Helion


Szczegóły ebooka

Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu

Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu


Ze względu na nieustannie rosnące tempo zmian, determinowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach gospodarki oraz zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne konieczne jest ciągłe monitorowanie zachodzących transformacji oraz szybka adaptacja do nowych warunków. Monitorowanie czynników kapitału regionalnego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać zmiany i ich efekty, a na tej bazie podejmować odpowiednie działania. Podstawą w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu oraz tworzeniu odpowiednich ram dla właściwej koordynacji i stymulacji działań podejmowanych przez poszczególnych aktorów sceny regionalnej na rzecz kreacji regionu wiedzy jest zastosowanie odpowiedniego instrumentarium. Stanowią je narzędzia SPI (inteligentne narzędzia wspierające proces tworzenia założeń strategicznych), dlatego powinny być wykorzystywane przez decydentów politycznych i ekonomicznych z uwagi na dostarczanie im zbioru obiektywnych i wyczerpujących informacji. Narzędziem uniwersalnym w ramach instrumentarium SPI jest benchmarking regionalny. Pozwala on osiągnąć dodatkową wartość, na którą składają się procesy identyfikacji, zrozumienia i kreatywnej adaptacji informacji – dobrych praktyk – zarówno w odniesieniu do wnętrza regionu, jak i jego otoczenia – regionów wiodących i/lub konkurujących. Może być też stosowany do zdiagnozowania poziomu efektywności wykorzystania pozostałych narzędzi SPI w odniesieniu do innych regionów.

W książce omówiono metodykę zastosowania benchmarkingu do monitorowania czynników kapitału regionalnego w ujęciu NUTS2 oraz sformułowano rekomendacje dla modelu uwzględniającego narzędzia SPI w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu.

Wstęp                7

 

 1. Rola regionu w globalnej gospodarce determinująca zmiany w podejściu do zarządzania jego rozwojem             13
  1. Region w ujęciu ekonomicznym   13
  2. Region w globalnej gospodarce    18
  3. Koncepcje rozwoju regionalnego: egzogeniczne vs. endogeniczne            23
  4. Region konkurencyjny      30
  5. Koncepcja regionu uczącego się   36
  6. Innowacyjny rozwój regionu         39

 

 1. Ewolucja w podejściu do zarządzania rozwojem regionu a koncepcja kapitału regionalnego        49
  1. Podstawy teoretyczne zarządzania w sektorze publicznym            50
  2. Istota i zakres zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu         57
  3. Klasyczne i nowe podejście do planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu 61
  4. Narzędzia SPI – wsparcie procesu decyzyjnego interesariuszy regionalnych           66
  5. Dobra materialne determinujące innowacyjny rozwój regionu     72
  6. Dobra mieszane i niematerialne – wzrost znaczenia w ramach macierzy Camagniego        79

 

 1. Innowacyjność regionu – ujęcie empiryczne         87
  1. Ocena innowacyjności regionu     89
  2. Metodyka badań wykorzystująca benchmarking wyników – w ujęciu NUTS 2       109
   1. Charakterystyka badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby benchmarkingu regionalnego w zakresie oceny stanu czynników kapitału regionalnego       111
   2. Miernik syntetyczny             116
   3. Konstrukcja miary oceny znaczenia czynników składowych kapitału regionalnego objętych badaniem ankietowym             132
   4. Metodyka obliczeń miernika syntetycznego             134
  3. Ocena znaczenia czynników kapitału regionalnego determinujących decyzje inwestycyjne przedsiębiorców – rezultaty badań ankietowych        136

 

 1. Monitoring czynników kapitału regionalnego na bazie benchmarkingu wyników – ujęcie NUTS 2            163
  1. Benchmarking wyników dla dóbr materialnych     164
  2. Benchmarking wyników dla dóbr mieszanych i niematerialnych   182
  3. Benchmarking wyników – ujęcie syntetyczne       191
  4. Korelacja czynników kapitału regionalnego z wynikami dotyczącymi lokowania przedsiębiorstw  193
   1. Ocena zależności między czynnikami kapitału regionalnego              194
   2. Ocena zależności między stanem kapitału regionalnego a wynikami dotyczącymi lokowania przedsiębiorstw       198
   3. Ocena trwałości w czasie zróżnicowania przestrzennego kapitału regionalnego      201
  5. Koncepcja kapitału regionalnego w aspekcie instrumentarium zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu – benchmarkingu    204

 

Zakończenie    211

 

Bibliografia       217

 

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety Badanie oceny stanu czynników kapitału regionalnego   229

Załącznik 2. Rekomendowany plan działania dla wdrożenia koncepcji zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu poprzez wykorzystanie benchmarkingu wyników              237

Załącznik 3. Format podstrony dla benchmarkingu wyników   239

 

Spis rysunków                241

 

Spis tabel          243

 

Spis wykresów               245