Helion

Szczegóły ebooka

Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość

Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość


Książka stanowi wprowadzenie do teorii prawa umów. Zawiera omówienie filozoficznych podstaw tej dziedziny prawa w celu ich zrozumienia i uzasadnienia. Istota tych zagadnień została sprowadzona do ontologicznego pytania o naturę umów, normatywnego pytania o racje dla ich mocy wiążącej oraz instytucjonalnego pytania o kształt, jaki powinny przyjąć regulacje prawne dotyczące umów. Adekwatna teoria prawa umów powinna udzielać satysfakcjonujących odpowiedzi na te wszystkie trzy pytania.

Znaczna część publikacji jest poświęcona analizie współczesnych teorii prawa umów. Na podstawie wartości, do jakich się odwołują, wyróżniono teorie oparte na autonomii woli, teorie ekonomiczne oraz teorie sprawiedliwościowe. Posiadają one swoje mocne i słabe strony, przy czym podstawową wadą łączącą wszystkie grupy teorii jest ich niekompletność, wynikająca z nacisku położonego tylko na jedno z trzech pytań teorii prawa umów. W monografii podjęto więc próbę sformułowania zintegrowanej teorii prawa umów, która łączy zalety teorii opartych na autonomii, teorii ekonomicznych i teorii sprawiedliwościowych, bez powielania ich niedoskonałości.

*

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

Redaktorzy serii
 Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht

Przedmowa    9

 

Rozdział I. Teoria prawa umów       11

Wprowadzenie. Fundamentalne pytania teorii prawa umów  11

  1. Współczesne teorie prawa umów 13
  2. Teoria prawa umów – kwestie metodologiczne   15
  3. Streszczenie          19

 

Rozdział II. Teorie oparte na autonomii woli          23

Wprowadzenie            23

  1. Czym jest autonomia woli?          24
  2. Umowa jako obietnica     26
  3. Odmienne znaczenie obietnic i umów dla autonomii woli          29
  4. Odmienne konwencje stojące u podstaw obietnic i umów          34

Podsumowanie            38

 

Rozdział III. Teorie oparte na efektywności           41

Wprowadzenie            41

  1. Czym jest efektywność ekonomiczna?    42
  2. Koszty transakcyjne         47
  3. Efektywność a moc wiążąca umów         51
  4. Wady teorii opartych na efektywności    55
  5. Postulaty integracyjne w teorii prawa umów        57

Podsumowanie            60

 

Rozdział IV. Teorie oparte na sprawiedliwości       63

Wprowadzenie            63

  1. Czym jest sprawiedliwość?          64
  2. Sprawiedliwość komutatywna i doktryna słusznej ceny  68
  3. Sprawiedliwość transakcyjna       72
  4. Sprawiedliwość relacyjna 76
  5. Sprawiedliwość naprawcza i teza o kontynuacji  81
  6. Sprawiedliwość dystrybutywna a prawo umów   84

Podsumowanie            88

 

Rozdział V. Zintegrowana teoria prawa umów      91

Wprowadzenie            91

  1. Zintegrowana teoria prawa umów. Sformułowanie         93
   1. Integracja teorii opartych na autonomii woli i sprawiedliwości        93
   2. Integracja teorii opartych na efektywności   96
  2. Zintegrowana teoria prawa umów. Zastosowania            98
   1. Zawieranie umów konsumenckich   99
   2. Treść umów konsumenckich            100
   3. Egzekwowanie umów konsumenckich         102

Podsumowanie          105

 

Zakończenie 107

 

Literatura     109