Helion


Szczegóły ebooka

Fons omnis honesti. O literaturze w służbie wartości: tradycja antyczna · kultura ziemiańska · encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70 rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej

Fons omnis honesti. O literaturze w służbie wartości: tradycja antyczna · kultura ziemiańska · encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70 rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej


Studia zgromadzone w tomie ofiarowanym prof. Marii Wichowej przygotowali uczeni reprezentujący niemalże wszystkie ośrodki naukowe w Polsce, należący do kilku pokoleń, zajmujący się literaturą oraz kulturą staropolską i oświeceniową, a także historią i komunikacją. W zbiorze znalazły się prace m.in. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Marioli Jarczykowej, Danuty Künstler-Langner, Andrzeja Wichra, Tomasza Pudłockiego, Anny Ryś, Małgorzaty Krzysztofik, Krystyny Stasiewicz, Krystyny Maksimowicz, Andrzeja Stroynowskiego, Marka Nalepy, Jacka Wójcickiego, Siergieja Nikołajewa. Badaniami objęto twórczość Przecława Słoty, Goeffreya Chaucera, Horacego, Jana Kochanowskiego, Owidiusza, Marcina Paszkowskiego, Szymona i Józefa Bartłomieja Zimorowiców, Antoniego Węgrzynowicza, Elżbiety Drużbackiej, Jędrzeja Kitowicza, Józefa Morelowskiego, Paula Rycauta, Gabriela Dzierżawina, Benedykta Chmielowskiego, Michaiła Bułhakowa i Olgi Tokarczuk. Podjęto kwestię recepcji antyku w twórczości pisarzy późniejszych, omówiono zagadnienie wiecznego szczęścia i nieśmiertelności, nakreślono recepcję imienia Maryi w kulturze, zajęto się rolą ubioru w kulturze dawnej, przedstawiono obraz korala w tradycji, dokonano analizy epitalamium duchownego, zaprezentowano badania nad wielorako rozumianą komunikacją literacką, historycznymi księgozbiorami, magią i alchemią, obrazem snu w trenach, epistolografią, encyklopedyzmem, poezją okolicznościową, oświeceniową translatologią, poezją rosyjską, humanistyką cyfrową oraz nad e-zinami.

Słowo wstępne               7

 

Bibliografia prac prof. Marii Wichowej za lata 1979–2020      25

 

W KRĘGU RZECZY STAROPOLSKICH

 

Wiesław Pawlak, O dulcissimum Mariae nomen... Imię Maryi w kulturze i literaturze religijnej XVII wieku (quaestiunculae selectae)         47

Alina Nowicka-Jeżowa, Alfiusz i czarnoleskie Panny. Kilka uwag o losach Epody II Horacego w poezji ziemiańskiej                61

Andrzej Wicher, Wiersz Przecława Słoty O chlebowym stole w konfrontacji z Opowieściami kanterberyjskimi Geoffreya Chaucera            85

Michał Kuran, Funkcje poezji Owidiusza w dorobku literackim Marcina Paszkowskiego       99

Mariola Jarczykowa, Lew Sapieha jako autor i adresat listów dedykacyjnych                             125

Krystyna Krawiec-Złotkowska, Sielankowe bestiarium braci Zimorowiców. Między kulturą a naturą           141

Danuta Künstler-Langner, Poszukiwanie szczęścia wiecznego i nieśmiertelności w poezji polskiego baroku              173

Katarzyna Kaczor-Scheitler, Wieniec białoczerwony lilijowy... Staropolskie epitalamium nabożne Stanisława Teodora Piotrkowczyka               185

Tomasz Pudłocki, Marginesy pamięci? Odręczne wpisy w książkach jako źródło historyczne na przykładzie starodruków z biblioteki klasztoru oo. Franciszkanów OFM (Reformatów) w Przemyślu    203

Małgorzata Krzysztofik, Ubiór jako tekst kultury. Obraz postaw i emocji ewokowanych strojem w literaturze staropolskiej     217

Anna Ryś, Dla noworodka i dla monarchy. O koralu w tradycji staropolskiej                229

 

Literatura XVIII wieku

 

Grzegorz Trosciński, Okolicznościowa poezja polityczna wobec problemów unii polsko-saskiej w pierwszych miesiącach panowania Augusta II Wettyna. Z problemów komunikacji literackiej i społecznej          251

Magdalena Kuran, O rękopisie zbioru kazań reformata Antoniego Węgrzynowicza Melodyja Ś[więtego] Kazimierza – spostrzeżenia i uwagi  271

Krystyna Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka w zaczarowanym świecie mitologii             295

Jacek Wójcicki, Starość Maksymiana, radość filologa – oświeceniowy przekład polski przywrócony             311

Andrzej Stroynowski, Oświecenie stanisławowskie w opinii ks. Jędrzeja Kitowicza  335

Krystyna Maksimowicz, Seweryn Rzewuski wobec magii i alchemii 349

Marek Nalepa, Metafory snu w trenach Jana Kochanowskiego i Józefa Morelowskiego           365

Сepтeй Иванович Николаев, Титульный лист русского издания Монархии турецкой 1741 года        385

Anna Warda, O wierszu pochwalnym Gabriela Dierżawina Widzenie murzy 393

 

Literatura XIX i XX wieku

 

Monika Sulejewicz-Nowicka, Wokół korespondencji Erazma Piltza (1850–1929) do Czesława Jankowskiego (1857–1929) na przykładzie zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego          405

Danuta Kowalewska, Małgorzata poszukuje Mistrza. Kobiety i diabeł w literaturze XX wieku (wybrane przykłady)                  419

Iwona Maciejewska, Naukowy i literacki portret saskiego encyklopedysty Benedykta Chmielowskiego        433

 

ŚRODOWISKO CYFROWE I KOMUNIKACJA

 

Małgorzata Mieszek, Ucyfrowiony staropolanin           451

Zbigniew Gruszka, Humanistyka cyfrowa dziedziną rozwojową         473

Urszula Wich-Szymczak, Design jako narzędzie budowania komunikacji e-zinów    487

 

Indeks osób i postaci                   507

  • Tytuły: Fons omnis honesti. O literaturze w służbie wartości: tradycja antyczna · kultura ziemiańska · encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70 rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej
  • Autor: Michał Kuran
  • ISBN Ebooka: 978-83-8220-408-7, 9788382204087
  • Data wydania: 2021-04-12
  • Identyfikator pozycji: e_20m6
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego