Helion


Szczegóły ebooka

 
Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce

Innowacyjne systemy automatycznego transportu szynowego i ich wdrażanie w Polsce


Prezentowana monografia ma na celu przedstawienie informacji na temat innowacyjnych systemów automatycznego transportu szynowego na przykładzie rozwiązań APM i monorail oraz możliwości ich implementacji w Polsce. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia podsystemu „Sterowanie”, czyli „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Bardzo istotnym zagadnieniem jest analiza formalna, mająca na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie − czy z punktu widzenia prawa polskiego możliwa jest implementacja rozwiązań APM oraz monorail w Polsce?
 
Analizę prowadzono na dwóch płaszczyznach − klasyfikacji rozwiązań APM i monorail w formach transportu (pod kątem formalnym i technicznym) oraz pełnej automatyzacji prowadzenia pociągu. W tym celu autorzy przeanalizowali wybrane akty prawne obowiązujące w Polsce, wskazali ewentualne zapisy uniemożliwiające implementację rozwiązań i zaproponowali zmiany i uzupełnienia w istniejącym stanie prawnym. Omówiono także aspekt bezpieczeństwa tego typu systemów z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa w ramach procesu RAMS, określonego w normie PN-EN 50126. Zaprezentowano też systemy klasy CBTC oraz poziomy automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych, funkcje zdefiniowane dla każdego z poziomów wraz ze wskazaniem, które z nich są realizowane przez automat (system), a które przez człowieka (personel).
 
Jako przykłady wykorzystano rozwiązania: Innovia APM 300 firmy Bombardier Transportation (BT) i rozwiązania kolei jednoszynowej (ang. monorail) Innovia Monorail 300 firmy Bombardier Transportation (BT). Wskazano także przykładowe lokalizacje zastosowania rozwiązań klasy APM i monorail w Polsce.

Słownik pojęć i skrótów 7

Wstęp 10

1. Rozwój systemów klasy CBTC 13

1.1. Geneza tematu 13

1.2. Systemy klasy CBTC – charakterystyka 15

2. Poziomy automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych 19

2.1. Definicja poziomów automatyzacji GOA 19

2.2. Funkcje odpowiadające poszczególnym poziomom automatyzacji GOA 20

2.3. Ocena wpływu funkcji na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i przewozów 21

3. Rozwiązania APM, monorail – charakterystyka 23

3.1. Innovia APM 300 24

3.1.1. Cechy systemu 24

3.1.2. Konfiguracja trasy systemu Innovia APM 300 27

3.1.3. Dodatkowe usługi dla pasażerów 30

3.2. Innovia Monorail 300 31

3.2.1. Cechy systemu 31

3.2.2. Konfiguracja trasy systemu Innovia Monorail 300 34

3.2.3. Dodatkowe usługi dla pasażerów 34

4. Stan prawny możliwości wdrożenia rozwiązań w Polsce 35

4.1. Ustawa o transporcie kolejowym [18] 36

4.2. Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych  rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych [30] 38

4.3. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [17] 40

4.4. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego  i sygnalizacji [31] 41

4.5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [32] 42

4.6. Rozporządzenie w sprawie statystyki transportu kolejowego [34] 43

4.7. Instrukcja prowadzenia ruchu pojazdów szynowych w Metrze Warszawskim [28] 44

4.8. Instrukcja sygnalizacji w Metrze Warszawskim [29] 45

5. Certyfikacja rozwiązań APM i monorail w warunkach polskich 46

5.1. Certyfikacja – proces i kompetencje 46

5.2. Zakres dokumentów koniecznych do uzyskania certyfikatu zgodności typu 50

5.3. Zakres dokumentów koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia  doeksploatacji typu 51

5.4. Wymagania 51

5.5. Bezpieczeństwo 58

5.6. Uznanie wyników badań i sprawdzeń 61

6. Potencjalne zastosowanie rozwiązań APM w Polsce – Innovia APM 300 – koncepcja zastosowania dla CPK – etap I [22] 63

6.1. Cel koncepcji 63

6.2. Struktura linii łączącej terminale na lotnisku CPK 64

6.3. Kategoryzacja pasażerów 65

6.4. Organizacja transportu 67

6.5. Inne cechy infrastruktury systemu 71

6.6. Prowadzenie ruchu 75

6.6.1. Zagadnienie prowadzenia ruchu w trybie pełnej automatyzacji GoA4 – założenia dla organizacji pracy w kontekście GoA4 75

6.6.2. Zasady prowadzenia ruchu 79

7. Potencjalne zastosowanie rozwiązań monorail w Polsce – Innovia Monorail 300 – koncepcja zastosowania dla CPK [22] 82

7.1. Cel koncepcji 82

7.2. Struktura linii monorail w Smart City CPK 83

7.3. Kategoryzacja pasażerów 85

7.4. Organizacja transportu 86

7.5. Inne cechy infrastruktury systemu 95

7.6. Prowadzenie ruchu 97

7.6.1. Zagadnienie prowadzenia ruchu w trybie pełnej automatyzacji GOA4 – założenia dla organizacji pracy w kontekście GOA4 97

7.6.2. Zasady prowadzenia ruchu 98

8. Podsumowanie i wnioski 102

Literatura 106

Spis rysunków 109

Spis tabel 111