Helion


Szczegóły ebooka

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Aspekty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej


Monografia dotyczy podstawowych aspektów bezpieczeństwa. Zaprezentowano w niej bezpieczeństwo jako naukę, a problemy bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do teorii stosunków międzynarodowych. Szczegółowo omówiono warunki bezpieczeństwa narodowego i jego kryteria, zagrożenia bezpieczeństwa narodowego naszego kraju oraz system strategii rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej do 2030 roku.

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa narodowego 17

1.1. Istota i określenie bezpieczeństwa 17

1.2. Wieloaspektowy charakter i stan bezpieczeństwa 21

 1.3. Relacje bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 25

2. Bezpieczeństwo jako dziedzina naukowa 31

 2.1. Przedmiot badań bezpieczeństwa 31

 2.2. Proces badań w zakresie bezpieczeństwa 33

2.3. Metodologia i metodyki badań w zakresie bezpieczeństwa 33

2.3.1. Metody – sposoby podejścia w badaniu bezpieczeństwa 35

2.3.2. Metody – sposoby działania w badaniu bezpieczeństwa 40

3. Bezpieczeństwo narodowe w teoriach stosunków międzynarodowych 46

3.1. Realizm 46

3.2. Liberalizm 51

3.3. Konstruktywizm 55

3.4. Teoria cykli hegemonicznych 56

3.5. Teoria równowagi sił i jej modele 58

3.6. Teoria racjonalnego wyboru 61

 3.7. Behawiorystyczne poglądy na przyczyny wojen 62

 4. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 64

4.1. Uwarunkowania geopolityczne 64

4.2. Uwarunkowania ideologiczno-polityczne 70

4.3. Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze73

4.4. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne 75

4.5. Uwarunkowania militarne 77

 4.6. Uwarunkowania społeczne 79

4.7. Uwarunkowania informacyjne 80

4.8. Uwarunkowania ekologiczne 81

4.9. Inne uwarunkowania 82

5. Kryteria bezpieczeństwa narodowego 85

 5.1. Siła 85

 5.2. Wielkość przestrzeni 92

 5.3. Wiarygodność 94

 5.4. Dostęp do najnowszych technologii 95

 5.5. Porządek międzynarodowy 96

 5.6. Stopień bezpieczeństwa kooperatywnego 98

 5.7. Skuteczność 98

 5.8. Stopień demokratyzacji bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego 99

6. Globalizacja a bezpieczeństwo narodowe 101

6.1. Powstanie i koncepcje globalizacji 102

6.2. Główne wymiary i konsekwencje globalizacji 105

6.3. Bezpieczeństwo narodowe a wyzwania globalizacji 107

7. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 111

7.1. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 111

7.2. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 114

7.2.1. Zagrożenia geopolityczne 114

7.2.2. Zagrożenia polityczne 114

7.2.3. Zagrożenia globalizacyjne 115

7.2.4. Zagrożenia militarne116

7.2.5. Zagrożenia ekonomiczne 117

7.2.6. Zagrożenia społeczne 118

7.2.7. Zagrożenia ekologiczne 119

7.2.8. Zagrożenia terrorystyczne121

7.2.9. Zagrożenia informacyjne i teleinformatyczne, cyberterroryzm 123

8. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 129

8.1. Zagrożenia geopolityczne 131

8.2. Zagrożenia ekonomiczne i gospodarcze 133

8.3. Zagrożenia energetyczne 135

8.4. Zagrożenia naturalne, ekologiczne i biologiczne 138

8.5. Zagrożenia systemów teleinformatycznych i cyberterroryzm 139

8.6. Zagrożenia komunikacyjne 142

8.7. Transnarodowa przestępczość zorganizowana 144

8.8. Terroryzm 144

8.9. Zagrożenia społeczne i demograficzne 145

8.10. Inne zagrożenia 146

8.10.1. Zagrożenia chemiczne 147

8.10.2. Zagrożenia radiacyjne 147

8.10.3. Zagrożenia pożarowe 149

8.10.4. Zagrożenia urządzeń technicznych 149

8.11. Systemy monitorowania zagrożeń Rzeczypospolitej Polskiej 150

9. Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej 152

9.1. Określenie i wartości bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej 152

9.2. Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej 156

9.3. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 160

9.4. Organizacje międzynarodowe i sojusze militarne Rzeczypospolitej Polskiej 164

9.5. Bezpieczeństwo militarne a potencjał gospodarczo-finansowy Rzeczypospolitej Polskiej 166

10. Polityka, doktryny i strategie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 169

10.1. Podstawowe określenia  169

10.2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 176

10.3. Polityczno-Strategiczna Doktryna Obronna Rzeczypospolitej Polskiej 185

10.4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 186

10.5. Strategia Rozwoju Kraju 2020 190

10.6. Strategie rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej 194

10.6.1. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 194

10.6.2. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska” 199

10.6.3. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 201

10.6.4. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 204

10.6.5. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku 205

10.6.6. Strategia Sprawne Państwo 2020 207

10.6.7. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 209

10.6.8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 210

10.6.9. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 213

10.7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 215

Zakończenie 220

Literatura 222

Załączniki 227

Skorowidz 235

Spis tabel

Tabela 5.1. Charakterystyka podstawowych czynników matrycy strategicznej 90

Tabela 5.2. Wartościowanie wskaźników w obrębie różnych grup państw 91

Tabela 5.3.  Porównanie wskaźników USA ze wskaźnikami Rosji – matryca strategiczna 92

Spis rysunków

Rys. 5.1. Porównanie wskaźników USA ze wskaźnikami Rosji – matryca strategiczna 92

Rys. 10.1. Układ dokumentów strategicznych rozwoju kraju 175 Rys.

10.2.  Miejsce Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP w systemie strategii Rzeczypospolitej Polskiej 178

Rys. 10.3.  Związek Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 z innymi zintegrowanymi strategiami rozwoju 195