Szczegóły ebooka

Zagrożenia utraty bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw

Zagrożenia utraty bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw

Bartłomiej Nita, Angelika Kaczmarczyk, Piotr Oleksyk

Ebook

W monografii w przystępny sposób wyjaśniono kryteria i metody pomiaru bezpieczeństwa finansowego, a ponadto wskazano możliwości zastosowania w praktyce instrumentów umożliwiających poprawę bezpieczeństwa finansowego. Podstawowe obszary stanowiące przedmiot opisanych w książce badań obejmowały płynność finansową, wypłacalność, sprawność działania i zadłużenie podmiotów gospodarczych. Każdy problem zilustrowano analitycznym studium przypadku sprawozdań finansowych publikowanych przez przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach oraz wynikami badań własnych dotyczących instrumentów zarządzania płynnością finansową w małych i średnich podmiotach.

1. Wprowadzenie 7

1.1. Istota bezpieczeństwa finansowego podmiotów gospodarczych 7

1.2. Determinanty bezpieczeństwa finansowego w kontekście kontynuowania działalności podmiotów 9

1.3. Metodyka badań i struktura pracy 13

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa finansowego 19

2.1 Ryzyko a bezpieczeństwo finansowe 19

2.2. Wykorzystanie informacji sprawozdawczej w szacowaniu zagrożeń bezpieczeństwa finansowego 28

2.3. Pomiar bezpieczeństwa finansowego 32

3. Nieściągalność należności jako przesłanka trudności finansowych 36

3.1. Należności zagrożone jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa finansowego 36

3.2. Narzędzia analityczne wykorzystywane w diagnozowaniu problemu nieściągalności należności 40

3.3. Przetwarzanie informacji na potrzeby zarządzania wierzytelnościami 44

3.4. Analiza zagrożenia nieściągalnych należności wybranych spółek z branży energetycznej, chemicznej i spożywczej 46

4. Nadmierne zadłużenie jako przyczyna zagrożenia upadłością 52

4.1. Zobowiązania jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa finansowego 52

4.2. Narzędzia analityczne wykorzystywane w diagnozie nadmiernego zadłużenia 59

4.3. Przetwarzanie informacji na potrzeby redukcji zagrożenia nadmiernego zadłużenia 65

4.4. Analiza zagrożenia nadmiernego zadłużenia. Analiza przypadku Ruch SA 71

5. Ryzyko utraty bieżącej płynności i ograniczenia sprawności działania 77

5.1. Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej podmiotu gospodarczego 77

5.2 Rola kapitału obrotowego netto w analizie płynności przedsiębiorstwa 79

5.3. Cykl konwersji środków pieniężnych jako czynnik determinujący poziom płynności 83

5.4. Wskaźnikowa ocena płynności i sprawności działania 87

5.5. Analiza zagrożenia ograniczenia sprawności działania i utraty płynności w Grupie Kapitałowej Lubawa SA 96

6. Instrumenty zarządzania zorientowane na poprawę bezpieczeństwa finansowego 106

6.1. Windykacja a płynność finansowa 106

6.2. Wykorzystanie kredytu kupieckiego jako źródła finansowania 110

6.3. Instrumenty zarządzania płynnością finansową w MŚP. Weryfikacja empiryczna 114

Zakończenie 119

Bibliografia 122

Spis rysunków 126

Spis tabel 126

Summary 128

  • Tytuł: Zagrożenia utraty bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw
  • Autor: Bartłomiej Nita, Angelika Kaczmarczyk, Piotr Oleksyk
  • ISBN: 978-83-7695-822-4, 9788376958224
  • Data wydania: 2021-06-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22hy
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu