Helion


Szczegóły ebooka

Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne


W monografii pt. Podatność rynków giełdowych krajów Grupy Wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne prezentowane są wyniki badań dotyczące sytuacji na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech, powiązań między analizowanymi rynkami oraz ich odporności na szoki zewnętrzne. Zbadano wpływ zarówno krótko-, jak i długookresowych czynników na wartości indeksów WIG, BUX, PX oraz stopy zwrotu. Zidentyfikowano okresy łącznych załamań na rynkach kapitałowych oraz badany jest mechanizm transmisji szoków i zmienności. Wykorzystywano szeroki wachlarz metod ekonometrycznych, obejmujący m.in. jedno- i wielorównaniowe modele klasy GARCH, analizę transmisji zmienności Diebolda-Yilmaza, modele zmiennych jakościowych oraz modele regresji kwantylowej.

Wstęp               7

 

Rozdział 1. Sytuacja na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier w latach 1995–2020            11

  1. Indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej             11

1.2. Zewnętrzne otoczenie rynków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej         15

1.3. Kształtowanie się indeksów giełdowych WIG, PX oraz BUX w okresie od początku 1995 do maja 2020 roku             18

1.4. Zachowanie stóp zwrotu z indeksów giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej             22

1.5. Historyczna zmienność na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier w latach 1995–2020                24

  1. Prognozowanie stóp zwrotu na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier za pomocą modeli AR(p)-GARCH(1,1)      28
  2. Identyfikacja okresów zmiany strukturalnej wariancji na analizowanych rynkach kapitałowych w latach 1995–2020      30

1.8. Własności stóp zwrotu z indeksów giełdowych w wybranych podokresach              33

1.9. Podsumowanie      40

 

Rozdział 2. Analiza powiązań między rynkami giełdowymi krajów Europy Środkowo-Wschodniej a rynkami walutowymi tych krajów     41

  1. Teoria dotycząca powiązań między rynkiem giełdowym a walutowym w krajach stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego   41

2.2. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu WIG oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/PLN   47

2.3. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu PX oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/CZK    52

2.4. Analiza krótkookresowych powiązań między stopami zwrotu z indeksu BUX oraz stopami zwrotu z kursu walutowego EUR/HUF   54

  1. Zastosowanie modelu Bahmani-Oskooee i Sahy do analizy krótko- i długookresowych zależności między rynkiem giełdowym a walutowym w Polsce, Czechach i na Węgrzech           57
  2. Analiza zależności między zmiennością na rynku walutowym a zmiennością rynku giełdowego z wykorzystaniem modelu C-GARCH  62

2.7. Podsumowanie      65

 

Rozdział 3. Współzależność między rynkami giełdowymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a rynkami kapitałowymi w krajach rozwiniętych                69

  1. Powiązania między rynkami giełdowymi w okresach stabilnych i niestabilnych     69
  2. Wyniki dotychczasowych badań poświęconych efektowi zarażania w Europie Środkowo-Wschodniej        71
  3. Identyfikacja okresów łącznych spadków na rynkach giełdowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech na podstawie danych miesięcznych oraz dziennych           73
  4. Identyfikacja czynników wpływających na pojawienie się łącznych spadków na rynkach giełdowych Polski, Czech i Węgier       87
  5. Identyfikacja okresów łącznych ekstremalnych spadków. Wykorzystanie metod regresji kwantylowej      92
  6. Zastosowanie kopuli do analizy zależności między stopami zwrotu z indeksów giełdowych w ogonie rozkładu       106
  7. Badanie powiązań między rynkami na podstawie analizy odtrendowanych współczynników korelacji      112
  8. Analiza powiązań między rynkami giełdowymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej a rynkami kapitałowymi w krajach rozwiniętych. Analiza transmisji zmienności             115
  9. Wpływ odczytów makroekonomicznych, newsów politycznych oraz działań pomocowych banków centralnych na stopy zwrotu oraz zmienność na rynkach giełdowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej      126
  10. Analiza rynków giełdowych Polski, Czech i Węgier pod kątem kontrybucji do ryzyka systemowego           149
  11. Podsumowanie    160

 

Rozdział 4. Zależność między poziomami indeksów giełdowych a kategoriami makroekonomicznymi dla Polski, Czech i Węgier. Czy hipoteza „za dużo finansów” jest prawdziwa?    161

  1. Czynniki makroekonomiczne determinujące poziom indeksów giełdowych             161
  2. Wyniki badania empirycznego poświęconego wpływowi poszczególnych kategorii ekonomicznych na wartości indeksów giełdowych         163
  3. Przesłanki teoretyczne wskazujące na istnienie zależności między rozwojem systemu finansowego a wzrostem gospodarczym        167
  4. Wyniki badania empirycznego mającego na celu weryfikację hipotezy „too much finance” dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej         171
  5. Podsumowanie      184

 

Zakończenie    187

Bibliografia       189

Spis rysunków                209

Spis tabel          213