Szczegóły ebooka

Islamskie instrumenty pochodne

Islamskie instrumenty pochodne

Jacek Karwowski

Ebook

Głównym celem monografii jest przybliżenie Czytelnikowi konstrukcji i wykorzystania instrumentów pochodnych, które stosuje się – albo też proponuje się stosować – w finansach islamskich. Omówiono religijne podstawy finansów islamskich, które jeszcze 40 lat temu były praktycznie nieobecne w życiu gospodarczym, a współcześnie ciągle rozwijają się, okresowo dynamicznie, nawet w warunkach kryzysów ekonomicznych. Następnie wyjaśniono istotę i sposoby wykorzystania podstawowych islamskich instrumentów finansowych, ponieważ ich znajomość jest niezbędna do zrozumienia, jak konstruuje się instrumenty pochodne zgodne z zasadami szariatu. Zasadnicza część monografii jest poświęcona uwarunkowaniom religijnym, konstrukcji, praktycznym zastosowaniom, ale i ograniczeniom tych instrumentów. Autor wykorzystał najnowsze dostępne materiały dotyczące tej problematyki oraz informacje pozyskane osobiście w dwóch najważniejszych islamskich centrach finansowych, w Bahrajnie i Malezji.

Wstęp 9

1. Religijne podstawy finansów islamskich 13

1.1. Pojęcie finansów islamskich 13

1.2. Źródła wiedzy i prawa dla finansów islamskich 23

1.3. Zakazy i nakazy w finansach islamskich 28

2. Podstawowe umowy islamskie 41

2.1. Uwagi wstępne 41

2.2. Murabaha (umowa wymiany) 43

2.3. Salam (umowa wymiany) 51

2.4. Istisna’a (umowa wymiany) 55

2.5. Ijara (umowa korzystania z pożytków) 56

2.6. Musharaka (umowa spółki) 61

2.7. Mudaraba (umowa spółki) 63

2.8. Sukuk 64

2.9. Rachunki bieżące i lokaty 68

3. Uzupełniające umowy islamskie 71

4. Charakterystyka konwencjonalnego rynku instrumentów pochodnych 79

5. Islamskie instrumenty pochodne: możliwości i ograniczenia 85

6. Islamskie transakcje forward 99

7. Islamskie transakcje swapowe 115

8. Islamskie transakcje opcyjne 131

9. Derywaty islamskie: podsumowanie 141

Literatura 151

Spis rysunków 157

Spis tabel 157

Summary 159