Helion


Szczegóły ebooka

Jurysprudencja 14. Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r

Jurysprudencja 14. Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r

Monografia stanowi efekt ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 28 listopada 2019 roku przez Katedrę Postępowania Cywilnego i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowanej „Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 roku – założenia aksjologiczne”. Organizacja tej konferencji była również związana z powołaniem w kwietniu 2019 roku Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych.

W poszczególnych rozdziałach autorzy przeprowadzili przede wszystkim analizę szczegółowych rozwiązań omawianej nowelizacji (którą trzeba zaliczyć do najistotniejszych zmian kodeksu postępowania cywilnego w jego historii) przez ich skonfrontowanie z naczelnymi zasadami procesowymi rządzącymi postępowaniem cywilnym i wynikającymi z nich wartościami procesowymi. Publikacja zawiera ponadto ocenę zmian stanu prawnego z punktu widzenia teorii determinizmu i kreacjonizmu, sformułowanych w doktrynach polityczno-prawnych, a także w nawiązaniu do wciąż aktualnych zasad procesu rzymskiego.

W książce została zgłoszona propozycja zaprezentowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej w celu usystematyzowania dalszych badań procedur cywilnych na płaszczyźnie aksjologicznej.

*

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

Redaktorzy serii
Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht

Przedmowa       7

Słowo wstępne               9

 

Część I. O potrzebie wypracowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej         11

 

Sławomir Cieślak, Założenia aksjologiczne postępowania cywilnego – propozycja sformułowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej       13

Łukasz Jan Korporowicz, Audiatur et altera pars. Krótka historia sprawiedliwego procesu           39

Anna Machnikowska, Ewolucja zasad postępowania cywilnego w Polsce            55

Michał Rupniewski, Elementy kreacjonizmu i determinizmu prawnego w nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r         75

 

Część II. Aksjologiczna ocena zmian dotyczących wybranych ogólnych instytucji procesowych               93

 

Izabella Gil, Powództwo oczywiście bezzasadne jako jedna z regulacji usprawniających przebieg postępowania cywilnego               95

Jacek Gołaczyński, Nadużycie prawa procesowego a naczelne zasady postępowania cywilnego              109

Przemysław Jadłowski, Model badania właściwości sądu cywilnego a zasada równości stron procesu   121

Joanna May, Zarzut potrącenia i sposób uwzględnienia przedawnienia po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. w kontekście prawa do ochrony prawnej        133

Grzegorz Sikorski, Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego       149

 

Część III. Aksjologiczna ocena zmian dotyczących orzeczeń i środków zaskarżenia        165

 

Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Zmiany dotyczące orzeczeń w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a prawo stron do sądu      167

Michał Krakowiak, Zmiany w zakresie ogłaszania i uzasadniania orzeczeń a prawo do rzetelnego procesu          181

Marta Romańska, Zażalenie po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasada dwuinstancyjności i zaskarżalności orzeczeń w postępowaniu cywilnym             201

 

Część IV. Aksjologiczna ocena zmian w odrębnych postępowaniach procesowych oraz postępowaniu klauzulowym  221

 

Andrzej Jarocha, Szybkość w postępowaniu w sprawach gospodarczych             223

Krzysztof Knoppek, Umowy dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych a cele procesu cywilnego            237

Marcin Kostwiński, Postępowanie nakazowe i upominawcze po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a postulat szybkości postępowania cywilnego oraz zasada równości               247

Maciej Muliński, Zmiany w postępowaniu klauzulowym a bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz prawo do szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy cywilnej           267

Jarosław Pączek, Tryb postępowania delibacyjnego dla orzeczeń i ugód arbitrażowych a zasada jawności          285

Szymon Śniady, Postępowanie w sprawach własności intelektualnej    299

  • Tytuł: Jurysprudencja 14. Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r
  • Autor: Sławomir Cieślak
  • ISBN Ebooka: 978-83-8220-365-3, 9788382203653
  • Data wydania ebooka: 2021-04-12
  • Identyfikator pozycji: e_20ma
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego