Helion


Szczegóły ebooka

Komunikacja marketingowa w środowisku omnikanałowym. Potrzeby i zachowania konsumentów na rynku centrów nauki

Komunikacja marketingowa w środowisku omnikanałowym. Potrzeby i zachowania konsumentów na rynku centrów nauki


Publikacja dotyczy komunikacji marketingowej w środowisku omnikanałowym, szczególnie w odniesieniu do rynku centrów nauki. Model ścieżek zakupowych konsumentów został dostosowany do swoistości centrów nauki oraz rozbudowany na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych na próbie ponad ośmiu tysięcy respondentów. W celu uchwycenia pełnego obrazu środowiska omnikanałowego wykorzystano autorski model Omnikanałowej Komunikacji Marketingowej (OKM) oraz odzwierciedlono opisane w nim mechanizmy we wspomnianym modelu ścieżek zakupowych konsumentów. Przedmiotem analiz uczyniono zachowania konsumentów w zakresie spędzania wolnego czasu, korzystania z narzędzi komunikacji marketingowej oraz percepcji centrów nauki jako instytucji kulturalno-edukacyjnych. Książka może zainteresować nie tylko badaczy komunikacji marketingowej, zachowań konsumentów i rynku instytucji kultury, lecz także menedżerów centrów nauki.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Współczesny konsument i jego preferencje         11

  1. Konsument omnikanałowy jako jednostka          11
  2. Konsument omnikanałowy jako członek społeczności      26

 

Rozdział 2. Centra nauki w dobie komunikacji omnikanałowej             35

2.1. Komunikacja marketingowa w środowisku omnikanałowym            35

2.2. Komunikacja marketingowa w centrach nauki    43

 

Rozdział 3. Konsumenci centrów nauki i ich potrzeby w aspekcie implikacji dla komunikacji marketingowej           53

  1. Metodyka badania    53
  2. Grupa badana            56
  3. Preferencje konsumentów w zakresie spędzania czasu wolnego  60
  4. Potencjał narzędzi komunikacji marketingowej w komunikacji centrów nauki           72
  5. Świadomość marek centrów nauki oraz ich pozycjonowanie         91
  6. Znaczenie różnych form przekazu w komunikacji marketingowej centrów nauki      101
  7. Komunikacja omnikanałowa w działaniach marketingowych centrów nauki               118
  8. Konsumenci centrów nauki w środowisku omnikanałowym – kluczowe wnioski z badań        119

 

Rozdział 4. Omnikanałowa komunikacja marketingowa w centrach nauki – synteza      123

 

Bibliografia         127

 

Spis tabel            135

 

Spis rysunków    137

 

Narzędzia badawcze       139

Kwestionariusz ankiety   139

Dyspozycja do wywiadu 144