Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego


Rozumienie zasady zrównoważonego rozwoju jest zróżnicowane – zależne od miejsca, w którym jest ona wdrażana. W szczególności widoczne jest zróżnicowanie między krajami rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Ta różnorodność wpływa bezpośrednio na zakres pojęciowy tej koncepcji. Wydaje się, że aspektem koncepcji, który powinien przeważać w jej interpretacji jest ochrona środowiska.
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony; prawo międzynarodowe; stabilność.

Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym 7

Ocena rozwoju powiatów w ramach województw 22

Cel publiczny jako element zrównoważonego rozwoju 62

Kapitał ludzki, społeczny, kreatywny w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin 78

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy 95

Dylematy budżetowania partycypacyjnego – perspektywa polska 109

Finanse samorządów jako element zrównoważonego rozwoju oraz słów parę o budżecie

par­tycypacyjnym 120

Jawność i przejrzystość finansów lokalnych jako element zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 135

Analiza barier absorpcji funduszy europejskich w procesie rozwoju jednostek samorządu tery­torialnego w latach 2007-2013 150

Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w związku z budową dróg – wybrane pro­blemy 163 Zróżnicowanie etniczne jako źródło regresji, stagnacji i rozwoju small businessu w społeczno­ściach lokalnych na przykładzie Berlina 178