Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym

Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym


Opracowanie, rozpoczynające się od historii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, podejmuje problematykę polityki edukacyjnej w szkolnictwie akademickim i wybranych zagadnień ekonomicznych, administracji, zarządzania publicznego i filozofii. Autorzy dowodzą, że niezbędne dla pełnienia misji nauki oraz realizacji zadań edukacyjnych jest podejście interdyscyplinarne. Publikacja ukazała się z okazji 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

Wstęp 7

1. Marek Jakubiak – Historia Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Poli­techniki Warszawskiej 9

Aneks: Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz, Szymon Drabczyk – Studenckie se­minaria polsko-niemieckie organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej i Techniczny Uniwersytet Darmstadt 22

2. Anna Gołębiowska – Deklaracja Bolońska w polskim systemie szkolnictwa wyższego 26

3. Małgorzata Deszczka-Tarnowska, Marek Wąsowicz – Funkcja nauk ekono­micznych w wyższych uczelniach technicznych 40

4. Maciej Holko – Rola politechniki w Polsce w świetle klasycznego paradygmatu ekonomii 54

5. Helena Kisilowska, Dominik Sypniewski – Prawo administracyjne a nauki tech­niczne na przykładzie prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami 79

6. Krystyna Gutowska, Marek Maciejczak, Lech Stachurski, Jan Zubelewicz – Rola filozofii w kształceniu akademickim 94

7. Marek Maciejczak – Uwagi o roli języka w poznawaniu. Od Kartezjusza do Milla 111

8. Paweł Stacewicz – O wpływie filozofii na nauki stosowane 132

9. Wojciech Wilkowski, Dorota Wilkowska-Kołakowska – Perspektywy powsta­nia samorządu zawodowego geodetów 148

10. Cezary Woźniak – Zarządzanie nieruchomością przez właściciela 171

11.  Anna Małkowska, Urszula Legierska – Rola prawa administracyjnego w demo­kratycznym państwie prawa 187

12. Katarzyna Chrostowska-Malak – „Godność” w stosunkach pracy i w służbie pu­blicznej 203

13. Cezary Woźniak – Prawa autorskie do dzieła naukowego (wybrane zagadnie­nia 223

14. Marek Kisilowski – Zmiany w systemie zarządzania publicznego warunkiem zrównoważonego rozwoju 243

15. Tomasz Paweł Tyc – Praktyczne zastosowanie nowych technologii przez pol­ską administrację centralną w procesach konsultacji społecznych na przykładzie portalu konsultacje.gov.pl 257

16. Agnieszka Tomczak – Marketing jako element kształcenia akademickiego kadr dla administracji publicznej 275