Helion


Szczegóły ebooka

Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich


Tom III serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝
W monografii przedstawiono szerokie spektrum zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami w Polsce i innych krajach europejskich.
Problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce zostały omówione w zakresie oceny efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości publicznych, podziałów nieruchomości w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wywłaszczania nieruchomości pod drogi i odszkodowań z tego tytułu, a także tematykę ustalania wartości katastralnej nieruchomości i związanego z nią opodatkowania nieruchomości. Zaprezentowano także doświadczenia wybranych krajów europejskich, głównie w zakresie wywłaszczeń nieruchomości, wartości katastralnej i opodatkowania nieruchomości oraz specyfikę działalności zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości w Republice Białorusi.

Przedmowa 7

1. Ocena efektywności w procesach doskonalenia procedur gospodarowania zasoba­mi nieruchomości 9

1.1. Efektywność – próba zdefiniowania z uwzględnieniem specyfiki gospodarowania nieruchomościami publicznymi 9

1.2. Rodzaje efektywności w gospodarowaniu nieruchomościami 11

1.3. Ocena efektywności na potrzeby doskonalenia procedur gospodarowania nieru­chomościami publicznymi 13

1.4. Podsumowanie 17

2. Podziały nieruchomości w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 19

2.1. Odnawialne Źródła Energii – podstawy prawne 19

2.2. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 20

2.3. Odnawialne Źródła Energii – mapy dachowe 21

2.4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 22

2.5. Odnawialne Źródła Energii – nowe technologie 23

2.6. Podział nieruchomości – nowe wyzwania 24

2.7. Wstępny projekt podziału 25

2.8. Problemy i postulaty 28

2.9. Podsumowanie 28

3. Wywłaszczanie nieruchomości w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej 30

3.1. Cel publiczny jako warunek wywłaszczania nieruchomości 30

3.2. Stan prawny i procedura wywłaszczania nieruchomości w Polsce 36

3.2.1. Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 37

3.2.2. Wywłaszczenie nieruchomości przez ograniczenie w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami 38

3.2.3. Odszkodowanie za wywłaszczenie 39

3.2.4. Podstawy zwrotu wywłaszczonej uprzednio nieruchomości 40

3.3. Zasady wywłaszczenia nieruchomości w wybranych krajach Unii Europejskiej 41

3.4. Podsumowanie 43

4. Analiza trybów wywłaszczenia nieruchomości pod drogi oraz odszkodowań z tego tytułu na przykładzie miasta Krakowa 45

       4.1. Wywłaszczenie na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i reali­zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 46

4.2. Nabywanie z mocy prawa działek wydzielanych pod drogi w ramach podziałów nieruchomości 49

4.3. Wywłaszczenie z mocy prawa gruntów zajętych pod drogi publiczne 51

4.4. Wybrane problemy dotyczące odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod drogi 54

4.5. Podsumowanie 57

5. Zasady ustalania wartości katastralnej nieruchomości w Polsce i ich wdrożenie na przykładzie wybranej gminy 59

5.1. Obszar i metodyka badań 60

5.2. Wyniki 62

5.2.1. Analiza trendu zmiany cen 62

5.2.2. Określenie wartości katastralnych w strefach taksacyjnych 63

5.3. Podsumowanie 67

6. Wycena katastralna nieruchomości i specyfika jej przeprowadzania w Republice Białorusi 69

6.1. Wycena katastralna gruntów jako część składowa katastru gruntowego 69

6.2. Zasady wyceny katastralnej gruntów 70

6.3. Prace w zakresie wyceny katastralnej gruntów ze szczególnym uwzględnieniem ich wyników na przykładzie miasta

Mińsk 73

6.4. Cele wykorzystania wartości katastralnej gruntów 75

6.5. Podsumowanie 77

7. Problematyka podatku katastralnego w Polsce i w wybranych krajach europej­skich 78

7.1. Uwarunkowania historyczne i formalnoprawne wprowadzenia podatku kata­stralnego w Polsce 78

7.2. Aktualne zasady opodatkowania nieruchomości w Polsce z uwzględnieniem kie­runku reform 81

7.3. Problematyka powszechnej taksacji nieruchomości w Polsce 82

7.4. Doświadczenia wybranych krajów europejskich w zakresie funkcjonowania po­datku katastralnego 85

7.5. Modele określania wartości katastralnej 87

7.6. Podsumowanie 88

8. Działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości w Republice Białorusi 89

8.1. Specyfika bazy normatywno-prawnej działalności rzeczoznawczej 89

8.2. System standardów wyceny nieruchomości 91

8.3. Przygotowanie specjalistów w zakresie wyceny nieruchomości 93

8.4. Atestowanie rzeczoznawców w Republice Białorusi 94

8.5. Stan białoruskiego rynku usług rzeczoznawczych 96

8.6. Problemy działalności rzeczoznawczej w Republice Białorusi 97

Bibliografia 101

A. Wykaz publikacji 101

B. Wykaz aktów prawnych 105

B-1. Wykaz konstytucji i dekretów 105

B-2. Wykaz ustaw 105

B-3. Wykaz rozporządzeń 107

B-4. Wykaz orzeczeń sądowych 107

B-5. Wykaz zarządzeń 108

B-6. Wykaz dyrektyw Parlamentu Europejskiego 108

C. Inne 108

D. Wykaz stron internetowych 108

Spis rysunków i tabel 109

Notki o autorach 111