Helion


Szczegóły ebooka

Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych

Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych


Publikacja stanowi pierwsze całościowe i krytyczne opracowanie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych – rozumianej w sposób autonomiczny. Przyjęto dwa najważniejsze cele badawcze o charakterze poznawczym: przedstawienie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych jako konstytucyjnej wolności jednostki oraz ustalenie granic tej wolności. Przeanalizowano, w jakim stopniu wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych jest ograniczana przez konstytucyjny system prawny Rzeczypospolitej Polskiej i czy powinno się jej przyznawać większą czy mniejszą ochronę kosztem innych wartości konstytucyjnych.

Zgromadzony materiał badawczy obejmuje normy prawa pozytywnego, poglądy doktryny, a przede wszystkim orzecznictwo sądów i trybunałów, w szczególności polskich sądów powszechnych. Adresatami monografii są głównie przedstawiciele nauk prawnych, politologicznych i o mediach, praktycy prawa (sędziowie, prokuratorzy, radcy prawni i adwokaci), członkowie organów wyborczych, politycy oraz dziennikarze.

Wykaz skrótów  11

Wprowadzenie 15

 

Rozdział I. Pojęcie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych           23

 1. Wolność wypowiedzi   23
 2. Historycznoprawna geneza wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych            31
 3. Kampania wyborcza    41
  1. Definicja  41
  2. Czas trwania kampanii wyborczych 46
  3. Kampania wyborcza a kampania polityczna  51
 4. Podmioty wypowiedzi w kampaniach wyborczych              56
  1. Aktorzy polityczni   57
  2. Media       61
  3. Obywatele-wyborcy              63
 5. Formy wypowiedzi w kampaniach wyborczych    67
  1. Zgromadzenia, pochody i manifestacje          69
  2. Plakaty, hasła wyborcze i ulotki         70
  3. Media społecznościowe      71
 6. Treść wypowiedzi w kampaniach wyborczych      73

 

Rozdział II. Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych w multicentrycznym systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej             81

 1. Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  82
  1. Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych jako konstytucyjna wolność jednostki    82
  2. Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych jako konstytucyjna wolność polityczna  88
   1. Zasada suwerenności narodu  91
   2. Zasada demokratycznego państwa prawnego    92
   3. Zasada pluralizmu      94
   4. Zasada wolnych wyborów         96
 2. Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych w uniwersalnych aktach praw człowieka     101
  1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka       102
  2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych         103
 3. Wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych w regionalnych aktach praw człowieka        106
  1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności        106
  2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 108

 

Rozdział III. Konstytucyjne determinanty ograniczania wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych        111

 1. Upoważnienie do ograniczania wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych     112
 2. Warunki dopuszczalności ograniczania wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych  118

2.1. Ograniczanie wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych               118

2.2. Warunki dopuszczalności ograniczania wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP         124

   1. Ustawowe formy ograniczenia 124
   2. Funkcjonalny związek ograniczenia z realizacją jednej z wartości 128
   3. Obowiązek istnienia w państwie demokratycznym konieczności wprowadzenia ograniczenia              133
   4. Zakaz naruszania istoty wolności i praw                138
 1. Klasyfikacja granic wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych           140

 

Rozdział IV. Ogólne granice wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych          155

 1. Godność         156
 2. Bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny    161

2.1. Efektywne i niezakłócone funkcjonowanie władzy publicznej   161

   1. Ochrona autorytetu organów związanych z wyborami       162
   2. Neutralność polityczna organów państwa             166

2.2. Obowiązek rzetelnego informowania społeczeństwa przez media          172

2.3. Zakaz formułowania wypowiedzi nawołujących do nienawiści 175

 1. Wolności i prawa innych osób   182

3.1. Wolności i prawa przysługujące uczestnikom kampanii wyborczych       183

3.2. Standardy orzecznicze w zakresie rozwiązywania konfliktu – wolność wypowiedzi w kampaniach wyborczych a prawo do ochrony czci            189

   1. Uczestnicy kampanii wyborczych jako odbiorcy wypowiedzi           190
   2. Treść wypowiedzi w kampaniach wyborczych     196
    1. Wypowiedź wyborcza    196
    2. Wypowiedzi o faktach i wypowiedzi ocenne           198
   3. Kampania wyborcza jako kontekst wypowiedzi   202

 

Rozdział V. Szczególne granice wolności wypowiedzi w kampaniach wyborczych   211

 1. Agitacja wyborcza        211

1.1. Pojęcie agitacji wyborczej   211

1.2. Czas trwania agitacji wyborczej         220

 1. Zasady prowadzenia agitacji wyborczej 231

2.1. Podmioty prowadzące agitację wyborczą       231

2.2. Miejsca prowadzenia agitacji wyborczej         234

   1. Zakazy bezwzględne  236
   2. Zakazy względne         238

2.3. Formy prowadzenia agitacji wyborczej            242

   1. Zbieranie podpisów popierających zgłoszenia kandydatów            243
   2. Umieszczanie plakatów i haseł wyborczych         246
   3. Audycje wyborcze       250
   4. Debaty wyborcze         257
  1. Treść prowadzonej agitacji wyborczej             258
   1. Rozpowszechnianie informacji w formie agitacji wyborczej            261
   2. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji 269
   3. Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem             277
   4. Procedura postępowania w trybie wyborczym     283

 

Zakończenie        287

 

Bibliografia          293

 1. Polskie akty normatywne        293

Konstytucje 293

Ustawy         293

Rozporządzenia        296

Akty prawa miejscowego        296

Pozostałe polskie akty normatywne     297

 1. Akty prawne międzynarodowe             298

III. Akty prawne innych państw  299

IV. Orzecznictwo            301

Trybunał Konstytucyjny            301

Europejski Trybunał Praw Człowieka   303

Sąd Najwyższy          305

Sądy powszechne – sądy apelacyjne  306

Sądy powszechne – sądy okręgowe    307

Sądy powszechne – sądy rejonowe     309

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych              309

Inne sądy i organizacje międzynarodowe          310

 1. Dokumenty i opracowania     310

VI. Literatura polska      313

VII. Literatura zagraniczna          333

VIII. Internet     336