Helion


Szczegóły ebooka

 
Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym

Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym


Wiedza o procesach i zjawiskach tworzących gospodarkę finansową w samorządzie terytorialnym jest nadal mało stabilna i w wielu miejscach niepełna. Realna gospodarka finansowa samorządu stanowi odbicie procesu zaspokajania potrzeb społecznych w kontekście rozwoju jednostki samorządowej. Odbywa się to dzięki procesom zarządzania publicznego, w celu dokonania przekształceń gospodarczych dla poprawy warunków życia mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system finansowy samorządu terytorialnego zawiera dużo ułomności i dysfunkcji. Ich konsekwencją jest przede wszystkim niedobór środków, wynikający m.in. z braku przestrzegania zasady adekwatności i potencjalnego zagrożenia stabilności finansów samorządowych. Uzasadnia to konieczność przebudowy finansów samorządu w Polsce w kierunku zmian systemowych i usprawniających. Na potrzebę tego wskazują prawie wszyscy specjaliści zajmujący się zagadnieniami finansów samorządowych z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia.

Celem opracowania jest specyfikacja podstawowych problemów i wyzwań w dziedzinie finansów lokalnych, identyfikacja czynników determinujących przebieg gospodarki finansowej oraz zaproponowanie zbioru rozwiązań zwiększających efektywność formułowanych ocen finansowych.

Wprowadzenie           7

 

Rozdział I. Pojęcia podstawowe i uwagi interpretacyjne     11

Rozdział II. Samorząd terytorialny jako system gospodarowania i zarządzania     17

Rozdział III. Specyfika gospodarki samorządu. Implikacje ekonomiczne     25

Rozdział IV. Zarządzanie finansami a proces decyzyjny       31

Rozdział V. Finansowanie zadań publicznych            39

Rozdział VI. Budżet jako podstawa wykonywania zadań publicznych          47

Rozdział VII. Kwestia samodzielności finansowej     55

Rozdział VIII. Utrzymanie majątku komunalnego i jego rozwój       63

Rozdział IX. Finansowanie działalności rozwojowej. Rola nadwyżki operacyjnej    75

Rozdział X. Kategoria deficytu i zadłużenia   83

Rozdział XI. Kadencyjność organów a planowanie spłaty długu w czasie    91

Rozdział XII. Diagnoza sytuacji finansowej jednostek samorządowych       97

Rozdział XIII. Planowanie długofalowe. Wieloletnia prognoza finansowa  111

Rozdział XIV. Problem przejrzystości gospodarki finansowej           117

Rozdział XV. Podstawowe mierniki badania sytuacji finansowej jednostek samorządowych        121

Rozdział XVI. Użyteczność polityczna i społeczna raportu o stanie jednostki samorządowej         127

Rozdział XVII. Kierunki zmian systemowych i usprawniających       131

 

Zakończenie    139

Bibliografia     143

Załączniki        153

Spis tabel        167