Helion


Szczegóły ebooka

Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich

Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich


Tom IV serii „Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej” „Geodezja i Kartografia˝
W monografii przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym, koncentrując się na analizie wybranych aspektów przestrzennych i ekonomicznych występujących na terenach podmiejskich oraz obszarach dużych miast. Aspekty przestrzenne gospodarki nieruchomościami zostały zarysowane w analizie rozwoju funkcji mieszkaniowej na obszarach wiejskich sąsiadujących z miastem, wykorzystującej wybrane wskaźniki, oraz analizie najsilniej zurbanizowanej części miasta Krakowa, wykonanej przy użyciu metody morfologii mozaiki działek. Z kolei aspekty ekonomiczne przedstawiono na przykładzie dwóch analiz rynku nieruchomości. Pierwsza z nich dotyczyła wybranego obszaru poprodukcyjnego miasta Warszawy i została wykonana z użyciem metod geostatycznych, drugą zaś wykonano z użyciem metody Czekanowskiego na potrzeby wyszukiwania nieruchomości podobnych i obejmowała obszar wybranego lokalnego rynku nieruchomości miasta Krakowa.

Wprowadzenie 7

1. Analiza rozwoju funkcji mieszkaniowej na obszarach wiejskich sąsiadujących z miastem z wykorzystaniem wybranych wskaźników 9

1.1. Procesy zachodzące na styku miasto-wieś 10

1.2. Wskaźniki oceny przestrzeni w literaturze 12

1.3. Wskaźniki rozwoju funkcji mieszkaniowej – studium przypadku 13

1.4. Analiza sytuacji przestrzennej wybranej gminy 18

2. Analiza najsilniej zurbanizowanej części miasta z wykorzystaniem metody morfologii mozaiki działek 27

2.1. Analizy morfologiczne w różnych dziedzinach nauki 27

2.2. Metody delimitacji najsilniej zurbanizowanej części miasta. Kryterium strukturalne delimitacji wykorzystujące  metodę morfologii mozaiki

działek 29

2.3. Zastosowanie metody morfologii mozaiki działek  do delimitacji obszaru najsilniej zurbanizowanej części miasta 33

2.4. Analiza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem najsilniej zurbanizowanego obszaru miasta 34

3. Analiza rynku nieruchomości na obszarach poprzemysłowych przy użyciu metod

geostatystycznych 41

3.1. Charakterystyka obszaru badań 43

3.2. Geneza i uwarunkowania współczesnych przekształceń – studium przypadku 49

3.3. Wpływ zagospodarowania terenów poprzemysłowych na wybranym obszarze na kształtowanie się rynku nieruchomości gruntowych 50

4. Analiza rynku nieruchomości z wykorzystaniem metody Czekanowskiego dla potrzeb wyszukiwania nieruchomości podobnych 61

4.1. Elementy wyceny nieruchomości 61

4.2. Charakterystyka obszaru badań 63

4.3. Założenia metody Czekanowskiego 65

4.4. Etapy konstruowania diagramu Czekanowskiego 66

4.5. Opis zmiennych – cech nieruchomości przyjętych do analizy rynku 69

4.6. Charakterystyka danych dla potrzeb realizacji metody Czekanowskiego 70

4.7. Realizacja metody Czekanowskiego 72

Podsumowanie i wnioski 75

Piśmiennictwo 79

A Wykaz publikacji 79

B Wykaz aktów prawnych 84

C Wykaz innych publikacji 84

D Wykaz stron internetowych 84

Spis rysunków i tabel 85

Spis rysunków 85

Spis tabel 87

Spis treści