Helion


Szczegóły ebooka

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy

Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy


Gospodarka nieruchomościami i kataster stanowią istotne i dynamiczne zmieniające się zagadnienia w szeroko pojętej geodezji. Zmiany te wynikają z potrzeby rozwiązywania aktualnych problemów, a obejmują aspekty techniczne, proceduralne i prawne. Prezentowana monografia prezentuje tylko niektóre aspekty związane z gospodarką nieruchomościami, katastrem i wyceną nieruchomości z uwzględnieniem działań geodetów. Wielowątkowość opracowania wskazuje na trudności, które stoją przed geodetami w trakcie realizacji prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem i modernizacją katastru nieruchomości, scalaniem gruntów na obszarach wiejskich czy określaniem wartości nieruchomości. Wspólne dla tych działań jest to, że muszą być one społecznie akceptowane i ekonomicznie opłacalne, a jednocześnie powinny chronić środowisko naturalne. 

Przedmowa 9

Rozdział 1 PRAWNE I TECHNICZNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE (Józef Iwanicki) 11

1.1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 12

1.2. Przyjęcie granic dzielonych nieruchomości 14

1.3. Mapa z projektem podziału nieruchomości przewidzianych pod inwestycję drogową 17

1.4. Wyznaczenie i stabilizacja pasa drogowego 17

1.5. Skutki prawne decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 18

Rozdział 2 ROLA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W PROCEDURZE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (Magdalena Karabin) 19

2.1. Zależność między planowaniem przestrzennym a podziałem nieruchomości w Polsce 19

2.2. Zależność między planowaniem przestrzennym a podziałem nieruchomości w Austrii 23

2.3. Zależność między planowaniem przestrzennym a podziałem nieruchomości w Holandii 25

Rozdział 3 ANALIZA PORÓWNAWCZA FUNKCJONOWANIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH KATASTRU W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (Marcin Karabin) 28

3.1. Struktura organizacyjna systemu katastralnego w Finlandii 28

3.2. Struktura organizacyjna systemu katastralnego w Czechach 30

3.3. Struktura organizacyjna systemu katastralnego na Łotwie 32

3.4. Struktura organizacyjna systemu katastralnego na Litwie 34

3.5. Porównanie struktur organizacyjnych prowadzenia katastru w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej 37

Rozdział 4 MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ASPEKCIE WYMAGAŃ WSPÓŁCZESNEGO KATASTRU (Robert Łuczyński) 43

4.1. Wprowadzenie 43

4.2. Podstawy prawne przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków 44

4.3. Ocena uregulowań prawnych w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości 45

4.4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w praktyce 50

4.5. Ocena stanu niespójności przestrzeni technologicznej obiektu badawczego 54

4.6. Propozycje zmian w procedurze modernizacji ewidencji gruntów i budynków 55

Rozdział 5 SCALENIA INFRASTRUKTURALNE JAKO SPOSÓB OCHRONY PRZED POWODZIAMI NA TERENACH WIEJSKICH (Marta Smal) 60

5.1. Scalenia infrastrukturalne a klasyczny proces scalenia i wymiany gruntów 61

5.2. Rola planowania przestrzennego w procesie scaleń infrastrukturalnych 64

5.3. Zastosowanie scaleń infrastrukturalnych – rozwiązania niemieckie 66

Rozdział 6 OCHRONA ŚRODOWISKA W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W SCALENIACH INFRASTRUKTURALNYCH (Katarzyna Sobolewska-Mikulska) 70

6.1. Wprowadzenie 70

6.2. Ochrona terenu poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych 72

6.3. Możliwości odprowadzania nadmiaru wód 74

6.4. Przyrodnicze formy ochrony cieków wodnych 75

6.5. Przykłady rozwiązań ochrony przeciwpowodziowej w ujęciu środowiskowym w Europie 76

6.6. Prace geodezyjne na obszarach wiejskich zagrożonych powodziami 77

Rozdział 7 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI LEŚNYMI ORAZ METODYKA OKREŚLANIA ICH WARTOŚCI (Wojciech Wilkowski) 81

7.1. Podział podmiotowy nieruchomości leśnych 81

7.2. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, z którymi związane są wymaga­nia określania ich wartości . 82

7.2.1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości (art. 38 Ustawy o lasach) 82

7.2.2. Nabywanie przez Lasy Państwowe nieruchomości (art. 37 Ustawy o lasach) 82

7.2.3. Zamiana nieruchomości (art. 38e Ustawy o lasach) 83

7.3. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi Skarbu Państwa w Zasobie Nieruchomości Rolnych 83

7.4. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi w gminnych zasobach nieruchomości 84

7.5. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi stanowiącymi własność osób fizycz­nych i osób prawnych 84

7.6. Zasady określania wartości rynkowej nieruchomości leśnych 85

7.6.1. Podejście mieszane – metoda wskaźników szacunkowych określania wartości nieru­chomości leśnych 86

7.6.2. Wartość gruntu leśnego 86

7.6.3. Porównanie wartości gruntu leśnego z wartością rynkową gruntów rolnych 88

7.6.4. Wartość drzewostanów 89

7.7. Prace eksperymentalne na wybranym obiekcie związane z określeniem wartości drzewosta­nu z zastosowaniem różnych metod 92

7.7.1. Cechy taksacyjne drzewostanu wyznaczone dla badanego obiektu 92

7.7.2. Określenie wartości drzewostanu metodą uproszczoną z zastosowaniem tablic Partyki i Tramplera (1985 r.) 93

7.7.3. Określenie wartości drzewostanu metodą uproszczoną z zastosowaniem tablic IBL (2002 r.) 94

7.7.4. Określenie wartości drzewostanu metodą szczegółową z przeprowadzeniem szacun­ku brakarskiego 94

7.7.5. Analiza wyników 95

Rozdział 8 WALORYZACJA KWOT NALEŻNYCH Z TYTUŁÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Tomasz Budzyński) 97

8.1. Obowiązek waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami 97

8.2. Uwarunkowania prawne waloryzacji należnych kwot z tytułów określonych w ustawie

o gospodarce nieruchomościami 99

8.3. Nieadekwatność wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do rzeczywistych zmian cen na przykładzie lokali mieszkalnych 101

Bibliografia 106