Helion


Szczegóły ebooka

Projekty offshoringowe w usługach biznesowych. Pozycja Polski

Projekty offshoringowe w usługach biznesowych. Pozycja Polski


Rosnąca pozycja usług we współczesnej gospodarce jest faktem bezspornym. Mamy do czynienia z procesem serwicyzacji gospodarek. Wzrasta więc udział usług w rozumieniu trójsektorowego podziału, a także rośnie znaczenie funkcji usługowych w sektorach produkcji materialnej. Szczególnie interesującymi zjawiskami, które stanowią przedmiot badań autorki, są: delokalizacja potencjału usług (tzw. offshoring) i powstawanie nowoczesnych modeli centrów usługowych.

W monografii podjęto próbę oceny procesu delokalizacji korporacyjnych centrów usług biznesowych do Polski oraz perspektyw ich rozwoju. Przedstawiono miejsce Polski wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także na globalnej mapie lokalizacji.

Publikacja jest skierowana zarówno do studentów ekonomii, jak i do osób zajmujących się zmianami zachodzącymi we współczesnej gospodarce.

Wstęp            7

 

Rozdział I. Internacjonalizacja rynku usług         9

  1. Megatrendy w rozwoju usług      9
  2. Teoria wobec umiędzynarodowienia usług        14
  3. Międzynarodowy rynek usług – charakterystyczne procesy     18
  4. Instytucjonalno‑prawne regulacje determinujące wzrost obrotu usługami w gospodarce światowej            23
  5. Czynniki rozwoju międzynarodowego rynku usług       26

 

Rozdział II. Geneza, uwarunkowania i determinanty przemieszczenia światowego potencjału usług        31

  1. Zmiany w systemie organizacji biznesu w warunkach globalizacji      31
  2. Determinanty internacjonalizacji procesów biznesowych na poziomie korporacji      35
  3. Redefinicja działalności przedsiębiorstw w aspekcie umiędzynarodowienia procesów gospodarczych          39
  4. Delokalizacja potencjału wytwórczego i usługowego     44
   1. Pojęcie delokalizacji działalności gospodarczej      44
   2. Czynniki determinujące delokalizację usług biznesowych           49
  5. Delokalizacja usług jako nowoczesna forma zwiększania konkurencyjności  50

 

Rozdział III. Offshoringowe projekty w usługach biznesowych  57

  1. Outsourcing, offshoring usług i pokrewne pojęcia        57
  2. Klasyfikacja usług biznesowych z punktu widzenia działań offshoringowych 62
  3. Rodzaje offshoringu usług biznesowych            74
  4. Zakres projektów i modele usług BPO   84
   1. Projekty realizowane w ramach BPO         84
   2. Modele świadczenia usług BPO      88

 

Rozdział IV. Offshoring usług biznesowych – globalne trendy  95

  1. Tendencje rozwoju transgranicznego transferu potencjału usług biznesowych        95
  2. Determinanty lokowania usług biznesowych i przestrzenna konfiguracja działalności offshoringowej        97
  3. Ocena regionów gospodarki światowej dla transferu potencjału usług          107
   1. Ocena regionu Azji i Pacyfiku        114
   2. Rynek Ameryki Łacińskiej 116
   3. Region Afryki          119
   4. Rynek Europy Środkowo‑Wschodniej       121

 

Rozdział V. Polska w offshoringu usług biznesowych. Wyniki badań  127

  1. Polska jako miejsce offshoringu usług biznesowych    127
   1. Atuty Polski            127
   2. Rządowe i regionalne systemy wsparcia inwestycji          129
  2. Charakterystyka rynku usług biznesowych w Polsce  133
   1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektor usług biznesowych w Polsce w latach 2003–2018       133
   2. Charakterystyka centrów usługowych     135
   3. Zatrudnienie w centrach usług biznesowych       140
   4. Regionalna lokalizacja centrów usług i atrakcyjność regionów Polski    142
  3. Inwestycje w sektor usług w Polsce. Wyniki badań własnych 143
   1. Cel badań   143
   2. Metoda badań i charakterystyka badanej populacji        144
   3. Wyniki badań zagranicznych centrów usług w Polsce     144

 

Zakończenie  153

Bibliografia   155

Spis tabel      163

Spis rysunków          165

Spis wykresów          167