultury         35

   1. Transfer doświadczeń w działaniach marketingowych    35
   2. Marketing doświadczeń a budowanie wartości dla klienta              36

2.2. Inscenizowanie niezapomnianych doświadczeń dla uczestników kultury 38

   1. Zrozumieć doświadczenie klienta     38
   2. Rodzaje doświadczeń oczekiwanych przez klienta           40
   3. Strategiczne moduły doświadczeń jako sposoby budowania doświadczeń klienta         42

2.3. Potrzeba doświadczania i współtworzenia doświadczeń przez klientów instytucji kultury       49

   1. Sposoby identyfikacji i klasyfikacji potrzeb klienta           49
   2. Współtworzenie doświadczeń z klientem        53

2.4. Instrumenty wspomagające działania marketingowe instytucji kultury w celu budowania doświadczeń               55

2.5. Zarządzanie doświadczeniem klienta w instytucjach kultury     68

2.6. Modelowe ujęcie zarządzania wartościami i dostarczanymi doświadczeniami z udziałem klienta         78

 

Rozdział 3. A z czym do ludzi? Jak cię widzi rynek? Jak ma się rynek? Kim oni są? Obraz rynku kultury i instytucji kultury             83

3.1. Rynek kultury w Polsce 83

   1. Instytucja kultury w Polsce w świetle prawa i jej obowiązków – klasyfikacja i cele          83
   2. Organizatorzy instytucji kultury         85
   3. Struktura rynku kultury w Polsce        88

3.2. Uczestnictwo w kulturze w świetle rynkowych zmian postrzegania konsumenta      98

   1. Kultura, jej typy oraz zarządzanie w kulturze    98
   2. Wąskie i szerokie ujęcie uczestnictwa w kulturze – od widza i odbiorcy do uczestnika kultury       100
   3. Typologia uczestników kultury           103

3.3. Nowe zjawiska na rynku instytucji kultury   114

 

Rozdział 4. Tak to wygląda? To jest super?! Chodźmy tam! Tego bym się nie spodziewał! Zobacz! Zarządzanie wartością i doświadczeniem klienta instytucji teatralnych i filharmonii w Polsce w świetle badań empirycznych         119

4.1. Metodyka badań empirycznych oraz charakterystyka prób badanych         119

4.2. Uczestnik wydarzeń kulturalnych oraz jego oczekiwania wobec oferowanych mu przez teatry i filharmonie wartości i doświadczeń – perspektywa klienta           126

   1. Oczekiwania klientów teatru i filharmonii wobec wartości doświadczanych  126
   2. Działania marketingowe teatrów i filharmonii jako wartość dodana dla uczestników kultury       133
   3. Narzędzia komunikowania i dystrybuowania wartości dla klienta w teatrach i filharmoniach       137
   4. Doświadczenia oferowane klientom teatrów i filharmonii oraz poziom ich akceptacji   142

4.3. Zarządzanie wartością i doświadczeniem klienta w teatrach i filharmoniach – perspektywa menedżera              147

   1. Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta a strategiczna możliwość ich wprowadzenia w instytucji kultury               147
   2. Badanie oczekiwań klienta jako podstawa kreowania dla niego wartości i doświadczeń               152
   3. Zaangażowanie klienta w budowanie wartości i doświadczeń        156
   4. Oczekiwane przez klientów instytucji kultury korzyści i rodzaje doświadczeń  157
   5. Elementy budowania i rozwijania doświadczeń w teatrach i filharmoniach    161
   6. Komunikowanie wartości a wdrażanie doświadczeń        163
   7. Dostarczana wartość a monitorowanie doświadczeń       168

 

Zakończenie         171

 

Bibliografia          177