Helion


Szczegóły ebooka

Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście

Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście


Zarządzanie sprawami publicznymi w mieście ma swoją specyfikę w porównaniu do procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach innych sektorów. Organizacje, którymi są miasta, działają nie dla zysku, ale w interesie publicznym, a decyzje podejmowane przez włodarzy miast znacząco oddziałują na system społeczno-gospodarczy. Otoczenie warunkujące te decyzje, jest obecnie dynamiczne, rodzi nowe wyzwania, w tym presję konkurencyjną. Stąd miasta, podobnie jak organizacje innych sektorów, poszukują nowych metod zarządzania dla sprawniejszego radzenia sobie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami. Znajdują tu między innymi zastosowanie instrumenty wykorzystywane w sektorze przedsiębiorstw, które odpowiednio zaadaptowane do specyfiki organizacji, jaką jest miasto, mogą generować wartość publiczną. Tworzenie tej wartości, rozumiane jako naczelny cel funkcjonowania publicznej organizacji, powinno definiować dobór odpowiedniego instrumentarium. W monografii przedstawiono wybrane nowatorskie, współcześnie użyteczne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście. Z tego powodu książka ta, choć przede wszystkim adre­sowana do badaczy zainteresowanych zarządza­niem w miastach i ich rozwojem, może być też przydatna zarówno dla menedżerów publicznych gotowych na stosowanie nowatorskich rozwiązań w sferze zarządzania w mieście, jak i studentów kierunków związanych z zarządzaniem w miastach i organizacjach publicznych sfery samorządowej.

Wstęp               9

 

Rozdział 1. Zarządzanie w mieście       15

Wprowadzenie             15

  1. Pojęcie i cele miasta            15
  2. Specyfika zarządzania w organizacji publicznej       18
  3. Ewolucja podejść w zarządzaniu publicznym. Od administrowania do wartości publicznej 26

Podsumowanie             29

 

Rozdział 2. Planowanie w mieście       31

Wprowadzenie             31

  1. Istota planowania 31
  2. Planowanie strategiczne   32
  3. Zintegrowana analiza SWOT            34
  4. Planowanie zintegrowane                41
  5. Hierarchizacja celów. Macierz korelacji i analiza wielokryterialna   45

Podsumowanie             47

 

Rozdział 3. Zarządzanie projektami     49

Wprowadzenie             49

  1. Istota projektu i uwarunkowania sprawnej realizacji           50
  2. Zespół projektowy              54
  3. Drzewo problemów i drzewo celów            55

Podsumowanie             59

 

Rozdział 4. Koncepcja stakeholders w zarządzaniu miastem   61

Wprowadzenie             61

  1. Interesariusze miasta         61
  2. Mapowanie interesariuszy               63
  3. Upodmiotowienie mieszkańców   65
   1. Budżet obywatelski   65
   2. Panel obywatelski      68
   3. Miejski hackathon     70
   4. World café     72
  4. Współpraca z organizacjami III sektora      74
  5. Partnerstwo publiczno‑prywatne                80
  6. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego          84
   1. Uwarunkowania współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego             84
   2. Związek jednostek samorządu terytorialnego              85
   3. Porozumienie samorządowe                86
   4. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego              87
   5. Centrum usług wspólnych      87

Podsumowanie             89

 

Rozdział 5. Marketing miasta  91

Wprowadzenie              91

  1. Istota i cele marketingu miasta       91
  2. Miejski marketing mix        93
  3. Social media            98

Podsumowanie             99

 

Rozdział 6. Generowanie innowacji miejskich               101

Wprowadzenie              101

  1. Potrzeby innowacyjne w mieście  101
  2. Living Lab 102
  3. Innowacyjne zamówienia publiczne            106
  4. Foresight  110
  5. Metoda delficka    112
  6. Metoda scenariuszowa      114
  7. Burza mózgów       115
  8. Design thinking      116

Podsumowanie             118

 

Rozdział 7. Nowoczesne metody finansowe w zarządzaniu w mieście               119

Wprowadzenie              119

  1. Potrzeba stosowania nowoczesnych metod finansowania zadań  119
  2. Faktoring  120
  3. Wykup wierzytelności        121
  4. Forfaiting  122

7.5. Sekurytyzacja                        122

7.6. Leasing komunalny                             123

7.7. Obligacje komunalne                         124

Podsumowanie                             125

 

Rozdział 8. Nowoczesne metody kontroli w miastach 127

Wprowadzenie              127

8.1. Istota kontroli        127

8.2. Benchmarking       128

8.3. Obserwacja uczestnicząca               134

8.4. Badania fokusowe               134

8.5. Strategiczna Karta Wyników           135

8.6. Karta Wyników Wartości Publicznej, PVSC               138

Podsumowanie             142

 

Rozdział 9. Zarządzanie informacjami  143

Wprowadzenie              143

9.1. Rola zasobów informacyjnych w zarządzaniu          143

9.2. Open data               145

9.3. Big data    149

Podsumowanie             150

 

Zakończenie    153

 

Bibliografia       157

 

Spis tabel          169

Spis rysunków                171