Szczegóły ebooka

Liderzy lokalni jako przywódcy organizacyjni w społeczeństwie obywatelskim

Liderzy lokalni jako przywódcy organizacyjni w społeczeństwie obywatelskim

Łukasz Haromszeki

Ebook

W monografii dokonano szczegółowej analizy zagadnień z zakresu przywództwa organizacyjnego, władzy, wpływu społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Starano się w niej połączyć wiedzę z różnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych, choć jest ona osadzona w naukach o zarządzaniu i jakości. Główne cele pracy to identyfikacja i interpretacja kluczowych wartości i kompetencji liderów lokalnych oraz uwarunkowań wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjnych w społeczeństwie obywatelskim w Polsce, a także zaproponowanie własnych rozwiązań koncepcyjnych, szczególnie wypracowanie autorskiego modelu przywództwa organizacyjnego lidera lokalnego. Wielozakresowe jakościowo-ilościowe badania empiryczne liderów lokalnych przeprowadzono w organizacjach z trzech sektorów gospodarki – publicznego (samorządowego), prywatnego i pozarządowego. Uzyskane wyniki poddano analizie opisowej i korelacyjnej. Monografia zawiera pierwszą tak dogłębną analizę omawianej problematyki i stanowi ważną pozycję dla osób, których zainteresowania naukowe oscylują wokół obszaru przywództwa.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1

Uwarunkowania przywództwa w społeczeństwie obywatelskim w Polsce 19

1.1. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 19

1.1.1. Istota i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego 19

1.1.2. Stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w opinii respondentów 26

1.2. Władza i wywieranie wpływu na ludzi 35

1.2.1. Istota i źródła władzy 35

1.2.2. Istota i narzędzia wpływu społecznego 46

1.2.3. Makiawelizm 51

Rozdział 2

Przywództwo organizacyjne jako relacja 55

2.1. Charakterystyka przywództwa organizacyjnego 55

2.1.1. Istota i znaczenie przywództwa z perspektywy zarządzania organizacją 55

2.1.2. Współczesne przywództwo sytuacyjne w kontekście innych podejść i typów przywództwa 64

2.1.3. Etos przywództwa jako relacji uwarunkowanej czynnikami o etycznym i moralnym charakterze 73

2.2. Zróżnicowanie oczekiwań wobec przywódców 87

2.2.1. Oczekiwania wobec przywódców w świetle globalnych trendów i badań międzynarodowych 87

2.2.2. Oczekiwania wobec przywódców organizacyjnych w Polsce 96

2.3. Kompetencje przywódcze 103

Rozdział 3

Przywództwo organizacyjne lidera lokalnego 109

3.1. Charakterystyka lidera lokalnego 109

3.2. Charakterystyka społeczności lokalnej 118

3.3. Uwarunkowania funkcjonowania liderów lokalnych w Polsce 126

3.4. Autorski model przywództwa organizacyjnego lidera lokalnego 139

Rozdział 4

Metodyka badań liderów lokalnych tworzących relacje przywódcze w społeczeństwie obywatelskim 148

4.1. Problem badawczy i cele wielozakresowych badań liderów lokalnych 148

4.2. Charakterystyka i dobór próby badawczej 151

4.3. Metody i narzędzia pomiaru relacji przywódczej liderów lokalnych 153

Rozdział 5

Wartości i kompetencje przywódcze – czynniki intrapersonalne relacji przywódczej lidera lokalnego 165

5.1. Wartości lidera lokalnego 165

5.2. Kompetencje lidera lokalnego – czynniki intrapersonalne 179

Rozdział 6

Kompetencje przywódcze – czynniki interpersonalne relacji przywódczej lidera lokalnego 191

6.1. Czynniki interpersonalne relacji przywódczej lidera lokalnego – ocena współpracowników z perspektywy liderów lokalnych 191

6.2. Czynniki interpersonalne relacji przywódczej lidera lokalnego – taktyki wpływu 198

6.3. Czynniki interpersonalne relacji przywódczej lidera lokalnego – styl kierowania 204

Rozdział 7

Ocena uwarunkowań relacji przywódczej z perspektywy liderów 210

7.1. Ocena obecnej kultury organizacyjnej i oczekiwania wobec kultury pożądanej z perspektywy liderów 210

7.2. Ocena stanu społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy liderów 226

Podsumowanie i wnioski końcowe 244

Załącznik. Tabele dotyczące kultury organizacyjnej 261

Spis literatury 280

Spis rysunków 307

Spis wykresów 308

Spis tabel 310

Summary 312

  • Tytuł: Liderzy lokalni jako przywódcy organizacyjni w społeczeństwie obywatelskim
  • Autor: Łukasz Haromszeki
  • ISBN: 978-83-7695-839-2, 9788376958392
  • Data wydania: 2021-06-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22ec
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu