Szczegóły ebooka

Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji

Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji

M. Wanda Kopertyńska

Ebook

Praca jako uniwersalny i centralny programator ludzkich działań ulega istotnym przemianom ze względu na zmiany w otoczeniu i wewnątrz organizacji. Organizacje przyjmują nowe struktury, sprzyjające efektywnemu realizowaniu pracy. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wywołują potrzebę innych niż dotychczas metod podziału i organizacji pracy, odmiennych sposobów zarządzania i kontroli. Następują zmiany form organizacji pracy i zatrudnienia w zakresie kontroli procesów pracy. Zmienia się też pracownik wykonujący pracę. Miejsca starszych pracowników zajmują pracownicy młodego pokolenia, mający odmienne oczekiwania wobec pracy i pracodawcy. Wymusza to potrzebę rozwoju przywództwa w organizacjach i nowego podejścia do motywowania pracowników. Wymienione przeobrażenia wymagają innego podejścia do zarządzania pracą. Zagadnieniom tym poświęcona jest monografia, która nawiązuje do zarządzania pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji.

Wstęp 7

1. Podejście do organizacji w warunkach nowej gospodarki 9

1.1. Istota i cechy organizacji 9

1.2. Otoczenie organizacji 11

1.3. Ewolucja podejścia do organizacji 19

1.4. Wybrane współczesne modele organizacji 23

2. Praca w nowych uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji 29

2.1. Istota i znaczenie pracy w życiu człowieka 29

2.2. Miejsce pracy w systemie wartości pracowników 32

2.3. Praca we współczesnej gospodarce 38

3. Niestandardowe formy zatrudnienia 43

3.1. Definicja i typologia form zatrudnienia 43

3.2. Wybrane rodzaje niestandardowych form zatrudnienia 44

3.3. Wyzwania, szanse i zagrożenia w aspekcie niestandardowych form zatrudnienia 56

4. Współczesne formy organizacji pracy 59

4.1. Istota form organizacji pracy 59

4.2. Pojęcie, znaczenie i rodzaje pracy indywidualnej 60

4.3. Pojęcie i znaczenie pracy zespołowej 62

4.4. Rodzaje zespołów 64

4.5. Budowanie zespołu oraz charakterystyka ról zespołowych 68

4.6. Efektywność pracy zespołowej 77

5. Przywództwo i motywowanie 84

5.1. Charakterystyka przywództwa 84

5.2. Kompetencje współczesnego lidera – przywódcy 86

5.3. Motywowanie jako funkcja przywódcy 92

6. Kontrola przebiegu pracy 97

6.1. Pojęcie i znaczenie kontroli 97

6.2. Cele, funkcje i rodzaje kontroli. 100

6.3. Etapy procesu kontroli 102

6.4. Dysfunkcje kontroli oraz czynniki ją utrudniające 103

6.5. Determinanty skuteczności i efektywności systemów kontroli 107

6.6. Wyzwania i kierunki doskonalenia kontroli przebiegu pracy 109

Zakończenie 112

Bibliografia 114

Spis rysunków 125

Spis tabel 125

Summary 126

  • Tytuł: Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji
  • Autor: M. Wanda Kopertyńska
  • ISBN: 978-83-7695-862-0, 9788376958620
  • Data wydania: 2021-06-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22c1
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu