Helion


Szczegóły ebooka

Biografie rodzinne i uczenie się

Biografie rodzinne i uczenie się


Publikacja Biografie rodzinne i uczenie się, będąca ósmym tomem w serii Biografia i Badanie Biografii, stanowi oryginalne ujęcie refleksji nad rodziną, wiążące się z wyeksponowaniem biografii rodzinnych jako symbolicznej przestrzeni kształtowania się indywidualnych biografii członków wspólnoty rodzinnej oraz ich biograficznego uczenia się. Uwzględnia ono złożoną, subtelną i pod wieloma względami nieoczywistą naturę przenikania się procesów indywidualnych i zbiorowych zachodzących w realiach wspólnoty rodzinnej. Walorem niniejszej publikacji jest połączenie rozmaitych perspektyw teoretycznych i badawczych zogniskowanych wokół różnych ujęć biografii rodzinnych i procesów biograficznego uczenia się osadzonych w realiach życia rodzinnego. Odsłaniają one odmienności kulturowe refleksji nad rodziną rozwijane przez polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się tą tematyką. Wyeksponowanie biograficznej perspektywy rodziny jest w tym kontekście interesujące poznawczo zarówno w dyskursie andragogicznym, jak i pedagogicznym, w których nie zyskała ona jak dotąd pogłębionego rozpoznania. Badanie aspektów edukacyjnych zawartych w biografiach rodzinnych może sprzyjać poszerzaniu andragogicznej teorii uczenia się dorosłych oraz może być wykorzystane w praktyce edukacji dorosłych, w tym edukacji rodzinnej.

Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, Aneta Słowik – Wstęp 7

 

TEORETYCZNE RAMY ROZUMIENIA KATEGORII „BIOGRAFIA RODZINNA”         13

 

Elżbieta Dubas – Wokół biografii rodzinnej i jej badania. Refleksje wprowadzające        15

Karolina Kuryś-Szyncel – Rodzina jako przestrzeń uczenia się biograficznego       27

Arkadiusz Wąsiński – Biografie małżeńskie i rodzinne rozpatrywane w perspektywie autokreacji do rodzicielstwa            39

 

BIOGRAFIA RODZINNA JAKO OSOBLIWA PRZESTRZEŃ DOŚWIADCZANIA WSPÓŁOBECNOŚCI          57

 

Małgorzata Łobacz – „Być” a „stawać się” osobą w rodzinie         59

Justyna Sztobryn-Bochomulska – Rodzina miejscem „uczenia się” umierania       71

Ewelina J. Konieczna – Praca nad własną biografią matek dzieci z niepełnosprawnością na przykładzie projektu pt. „Siła kobiet”   81

Izabela Przybylska – Aktywność edukacyjna w średniej dorosłości w kontekście biografii rodzinnej        97

Iwona Grodź – …Ktoś musi zostać na koniec. Artysta i jego rodzina. W świetle filmów o Beksińskich     115

s. Mariola Adria Bach CSFN, Janusz Krysztofik – Fotografia rodzinna. Między intencją, znaczeniem i zapomnieniem            129

s. Mariola Adria Bach CSFN – Milczący towarzysz   137

 

RODZINA W SYTUACJI MIGRACJI. (NIE)RODZINNE MIGRACJE     149

 

Ingrid Lathoud – Migracja jako proces przemiany i konstruowania siebie w rodzinie      151

Muriel Molinié – Kiedy podmiot sporządza mapę swoich (nie)rodzinnych przeżyć i projektu migracyjnego? Wielojęzyczny paradygmat w badaniach biograficznych w edukacji XXI wieku     165

Catherine Schmutz-Brun – Jak mówi się o rodzinnych migracjach?           183

Anna Walulik – Moja mama ma swoją „świętą trójcę”. Wychowanie w rodzinie polskiej na emigracji w Australii            195

Aneta Słowik – O doradcy rodzinnym w środowisku polskich emigrantów – wybrane aspekty     215