Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury

Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury


Lokalny sektor kultury to tysiące instytucji kultury (IK) w Polsce – teatrów, muzeów, domów kultury, galerii czy bibliotek. W zdecydowanej większości podmioty te są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), z których największe znaczenie mają duże ośrodki miejskie, gdzie koncentrują się funkcje kulturalne całych regionów.

W monografii skupiono się na dwóch alternatywnych modelach zarządzania w lokalnym sektorze kultury – rynkowym i relacyjnym. Autor opisuje relację organizator (JST)-dyrektorzy IK, która odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu lokalnej polityki rozwoju kultury. Celem książki jest rozpoznanie tej zależności w świetle dwóch teorii: agencji i stewarda. Jakościowe studia przypadków zostały oparte na wywiadach pogłębionych z kilkudziesięcioma przedstawicielami administracji samorządowej oraz niemal wszystkimi menedżerami kultury z wybranego miasta.

Badania przeprowadzono w Łodzi, która współcześnie pozycjonuje się jako miasto kultury i sztuki oraz stara się intensywnie włączać kulturę w trajektorię swojego rozwoju. Przywołane opinie środowiska menedżerów kultury jednoznacznie wskazują na potrzebę zredefiniowania popularnego w wielu polskich miastach rynkowego modelu zarządzania sektorem kultury w kierunku szerszego oparcia go na współdziałaniu i zaufaniu.

Wykaz skrótów           9

Wstęp                11

 

Rozdział 1. Zarządzanie publiczne w obliczu wyzwań współczesności              17

  1. Zarządzanie publiczne – definiowanie i specyfika            17
   1. Zarządzanie publiczne – geneza pojęcia   18
   2. Różnice między sektorem publicznym i prywatnym – otoczenie organizacji i zarządzanie relacjami z otoczeniem             20
   3. Różnice między sektorem publicznym i prywatnym – cechy charakterystyczne sektorów oraz postawy i zachowania w organizacji               22

1.2. Modele zarządzania publicznego               25

   1. Tradycyjny model biurokratyczny            26
   2. Rynkowy model nowego zarządzania publicznego           29
   3. Relacyjny model nowego współrządzenia publicznego   32
   4. Analiza porównawcza modeli zarządzania publicznego 34

1.3. Zarządzanie publiczne w sektorze kultury – model rynkowy czy relacyjny?     37

 

Rozdział 2. Teoretyczny wymiar współczesnych modeli zarządzania publicznego   43

  1. Dotychczasowe próby powiązania modeli z koncepcjami teoretycznymi        44
   1. Istota nowej ekonomii instytucjonalnej   45
   2. Kluczowa rola instytucji w rozwoju sektora publicznego              47
   3. NEI a efektywność sektora publicznego  50
  2. Menedżer jako człowiek ekonomiczny (teoria agencji)                52
  3. Menedżer jako człowiek społeczny (teoria stewarda)   55
  4. Porównanie teorii agencji i teorii stewarda          56

2.4.1. Czynniki psychologiczne   58

2.4.2. Mechanizmy sytuacyjne    59

 

Rozdział 3. Polityka rozwoju kultury jako kontekst zarządzania publicznego w sektorze kultury            61

3.1. Modele polityki rozwoju kultury               61

  1. Polityka kulturalna Unii Europejskiej     64

3.3. Wybrane modele narodowych polityk rozwoju kultury w Unii Europejskiej 67

  1. Polityka rozwoju kultury w Polsce – przeszłość i teraźniejszość             70
  2. Rola szczebla lokalnego i regionalnego w prowadzeniu polityki rozwoju kultury w mieście    78

 

Rozdział 4. Problem badawczy oraz metodyka badań empirycznych  85

4.1. Tło badania           85

4.2. Cele badania, pytania badawcze 87

  1. Dobór miasta do badań i jego specyfika 88
  2. Model badawczy i operacjonalizacja pojęć           90

4.5. Przebieg procesu badawczego    93

 

Rozdział 5. Rola kultury w strategicznych i operacyjnych działaniach Łodzi                101

5.1. Łódzka przygoda z kulturą            102

  1. Kultura w strategicznych i operacyjnych dokumentach rozwoju Łodzi               106
  2. Działania władz Łodzi i województwa w zakresie rozwoju kultury i wsparcia branż przemysłów kreatywnych    112
  3. Ocena oferty kulturalnej Łodzi na rynku krajowym        115
  4. Pozycja kulturalna Łodzi w skali międzynarodowej       126

 

Rozdział 6. Rezultaty badań empirycznych   129

  1. Mechanizmy związane z typem menedżera i jego postawą         129
  2. Mechanizmy zależne od organizatora (JST) i jego filozofii zarządzania  132
  3. Postulaty poprawy relacji organizator (JST) – dyrektorzy IK    142

 

Zakończenie   151

Bibliografia       157

Spis tabel         167

Spis schematów           169

Załącznik 1     171

Załącznik 2     175