Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane zagadnienia z termodynamiki silników spalinowych. Materiały do ćwiczeń

Wybrane zagadnienia z termodynamiki silników spalinowych. Materiały do ćwiczeń


Prezentowany skrypt jest pomyślany jako pomoc do ćwiczeń audytoryjnych z „Termodynamiki” prowadzonych na studiach inżynierskich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Omówione są w nim podstawowe zagadnienia objęte programem ćwiczeń. Podane zależności stanowiące zapis poszczególnych wielkości są w wielu przypadkach dokładnie wyprowadzone, co może ułatwić studentom opanowanie obowiązującego materiału i być pomocne w rozwiązywaniu zadań. Do wszystkich zamieszczonych w skrypcie zadań podane są odpowiedzi. Sposób rozwiązywania zadań jest pokazany na przykładach. Sposób przedstawiania omawianych zagadnień jest wynikiem długoletniego doświadczenia dydaktycznego Autorki.

Przedmowa 7

1. Wiadomości wstępne 9

1.1. Podstawowe pojęcia 10

1.1.1. Czynnik termodynamiczny 10

1.1.2. Układ termodynamiczny 10

1.1.3. Parametry stanu układu 12

 1.2. Podstawowe określenia 14

2. Gazy doskonałe i półdoskonałe 17

2.1. Cechy charakterystyczne gazów doskonałych 18

2.2. Prawa gazów doskonałych 19

2.3. Równanie stanu gazów doskonałych (równanie Clapeyrona) 22

2.4. Mieszaniny gazów doskonałych 26

2.4.1. Skład mieszaniny 27

2.4.2. Parametry mieszaniny 29

2.4.3. Prawo Daltona 33

2.5. Ciepło właściwe gazów doskonałych 35

2.5.1. Ciepło właściwe roztworów gazów doskonałych 38

2.6. Gazy półdoskonałe i ich ciepło właściwe 40

2.7. Przykłady – gazy doskonałe 42

2.8. Zadania – gazy doskonałe 56

3. Pierwsza zasada termodynamiki. Bilans energii 63

3.1. Bilans energii 63

3.2. Energia wewnętrzna 64

3.3. Entalpia 67

3.4. Ciepło 69

3.5. Praca 70

3.6. Praca techniczna 73

3.7. Szczególne przypadki bilansu energii 76

3.7.1. Układ zamknięty. Równanie pierwszej zasady termodynamiki 76

3.7.2. Układ otwarty. Równanie pierwszej zasady termodynamiki 77

3.8. Przykłady – bilans energii 78

3.9. Zadania – bilans energii 87

4. Przemiany gazów doskonałych 94

4.1. Wykres pracy 95

4.2. Wykres ciepła 98

4.3. Przemiana politropowa 101

4.3.1. Równanie przemiany politropowej 102

4.3.2. Pojemność cieplna czynnika w przemianie politropowej 104

4.3.3. Praca w przemianie politropowej 105

4.3.4. Obliczenie przemiany politropowej 107

4.3.5. Właściwości przemiany politropowej 109

4.3.6. Politropy w układzie p-v i T-s 112

4.4. Przemiana izobaryczna 118

4.5. Przemiana izochoryczna 119

4.6. Przemiana izotermiczna 121

4.7. Przemiana izentropowa 124

4.8. Przykłady – przemiany 129

4.9. Zadania – przemiany 139

5. Druga zasada termodynamiki 156

5.1. Obieg termodynamiczny 158

5.2. Obieg Carnota 161

5.3. Drugie równanie termodynamiki dla przemian odwracalnych 163

5.4. Całka Clausiusa 164

5.5. Entropia 165

5.6. Wykres ciepła 166

6. Obieg silnikowy na wykresie pracy i na wykresie ciepła 168

6.1. Sprawność cieplna dowolnego obiegu silnikowego 169

6.2. Obieg Carnota – najsprawniejszy cieplnie obieg silnikowy 170

7. Obiegi teoretyczne silników spalinowych 174

7.1. Obieg Otta 175

7.2. Obieg Diesla 177

7.3. Obieg Sabathego 180

7.4. Porównanie teoretycznych obiegów silników spalinowych 183

7.5. Przykłady – obiegi 185

7.6. Zadania – obiegi 203

8. Wykres pracy silnika spalinowego 216

8.1. Bilans energii silnika cieplnego 221

8.2. Przykład 224

8.3. Zadania 229

Dodatek 232

Literatura 235