Helion


Szczegóły ebooka

Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka

Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciąży wysokiego ryzyka


W monografii z zakresu psychologii rodziny autorka ustala, czy Istnieją różnice w nasileniu więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach fizjologicznych i ciążach wysokiego ryzyka. W drugiej grupie uwzględnia dwa typy: ze zdiagnozowanymi wrodzonymi wadami rozwojowymi płodu oraz z innymi zagrożeniami wynikającymi z nietypowego przebiegu ciąży lub choroby matki. Podejmuje także próbę określenia czynników będących predyktorami więzi matki z dzieckiem w okresie prenatalnym w różnych sytuacjach zagrożenia ciąży lub jego braku.

*

Publikacja jest ważną pozycją ze społecznego punktu widzenia. Porusza rzadko podejmowaną problematykę więzi matki z dzieckiem w okrasie prenatalnym w grupie kobiet będących w ciąży wysokiego ryzyka. Dyskusja na temat uzyskanych wyników prezentowana przez badaczkę jest wnikliwa i dzięki interdyscyplinarnemu myśleniu (psychologiczno-medyczno-filozoficznemu) sprawia, że czytany tekst zyskuje na wartości, może być traktowany uniwersalnie i stanowić źródło wiedzy dla szerokiego kręgu odbiorców.

Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan

Wstęp   9

 

Rozdział 1. Wybrane aspekty ciąży fizjologicznej i zagrożonej  11

1.1. Przebieg ciąży fizjologicznej i związane z nim zmiany             11

1.2. Ciąża wysokiego ryzyka – aspekt medyczny               16

1.2.1. Zagrożenia związane ze stanem zdrowia matki     16

1.2.2. Zagrożenia związane z przebiegiem ciąży 19

1.2.3. Wrodzone wady rozwojowe         22

1.3. Doświadczanie ciąży fizjologicznej i zagrożonej – aspekt psychologiczny      27

1.4. Metody diagnostyki prenatalnej     31

 

Rozdział 2. Teoria przywiązania               35

2.1. Przywiązanie w okresie wczesnodziecięcym              35

2.2. Style przywiązania w okresie dorosłości       38

 

Rozdział 3. Więź emocjonalna z dzieckiem w okresie ciąży        43

3.1. Teorie przywiązania prenatalnego  44

3.1.1. Traktowanie płodu jako odrębnej istoty  46

3.1.2. Przypisywanie właściwości dziecku            46

3.1.3. Interakcje z dzieckiem      47

3.2. Determinanty więzi emocjonalnej  47

3.2.1. Uwarunkowania demograficzne  47

3.2.2. Doświadczenia prokreacyjne i przebieg obecnej ciąży       48

3.2.3. Indywidualne właściwości kobiety              53

3.2.4. Jakość relacji rodzinnych  55

3.3. Skutki więzi emocjonalnej matki z dzieckiem w okresie prenatalnym            57

 

Rozdział 4. Metodologiczne założenia badań własnych               59

4.1. Cel badań i problemy badawcze      59

4.2. Charakterystyka grupy badanej i sposób przeprowadzania badań  71

4.3. Charakterystyka narzędzi badawczych         75

4.3.1. Kwestionariusz „Więź z dzieckiem w okresie ciąży”            75

4.3.2. Skala Doświadczania Ciąży              76

4.3.3. Kwestionariusz Stylów Przywiązania KSP 77

4.3.4. Skala Samooceny SES        78

4.3.5. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI             78

4.3.6. Skala Wsparcia Społecznego          79

4.3.7. Skala Zależności od Małżonka SZM             79

4.3.8. Kwestionariusz wywiadu 80

4.4. Metody analizy statystycznej wyników badań          80

 

Rozdział 5. Cechy obecnej ciąży i doświadczenia prokreacyjne a więź z dzieckiem prenatalnym            81

5.1. Więź matki z dzieckiem prenatalnym w ciążach zdrowych, z wadami wrodzonymi i innymi zagrożeniami     81

5.2. Więź matki z dzieckiem prenatalnym w ciążach planowanych i nieplanowanych      83

5.3. Więź matki z dzieckiem prenatalnym w pierwszej i kolejnych ciążach            84

5.4. Więź matki z dzieckiem prenatalnym a jego płeć     86

5.5. Więź z dzieckiem prenatalnym u matek z negatywnymi doświadczeniami prokreacyjnymi 88

5.6. Wiek ciążowy a więź z dzieckiem prenatalnym         89

5.7. Predyktory więzi z dzieckiem prenatalnym – doświadczenia prokreacyjne i cechy obecnej ciąży     90

5.8. Podsumowanie       91

 

Rozdział 6. Doświadczanie ciąży zagrożonej i fizjologicznej a więź z dzieckiem prenatalnym    93

6.1. Doświadczanie ciąży fizjologicznej, z wadami wrodzonymi i innymi zagrożeniami    93

6.2. Doświadczanie ciąży a więź z dzieckiem prenatalnym            95

6.3. Predyktory więzi z dzieckiem prenatalnym – doświadczanie obecnej ciąży 99

6.4. Podsumowanie       102

 

Rozdział 7. Właściwości indywidualne badanych kobiet w ciążach zagrożonych i fizjologicznych a więź z dzieckiem prenatalnym     103

7.1. Wiek matki a więź z dzieckiem prenatalnym              103

7.2. Styl przywiązania a więź z dzieckiem prenatalnym  104

7.3. Samoocena a więź z dzieckiem prenatalnym             108

7.4. Lęk a więź z dzieckiem prenatalnym              109

7.5. Predyktory więzi z dzieckiem prenatalnym – indywidualne właściwości matki          112

7.6. Podsumowanie       114

 

Rozdział 8. Charakter relacji z partnerem badanych kobiet w ciążach zagrożonych i fizjologicznych a więź z dzieckiem prenatalnym     115

8.1. Stan cywilny matki a więź z dzieckiem prenatalnym               115

8.2. Wsparcie od partnera a więź z dzieckiem prenatalnym         117

8.3. Zależność od partnera a więź z dzieckiem prenatalnym        120

8.4. Predyktory więzi z dzieckiem prenatalnym – relacja z partnerem    122

8.5. Podsumowanie       124

 

Rozdział 9. Wybrane czynniki położnicze, indywidualne i relacyjne a doświadczanie ciąży z wadami wrodzonymi, innymi zagrożeniami i fizjologicznych                 125

9.1. Przebieg ciąży i historia położnicza a doświadczanie ciąży    125

9.2. Właściwości indywidualne badanych kobiet a doświadczanie ciąży 130

9.3. Charakter relacji badanych kobiet z partnerem a doświadczanie ciąży          133

9.4. Podsumowanie       136

 

Rozdział 10. Wybrane czynniki położnicze, indywidualne i relacyjne a więź z dzieckiem prenatalnym                139

 

Rozdział 11. Dyskusja wyników                145

11.1. Cechy ciąży i doświadczenia położnicze a więź matki z dzieckiem  145

11.2. Doświadczanie obecnej ciąży a więź emocjonalna matki z dzieckiem          150

11.3. Właściwości indywidualne kobiet a więź matki z dzieckiem              152

11.4. Relacja z partnerem a więź matki z dzieckiem         154

11.5. Znaczenie wybranych zmiennych położniczych, indywidualnych i relacyjnych dla tworzenia więzi z dzieckiem prenatalnym w ciążach zagrożonych i fizjologicznych     156

 

Zakończenie      159

 

Bibliografia         163

 

Maternal-fetal attachment in high-risk pregnancy. Summary    179

 

Spis tabel            181

 

Spis rysunków   185