Helion


Szczegóły ebooka

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego


W większości artykułów prezentowanych w niniejszym opracowaniu rozwój zrównoważony jest rozumiany w wielu znaczeniach, a między innymi jako rozwój owocujący poprawą spójności regionalnej i harmonijności rozwoju. 

Wstęp 6

Konstytucyjno-prawne aspekty kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bez­pieczeństwa i porządku publicznego 7 (Anna Gołębiowska)

Polityka rozwoju w Polsce: decentralizacja, fragmentacja i kolektywizacja odpowiedzialności 22 (Maciej Holko)

Determinanty realizacji budżetu zadaniowego i prognoz finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego 38 (Elżbieta Kotowska)

Administracyjnoprawne instrumenty zapewnienia mieszkania potrzebującym mieszkańcom gminy 53 (Urszula Legierska)

Funkcjonowanie gminnej ewidencji zabytków jako części systemu ewidencji nieruchomości zabytkowych w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju 69 (Anna Małkowska)

Problemy gospodarki finansowej powiatów w aspekcie realizacji zadań publicznych (wybrane zagadnienia) 87 (Anna Milewska, Monika Narojek)

Znaczenie struktury przestrzennej dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 103 (Katarzyna Sadowy)

Ocena poziomu i dynamiki rozwoju powiatów w województwie zachodniopomorskim i lubu­skim 117 (Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski)

Samorząd gminny jako podmiot prawa antymonopolowego na przykładzie ustawy z 13 wrze­śnia 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach 184 (Dominik Sypniewski)

Problematyka podziałów nieruchomości rolnych w świetle realizacji zasady zrównoważonego rozwoju  196 (Dorota Wilkowska-Kołakowska)