Helion


Szczegóły ebooka

 
Uczenie się dorosłych w zabawie

Uczenie się dorosłych w zabawie


Książka zawiera refleksję teoretyczną i wyniki projektu badawczego na temat zjawiska uczenia się dorosłych w zabawie. Czytelnik znajdzie w niej pogłębioną analizę ustaleń naukowych polskich i zagranicznych badaczy dotyczących ludycznej sfery aktywności człowieka w kontekście nauk społecznych, a także odniesienie do praktyki edukacyjnej. Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków zajmujących się koncepcjami wyjaśniającymi procesy uczenia się człowieka, jak i osoby na co dzień realizujące zadania szkoleniowe czy oświatowe.

Wstęp     7

 

Rozdział I. Zabawa – rozważania wokół ustaleń definicyjnych 9

 1. Zabawa – wprowadzenie do zagadnienia               9
 2. Zabawa w rodzinie pojęć          11
 3. Cechy zabawy             16
 4. Rodzaje zabawy          28

 

Rozdział II. Zabawa w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych  37

 1. Wielość koncepcji i podejść do zagadnienia zabawy          37
 2. Zabawa w ujęciu wybranych filozofów     44
 3. Zabawa w rozpoznaniu społeczno-kulturowym     59
 4. Zabawa w pedagogice kultury fizycznej  69
 5. Zabawa w pedagogice czasu wolnego   73
 6. Zabawa w nurcie pedagogiki zabawy      78
 7. Zabawa w andragogice i w praktyce edukacji dorosłych     81
 8. Zabawa jako przedmiot badań ludologii 87

 

Rozdział III. Uczenie się dorosłych w zabawie w świetle wybranych andragogicznych teorii uczenia się       91

 1. Uczenie się dorosłych w rodzinie pojęć andragogicznych 91
 2. Formalne, pozaformalne i nieformalne uczenie się dorosłych w kontekście uczenia się w zabawie             95
 3. Ludyczna przestrzeń uczenia się według Alicji i Dawida Kolbów        100
 4. Uczenie się w zabawie w kontekście trzech wymiarów uczenia się według Knuda Illerisa              105
  1. Uczenie się w zabawie – wymiar poznawczy   108
  2. Uczenie się w zabawie – wymiar emocjonalny               109
  3. Uczenie się w zabawie – wymiar społeczny    112
 5. Uczenie się dorosłych w zabawie w świetle wybranych andragogicznych teorii uczenia się – próba podsumowania               115

 

Rozdział IV. Uczenie się dorosłych w zabawie – koncepcja badań własnych        117

 1. Podstawowe pojęcia w koncepcji badawczej        117
 2. Przedmiot i cele badań              119
 3. Problemy badawcze   119
 4. Zmienne i wskaźniki  121
 5. Strategia, metoda i technika badawcza. Narzędzie badawcze              127
 6. Teren badań i dobór próby badanych    130
 7. Badania pilotażowe i badania właściwe  134

 

Rozdział V. Uczenie się dorosłych w zabawie w świetle badań własnych              135

  1. Informacje wstępne o próbie badawczej i warunkach prowadzenia badań      135
  2. Rozumienie pojęcia „zabawa dorosłych”              138
  3. Charakterystyka warunków, w jakich przebiega zabawa dorosłych  141
  4. Charakterystyka zabawy dorosłych ze względu na wybrane cechy zabawy     147
  5. Rozumienie pojęcia „uczenie się dorosłych w zabawie”      152
  6. Charakterystyka uczenia się dorosłych w zabawie              153
   1. Uczenie się badanych osób w zabawie w wymiarze poznawczym              153
   2. Uczenie się badanych osób w zabawie w wymiarze emocjonalnym          157
   3. Uczenie się badanych osób w zabawie w wymiarze społecznym               163
  7. Znaczenie zabawy dla uczenia się dorosłych w zabawie    167
  8. Typologia badanego zjawiska. Prezentacja wybranych sylwetek      177
  9. Wnioski z badań       187
  10. Teoretyzacja badanego zjawiska – ogląd uzyskanych wyników w kontekście wybranych teorii naukowych            188
   1. Teoretyzacja badanego zjawiska – kontekst teorii zabawy        188
   2. Teoretyzacja badanego zjawiska – kontekst teorii uczenia się 194
  11. Postulaty andragogiczne         198

 

Zakończenie         199

 

Bibliografia           201