Helion


Szczegóły ebooka

Czyściec w życiu ziemskim

Czyściec w życiu ziemskim


Publikacja s. Anny ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych to zbiór refleksji na temat wartości świadomego życia. Wierzymy, że śmierć jest przejściem z życia do życia, z życia ziemskiego do pełni życia w Bogu. By móc po własnej śmierci, która nieuchronnie nastąpi, doświadczyć widzenia Boga twarzą w twarz, dostąpić włączenia do wspólnoty Nieba, każdy z nas musi przejść przez oczyszczenie serca, oczyścić się z kar za grzechy, nawet powszednich. Swoistym przedsionkiem Nieba jest czyściec, który jest etapem oczyszczenia serca, ale stanowi niewyobrażalne cierpienie, gdyż duch ludzki doświadcza ogromnego pragnienia Boga, a nie może tego dostąpić. Dlaczego narażać się na to cierpienie? Dlaczego w obecnym życiu nie przyjąć postawy nawrócenia, dojrzewać do miłowania Boga czystym sercem i potwierdzać tego uczynkami już tu na ziemi?

Książka ta nie jest zbiorem przepisów ani tym bardziej gotową instrukcją, jak osiągnąć życie wieczne, nie narażając się równocześnie na czyściec po śmierci. Jest ona jedynie próbą ukazania prawdy, że chrześcijaninowi, który stara się oczyścić z grzechu i jego skutków oraz uświęca się z pomocą łaski Bożej, dane jest wielkie bogactwo duchowych środków, umożliwiających osiągnięcie tego celu. Stąd opracowanie to można potraktować jedynie jako zaproszenie do otwarcia się na niezmierzone dary Bożej miłości i dobroci, które znajdują się w zasięgu naszych możliwości, dzięki Jezusowi Chrystusowi obecnemu i działającemu w Kościele i przez Kościół.

 • wprowadzenie
 • dążyć do świętości
 • miłować, ufać i być pokornym
 • korzystać z sakramentalnego oczyszczenia
 • pokutować, a nie tylko odprawiać pokutę
 • korzystać z łaski odpustów
 • karmić się eucharystią
 • adorować jezusa w najświętszym sakramencie
 • otwierać się na słowo boże słuchać i nim żyć
 • poznawać i pełnić wolę bożą
 • uznać prymat wieczności
 • odkwaszać umysł i serce przebaczać
 • rozwijać nabożeństwo do męki i krwi chrystusa
 • odkryć wartość krzyża
 • przyjąć cierpienie
 • zatroszczyć się o zmysły
 • poddać zmysły ascezie
 • czuwać nad mową
 • czynić miłosierdzie jałmużna
 • powierzyć się matce bożej
 • zaprzyjaźnić się z aniołami
 • otworzyć się na wspólnotę świętych
 • pomagać duszom czyśćcowym osiągnąć niebo
 • droga oczyszczenia serca
 • czyściec w życiu ziemskim i po śmierci
 • w doświadczeniach mistycznych
 • wypisy
 • s. maria od krzyża
 • rękopis z czyśćca
 • sługa boża s. leonia maria nastał
 • uwierzyłam miłości
 • dziennik duchowy
 • sługa boża s. roberta zofia babiak
 • w oceanie miłości i miłosierdzia trójcy przenajświętszej
 • autobiografiai dziennik duchowy
 • zakończenie
 • bibliografia