Szczegóły ebooka

Interwencje antystresowe w organizacji. Modele. Zarządzanie. Efektywność

Interwencje antystresowe w organizacji. Modele. Zarządzanie. Efektywność

Dorota Molek-Winiarska

Ebook

Niniejsza książka poświęcona jest zagadnieniu stresu w pracy, a w szczególności interwencjom antystresowym, zdefiniowanym jako zorganizowane działania, których celem jest niwelowanie negatywnych skutków stresu i polepszanie dobrostanu pracowników, a także poprawa wyników ekonomicznych organizacji poprzez redukowanie kosztów związanych ze stresem w pracy. W opracowaniu zastosowano podejście interdyscyplinarne łączące wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, takich, jak: zarządzanie, psychologia, ekonomia i nauki o zdrowiu. Główny jednak nacisk położono na analizę procesu zarządzania interwencjami antystresowymi w organizacjach. Wskazano również na czynniki warunkujące skuteczność i efektywność implementacji owych interwencji, ukazując tym samym wymiar ekonomiczny zagadnienia stresu.

Wstęp 9

Część 1. Teoretyczne podstawy zagadnienia stresu związanego z pracą i interwencji antystresowych 15

1. Stres w ujęciu ogólnym i stres w pracy 17

1.1. Istota stresu człowieka 17

1.2. Definiowanie stresu w pracy 23

1.3. Koncepcje stresu związanego z pracą 25

2. Źródła i skutki stresu oraz sposoby radzenia sobie z nim 36

2.1. Źródła stresu związanego z pracą 36

2.2. Skutki psychosomatyczne stresu 40

2.3. Radzenie sobie ze stresem 44

3. Skutki ekonomiczne stresu związanego z pracą 52

3.1. Koszty społeczne i makroekonomiczne stresu 53

3.2. Koszty stresu ponoszone przez organizacje 56

3.3. Czynniki generujące koszty stresu w organizacji 58

3.4. Metody szacowania kosztów stresu 62

4. Międzynarodowe badania i regulacje prawne dotyczące stresu w pracy 67

4.1. Badania ESENER 68

4.2. Badania EWCS 75

4.3. Narzędzia diagnozujące stres 81

4.4. Wymagania i obowiązki pracodawcy w zakresie redukowania stresu 89

5. Charakterystyka interwencji antystresowych 94

5.1. Typologia interwencji antystresowych 94

5.2. Interwencje antystresowe na poziomie organizacji 96

5.3. Interwencje antystresowe na poziomie jednostki 100

5.4. Interwencje antystresowe jako element zarządzania zasobami ludzkimi 106

5.5. Kwalifikacje i kompetencje osób zarządzających interwencjami antystresowymi 111

6. Modele zarządzania interwencjami antystresowymi 114

6.1. Zarządzanie interwencjami antystresowymi w ujęciu podstawowych funkcji zarządzania 114

6.2. Ogólne modele teoretyczne zarządzania interwencjami antystresowymi 117

6.3. Zarządzanie interwencjami jako przykład zarządzania projektami 121

6.4. Autorski model zarządzania interwencją antystresową na poziomie organizacji 123

6.5. Autorski model zarządzania interwencją antystresową na poziomie jednostki 133

7. Ewaluacja interwencji antystresowych 139

7.1. Koszty zarządzania interwencją antystresową 139

7.2. Ocena efektywności interwencji 142

7.3. Metody oceny efektywności interwencji w praktyce 146

7.4. Ocena skuteczności interwencji 152

7.5. Metody oceny skuteczności interwencji 157

7.6. Postawy pracowników wobec interwencji 162

Część 2. Badania nad stresem związanym z pracą i interwencjami antystresowymi 167

8. Interwencje antystresowe w Polsce – wyniki badań własnych 169

8.1. Cele i założenia badawcze 171

8.2. Metodyka badań 171

8.3. Wyniki 173

8.4. Wnioski z badań 183

8.5. Implikacje i podejmowane działania 185

9. Stres związany z pracą wśród polskich pracowników – wyniki badań własnych 188

9.1. Dobór i charakterystyka próby badawczej 189

9.2. Narzędzia badawcze i procedura badania 190

9.3. Wyniki 192

9.4. Wnioski i konkluzje 199

10. Implementacja interwencji antystresowej w przedsiębiorstwie sektora wydobywczego – studium przypadku 201

10.1. Cele i założenia badawcze 201

10.2. Metodyka badania 202

10.3. Opis interwencji antystresowej 203

10.4. Model i procedura wdrożenia programu 205

10.5. Wyniki interwencji 236

10.6. Ocena procesu wdrożenia interwencji antystresowej 250

Zakończenie 256

Załączniki 263

Literatura 268

Spis fotografii 294

Spis rysunków 294

Spis tabel 296

Summary 298

  • Tytuł: Interwencje antystresowe w organizacji. Modele. Zarządzanie. Efektywność
  • Autor: Dorota Molek-Winiarska
  • ISBN: 978-83-7695-828-6, 9788376958286
  • Data wydania: 2021-06-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_22kk
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu