Helion


Szczegóły ebooka

Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) Oчерк по фразеологии современного русского языка (функционально-теоретический подход)

Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) Oчерк по фразеологии современного русского языка (функционально-теоретический подход)


Publikacja ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zawiera zarys wiadomości związanych z frazeologią rosyjską. Znalazły się w niej informacje dotyczące rozwoju frazeologii na gruncie rosyjskim, pokrótce omówiono aparat terminologiczny stosowany w tej dyscyplinie naukowej, przedstawiono relacje między frazeologizmem a słowem, cechy stylistyczne, strukturalne, morfologiczne i semantyczne frazeologizmów rosyjskich, ich pochodzenie i związki z kulturą. Każde zagadnienie zostało zilustrowane bogatym materiałem językowym wyekscerpowanym z najnowszych opracowań leksykograficznych, naukowych oraz z publicystyki. Składają się na niego przysłowia, porzekadła, skrzydlate słowa, idiomy, wyrażenia terminologiczne i inne jednostki frazeologiczne.

Kompendium może być przydatne podczas zajęć ze współczesnego języka rosyjskiego o profilu językoznawczym na każdym etapie nauki na kierunku filologia rosyjska, a także na lektoratach czy kursach języka rosyjskiego. Zostało pomyślane w taki sposób, aby zarówno studenci z podstawową znajomością języka rosyjskiego, jak i ci bardziej zaawansowani byli w stanie samodzielnie zorientować się w prezentowanej problematyce badawczej. Celowi temu służy opracowanie części teoretycznej w dwóch wariantach językowych. O ile bowiem takie działy językoznawstwa rosyjskiego, jak fonetyka, morfologia czy składnia doczekały się opracowań napisanych w języku polskim, o tyle frazeologia niekoniecznie.

Dodatkowo w książce zamieszczono wykaz prac poświęconych frazeologii rosyjskiej i polskiej. Zawiera on monografie naukowe, opracowania zbiorowe, słowniki i podręczniki. Część ta może być z powodzeniem wykorzystana przez studentów podczas pisania prac licencjackich czy magisterskich.

Предисловие               7

Przedmowa    9

 

Теоретическая часть                11

Część teoretyczna       11

 

Вводные замечания 13

Uwagi wstępne            15

Развитие фразеологии как лингвистической дисциплины на русской почве           17

Rozwój frazeologii jako dyscypliny lingwistycznej na gruncie rosyjskim             19

Oсновные черты фразеологизма      21

Podstawowe cechy frazeologizmu      22

Отношения между фразеологизмом и словом         24

Relacje między frazeologizmem a słowem      26

Фразеология в широком и узком смысле     28

Frazeologia w znaczeniu szerokim i wąskim     30

Основные термины во фразеологии              33

Podstawowe terminy we frazeologii  36

Типы фразеологизмов с точки зрения cемантической слитности их компонентов              40

Typy frazeologizmów z punktu widzenia spójności semantycznej komponentów        42

Проблемы синтаксиса и морфологии             45

Problemy składni i morfologii 46

Отношения между фразеологизмами и частями речи          47

Relacje między frazeologizmami a częściami mowy     48

Семантические категории во фразеологии 49

Kategorie semantyczne we frazeologii              53

Экспрессивно-стилистическая характеристика фразеологизмов    58

Charakterystyka ekspresywno-stylistyczna frazeologizmów   61

Формирование состава фразеологизмов     64

Pochodzenie frazeologizmów                66

Структура фразеологизмов  69

Struktura frazeologizmów       71

Фразеологизм и культура     73

Frazeologizm i kultura                74

Kонтрольные вопросы           75

Pytania kontrolne        76

 

Практическая часть   79

Część praktyczna          79

 

Упражнения  81

Ćwiczenia        81

Литература по фразеологии на польском языке      105

Literatura z zakresu frazeologii w języku polskim          105

Литература по фразеологии на русском языке         108

Literatura z zakresu frazeologii w języku rosyjskim      108

 

Библиография             112

Bibliografia      112

Источники иллюстративного материала      116

Źródła materiału ilustracyjnego            116

  • Tytuły: Zarys frazeologii współczesnego języka rosyjskiego (ujęcie funkcjonalno-teoretyczne) Oчерк по фразеологии современного русского языка (функционально-теоретический подход)
  • Autor: Agata Piasecka
  • ISBN Ebooka: 978-83-8220-454-4, 9788382204544
  • Data wydania: 2021-04-21
  • Identyfikator pozycji: e_20w8
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego