Szczegóły ebooka

Kompleksowy Model Dojrzałości Lean Manufacturing

Kompleksowy Model Dojrzałości Lean Manufacturing

Maciej Pieńkowski

Ebook

Książka przedstawia model dojrzałości lean manufacturing, wspierający uporządkowane i kompleksowe wdrożenie tej koncepcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Składa się z trzech części: teoretycznej – stanowiącej streszczenie historii powstania i podsumowanie najważniejszych zasad lean manufacturing, metodycznej – opisującej wykorzystaną w pracy procedurę badawczą, oraz użytkowej – zawierającej podsumowanie wyników przeprowadzonych badań. Ich efektem jest autorski Kompleksowy Model Dojrzałości Lean Manufacturing, który umożliwia szybką, łatwą i obiektywną samoocenę przedsiębiorstw produkcyjnych, wskazując aktualny poziom dojrzałości firmy oraz określając rekomendowane działania doskonalące. Książa zawiera opis procedury oceny dojrzałości z wykorzystaniem autorskiego modelu, zapewniającej całościowy pomiar stopnia wdrożenia lean manufacturing w firmach wytwórczych.

Wstęp 7

I. Część teoretyczna 13

1. Lean manufacturing 15

1.1. Lean manufacturing w kontekście rozwoju nauk o zarządzaniu 15

1.2. Historia lean manufacturing 18

1.3. Definicja lean manufacturing 22

1.4. Założenia lean manufacturing 26

1.4.1 Cele 27

1.4.2 Metody i techniki TPS 29

1.4.3 Filozofia lean thinking 31

1.5. Podsumowanie 33

2. Modele dojrzałości 34

2.1. Charakterystyka modeli dojrzałości 34

2.2. Projektowanie modeli dojrzałości 38

2.3. Modele dojrzałości lean manufacturing 41

2.4. Podsumowanie 48

II. Część metodyczna 49

3. Metoda badawcza 51

3.1. Charakterystyka metody badawczej 51

3.2. Analiza struktury funkcjonujących modeli dojrzałości lean manufacturing 52

3.2.1 Wyniki analizy struktury funkcjonujących modeli dojrzałości lean manufacturing 52

3.2.2 Pożądane charakterystyki modeli dojrzałości lean manufacturing 63

3.2.1 Zidentyfikowane luki badawcze 65

3.3. Projektowanie struktury Kompleksowego Modelu Dojrzałości Lean Manufacturing 66

3.3.2 Kategorie modelu 67

3.3.3 Kryteria modelu 69

3.4. Testowanie 70

3.4.1 Projektowanie stadium przypadku 70

3.4.2 Przygotowanie do zbierania danych 72

3.4.3 Zbieranie danych 72

3.4.4 Analiza i porządkowanie danych 72

3.4.5 Zebranie informacji zwrotnej 73

3.4.6 Weryfikacja i doskonalenie modelu 73

3.5. Doprecyzowanie modelu 74

3.6. Podsumowanie 74

III. Część użytkowa 77

4. Struktura Kompleksowego Modelu Dojrzałości Lean Manufacturing 79

4.1. Przywództwo 80

4.2. Ludzie 85

4.3. Proces 88

4.4. Wyniki 96

4.5. Podsumowanie 98

5. Proces oceny dojrzałości lean manufacturing 100

5.1. Przygotowanie do zbierania danych 100

5.2. Zbieranie danych 101

5.3. Analiza zebranych danych 103

5.4. Zaprezentowanie wyników i zebranie informacji zwrotnej 103

5.5. Podsumowanie 104

6. Wykorzystanie Kompleksowego Modelu Dojrzałości Lean Manufacturing – studium przypadku 105

6.1. Przygotowanie do zbierania danych 105

6.2. Zbieranie danych 106

6.3. Analiza i porządkowanie danych 109

6.4. Zaprezentowanie wyników i zebranie informacji zwrotnej 109

6.5. Podsumowanie 112

Zakończenie 115

Załącznik 1. Kompleksowy Model Dojrzałości Lean Manufacturing 120

Załącznik 2. Formularz przygotowawczy do przeprowadzenia oceny dojrzałości 140

Załącznik 3. Raport podsumowujący 141

Bibliografia 145

Spis rysunków 150

Spis tabel 150

Summary 151