Helion


Szczegóły ebooka

Finanse współczesne. Wybrane problemy

Finanse współczesne. Wybrane problemy


W pracy najwięcej miejsca poświęcono sześciu zagadnieniom. Pierwszym będzie
poszerzenie pomiaru inflacji o zjawisko wzrostu cen aktywów. W analizach
inflacji dominuje obserwacja cen towarów, chociaż dla oceny ogólnej sytuacji
bieżącej i perspektyw na przyszłość istotne są również ceny zasobów, wśród nich
instrumentów finansowych i nieruchomości. Zastanowimy się nad związkiem
między dynamiką cen zasobów a wzrostem produkcji.
Po drugie, zajęto się zgodnością płatności dopływających i odpływających
z systemu ekonomicznego. Ogólnym kryterium oceny będzie jego zdolność wykonywania
w długim okresie wytyczonych sobie funkcji. Będziemy rozpatrywać
systemy dowolnego rodzaju: przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje
nonprofit. Podstawą dla tych rozważań będzie jedno z głównych, sporządzanych
cyklicznie, sprawozdań finansowych: rachunek przepływów pieniężnych, znany
często pod angielską nazwą cash flow.
Po trzecie, przedstawiono problem skuteczności polityki pieniężnej i fiskalnej
jako narzędzi oddziaływania na bieżącą koniunkturę. Powracające w gospodarce
światowej zakłócenia procesów wzrostu stanowią problem ekonomiczny i równocześnie
polityczny oraz społeczny. Przydaje to znaczenia skuteczności polityki
makroekonomicznej.
Jako zagadnienie czwarte została omówiona często dyskutowana kwestia
finansyzacji gospodarki. Problem sprowadza się do pytania: czy rozmiary sektora
finansowego, odnoszone do rozmiarów gospodarki en bloc, są nadmierne.
Kolejnym zagadnieniem jest obecność państwa w kształtowaniu zjawisk na
rynku finansowym. Powinna być ona silna, nie przekraczając określonych granic.
Szóstym tematem głównym jest funkcjonowanie europejskiej unii monetarnej.
Przedstawiono ten temat, odwołując się do istniejących teorii unii walutowych
oraz problematyki międzynarodowego systemu walutowego. Dużo miejsca poświęcono
kryteriom konwergencji, stanowiącym fundament integracji monetarnej.

Wprowadzenie 7

1. Problemy sektora finansowego 9

2. Ceny instrumentów finansowych a wartość produkcji 18

3. Bańki spekulacyjne o różnej intensywności 27

4. Inflacja po stronie aktywów i jej przeciwdziałanie 36

5. Równowaga finansowa systemów 46

6. Współzależność popytu i podaży 53

7. Luzowanie ilościowe, uznaniowość i reguły stałe w polityce pieniężnej 62

8. Skuteczność polityk pieniężnej i fiskalnej – analiza teoretyczna 71

9. Ekspansja monetarna i deficyt budżetowy – analiza statystyczna 79

10. Problem finansyzacji gospodarki 86

11. Państwo w sektorze finansowym 97

12. Zmiany w międzynarodowym systemie walutowym 105

13. Polityki pieniężna i fiskalna a rozwiązania kursowe 116

14. Problem konwergencji w unii monetarnej 122

15. Stopa procentowa w unii monetarnej 132