Helion


Szczegóły ebooka

Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne

Władza i polityka w czasach nowożytnych. Dyplomacja i sprawy wewnętrzne


W książce zostały zaprezentowane wyniki najnowszych badań z zakresu historii politycznej czasów nowożytnych.

W kręgu zainteresowań jej autorów znalazły się kwestie związane z dziejami wewnętrznymi i polityką zagraniczną Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wybranych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w XVII i XVIII stuleciu.

Publikacja jest zbiorem trzynastu wartościowych merytorycznie i nowatorskich studiów, opartych na obszernej bazie źródłowej i piśmienniczej, opracowanych zgodnie z wszelkimi zasadami warsztatu nauk historycznych. Skierowana jest nie tylko do specjalistów – znawców dziejów Rzeczypospolitej i powszechnych doby nowożytnej, lecz także do doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych historią.

Ciekawa problematy ka, jasność przekazu i barwny język narracji pozwala ją żywić nadzieję, że monografia ta znajdzie uznanie w szerszym kręgu odbiorców.

Wykaz skrótów 9

Słowo wstępne (Zbigniew Anusik, Małgorzata Karkocha)            11

 

RZECZPOSPOLITA

 

Jacek Pielas, Podstarościowie i pisarze grodzcy w świecie wielkiej i małej polityki (na przykładzie urzędników grodzkich województwa sandomierskiego w XVII wieku)                19

Robert Kołodziej, Wpływ Jana III Sobieskiego na sejmiki ziemskie – próba interpretacji zjawiska            35

Andrzej Stroynowski, Opinie księdza Jędrzeja Kitowicza o dyplomacji i dyplomatach     47

Dariusz Rolnik, Sztuka „dyplomacji” i jej znaczenie w wewnętrznym życiu publicznym czasów stanisławowskich – o klientelizmie i nieprzypadkowych karierach myśli kilka 59

 

RZECZPOSPOLITA I EUROPA

 

Zbigniew Anusik, Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski wobec zagrożenia granic Rzeczypospolitej ze strony Siedmiogrodu                 71

Marta Szymańska, Misja Jana Zawadzkiego na dwory Europy Północnej w 1633 roku a geneza polityki zagranicznej Władysława IV Wazy     87

Adam Perłakowski, Przed wyjazdem do Stambułu. Kilka uwag na temat przygotowania misji Stanisława Chomentowskiego, wojewody mazowieckiego, do Porty Ottomańskiej w 1712 roku             107

Witold Filipczak, Polsko-mołdawski konflikt handlowy w latach 1780–1785 a polityka wewnętrzna Stanisława Augusta Poniatowskiego               123

Adrianna Czekalska, Formalny i nieformalny status sekretarza polskiego korpusu dyplomatycznego na przykładzie misji w Kopenhadze (1792–1795)           143

 

EUROPA I ŚWIAT

 

Andrzej K. Link-Lenczowski, Oświecenie raz jeszcze       153

Magdalena Makówka, Dyplomacja brytyjska wobec hiszpańskiego zaangażowania w wojnę o sukcesję polską (1733–1735)                  163

Katarzyna Kuras, Dyplomacja Delfiny. Maria Józefa Saska wobec polityki francuskiej w połowie XVIII wieku      183

Małgorzata Karkocha, Kongres pokojowy w Szystowie (1790–1791) na łamach prasy warszawskiej        199

Jolanta A. Daszyńska, Rebelia Johna Friesa (1799–1800)               213

 

Bibliografia         221

Indeks nazwisk                 247

Indeks nazw geograficznych      259