Szczegóły ebooka

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami

Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami

Marcin Kowalewski

Ebook

Głównym celem monografii jest wskazanie na aktualne wyzwania i trendy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. W publikacji zaprezentowano m.in. analizę podstaw determinujących dojrzałość przedsiębiorstw w domenie zarządzania kosztami, wyniki badań dojrzałości w zarządzaniu kosztami jako rezultat realizacji wybranych mikrofundamentów strategii przywództwa kosztowego, zagadnienia hipotetycznych kosztów finansowania w ocenie korzyści podatkowych, kwestię rachunku kosztów w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, rozważania poświęcone kosztom utraty wartości niefinansowych aktywów jako determinanty wyniku finansowego w przedsiębiorstwach energetycznych, a także problematykę wpływu budżetowania kosztów na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zagadnienia omówione w opracowaniu stanowią istotny punkt w dyskusji dotyczącej aktualnych wyzwań stawianych systemom zarządzania kosztami i dokonaniami na gruncie nauki i praktyki gospodarczej.

Wstęp 9

1. Samoświadomość przedsiębiorstw jako substrat ich dojrzałości w zarządzaniu kosztami (Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski) 11

1.1. Wprowadzenie 11

1.2. Fundamentalia strategii przywództwa kosztowego 13

1.3. Materiał i metoda 15

1.4. Wyniki badań 20

1.5. Podsumowanie 28

Literatura 29

2. Dojrzałość w zarządzaniu kosztami jako rezultat realizacji wybranych mikrofundamentów strategii przywództwa kosztowego (Przemysław Niewiadomski) 31

2.1. Wprowadzenie 31

2.2. Punkt wyjścia 33

2.3. Materiał i metoda 35

2.4. Wyniki badań 40

2.5. Podsumowanie 46

Literatura 47

3. Koszty produktów według klasyfikacji jednorodnych typów zasobów (Michał Chalastra) 50

3.1. Wprowadzenie 50

3.2. Klasyfikacja typów zasobów 50

3.3. Proces tworzenia raportu 52

3.4. Wzory raportów 52

3.5. Praktyczne zastosowanie raportu 54

3.6. Kategorie kosztów objęte analizą 57

3.7. Wnioski 58

Literatura 58

4. Hipotetyczne koszty finansowania – ocena korzyści podatkowych (Michał Poszwa) 60

4.1. Wprowadzenie 61

4.2. Opodatkowanie a wybór formy finansowania zewnętrznego 61

4.3. Limitowanie korzyści z finansowania dłużnego 64

4.4. Istota tzw. hipotetycznych kosztów finansowania 66

4.5. Podsumowanie 67

Literatura 69

5. Rachunek kosztów w świetle zasobowej teoria przedsiębiorstwa (Stanisław Gędek) 70

5.1. Wprowadzenie 71

5.2. Teoria przedsiębiorstwa 73

5.3. Istota klasycznego rachunku kosztów 73

5.4. Klasyczny rachunek kosztów – analiza procedury obliczeń 76

5.5. Modyfikacje klasycznego rachunku kosztów 78

5.6. Rachunek kosztów – analiza przydatności do podejmowania decyzji 81

5.7. Podsumowanie 86

Literatura 87

6. Koszty utraty wartości niefinansowych aktywów jako determinanta wyniku finansowego w przedsiębiorstwach energetycznych (Halina Buk) 91

6.1. Przesłanki ujęcia utraty wartości aktywów w wyniku finansowym przedsiębiorstwa 91

6.2. Metodologia ustalania utraty wartości aktywów 94

6.3. Analiza wpływu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów na wyniki finansowe spółek energetycznych 97

Literatura 100

7. Wpływ budżetowania kosztów na prowadzenie ksiąg rachunkowych (Alfred Szydełko, Łukasz Szydełko) 102

7.1. Wprowadzenie 102

7.2. Budżetowanie kosztów 103

7.3. Księgi rachunkowe jako źródło informacji controllingowych 105

7.4. Wykorzystanie informacji kosztowych z budżetu do prowadzenia ksiąg rachunkowych 106

7.5. Podsumowanie 109

Literatura 110

8. Problemy pomiaru i oceny dokonań w holdingach międzynarodowych (Edward Nowak) 111

8.1. Wprowadzenie 111

8.2. Pomiar stopnia internacjonalizacji i koncentracji działalności holdingów 112

8.3. Strategiczne jednostki biznesowe jako ośrodki odpowiedzialności holdingu międzynarodowego 114

8.4. Ocena dokonań w holdingach międzynarodowych 116

8.5. Benchmarking jako narzędzie oceny dokonań w holdingu międzynarodowym 117

8.6. Ocena dokonań holdingów międzynarodowych z uwzględnieniem ryzyka 118

8.7. Podsumowanie 120

Literatura 120

9 Zarządzanie dokonaniami w mikroprzedsiębiorstwie z uwzględnieniem perspektywy równowagi wewnętrznej (Maria Nieplowicz) 122

9.1. Wprowadzenie 122

9.2. Wyzwania zarządzania strategicznego w działalności mikroprzedsiębiorstwa 123

9.3. Przesłanki opracowania planu dokonań w mikroprzedsiębiorstwie 125

9.4. Propozycja perspektywy równowagi wewnętrznej dla mikroprzedsiębiostwa 128

9.5. Podsumowanie 129

Literatura 130

10. Możliwości zastosowania Value Based Healthcare (VBH) w polskiej opiece zdrowotnej (Ryszard Orliński) 131

10.1. Wprowadzenie 131

10.2. Aktualny stan opieki zdrowotnej w Polsce 132

10.3. Model Value Based Healthcare (VBH) – model opieki opartej na wartościach 134

10.4. Możliwości wdrożenia modelu VBH w Polsce 138

10.5. Podsumowanie 139

Literatura 140

11. Płynność finansowa polskich szpitali samorządowych w latach 2016-2018 (Magdalena Jaworzyńska) 141

11.1. Wprowadzenie 141

11.2. Płynność finansowa podmiotów leczniczych 142

11.3. Statyczne mierniki oceny płynności finansowej 144

11.4. Charakterystyka badanych podmiotów 146

11.5. Podsumowanie 151

Literatura 151

Zakończenie 153

Summary 155

Spis treści 7