Szczegóły ebooka

Mała księga życia według Kahlila Gibrana

Mała księga życia według Kahlila Gibrana

Neil Douglas-Klotz

Ebook

Wizjonerski głos pocieszenia, miłości i tolerancji.

W tej pięknej książeczce odkryjesz podstawową mądrość dotyczącą życia. To nowe spojrzenie na słowa i mądrości Kahlila Gibrana uwzględniające główne wpływy na jego życie: kulturę Bliskiego Wschodu, mistycyzm natury i duchowość.

Według Gibrana życie jest energią, która nasyca wszystko, co widzimy i czujemy a także to, co możemy sobie tylko wyobrazić. W ponad stu opowieściach, wierszach, przypowieściach i aforyzmach autora odnajdziesz tajemnice duchowej ścieżki i esencję mądrości w codziennym życiu.

To pierwsza z serii książek. W przygotowaniu ponadto:

 • Mała księga miłości Kahlila Gibrana;
 • Mała księga tajemnic Kahlila Gibrana;
 • Mała księga mądrości Kahlila Gibrana;
 • Mała księga opowieści sufickich.

Kahlil Gibran (1883-1931) libański poeta, pisarz i malarz. Jeden z najważniejszych twórców współczesnej prozy poetyckiej w literaturze arabskiej. Autor wydanej w 1923 powieści poetyckiej Prorok, która pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się inspirujących dzieł wszechczasów.

Neil-Douglas-Klotz światowej sławy uczony w dziedzinie religioznawstwa, duchowości i psychologii. Kieruje Edinburgh Institute for Advanced Learning i przez wiele lat był współprzewodniczącym Mysticism Group w American Academy of Religion.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Wsłu­chu­jąc się w życie natury
  • Prawo natury
  • Rze­kło źdźbło trawy
  • Trzy psy
  • Cie­nie
  • Pieśń desz­czu
  • Hiena i kro­ko­dyl
  • Dwie ostrygi
  • Drzewa to wier­sze
  • Rdzawa zie­mia
  • Księ­życ w pełni
  • Arcy­mrówka
  • Owoc gra­natu
  • Samot­ność
  • Żywa woda
  • Inne morza
  • Rzeka
  • Zado­wo­le­nie i oszczęd­ność
  • Serce lotosu
  • Cień
  • Wąż i skow­ro­nek
  • Żaby: o natu­rze zakłó­ceń
  • Pieśń kwiatu
  • Wio­sna w Liba­nie
 • Piękno i pieśń życia
  • Sens życia
  • Śpiew
  • Piękno życia i jego tajem­nice
  • Poeta
  • Sztuka i życie
  • Roz­kosz to pieśń wol­no­ści
  • Śpiew
  • Przed tro­nem piękna
  • Flet
  • Piękno
  • Dusza tan­cerki
  • Godzina poświę­cona pięknu i miło­ści
 • Czło­wie­cza wędrówka życia
  • Życie codzienne to twoja świą­ty­nia
  • Grze­biąc mar­twą jaźń
  • Wyrze­ka­jąc się kró­le­stwa
  • Doby­tek
  • Skarb
  • War­tość czasu
  • Zmy­słami wciąż świe­żymi
  • Praca to miłość
  • Budow­ni­czo­wie mostów
  • Sława
  • Życie to pochód
  • Pieśń ludz­ko­ści
  • Śpiew w ciszy
  • Wsty­dli­wość
  • Pomię­dzy
  • Nie­wie­dza
  • Gdy spo­ty­kasz przy­ja­ciela
  • Obcy w życiu
  • Życie to posta­no­wie­nie
  • Tęsk­nota
  • Do ame­ry­kań­skich imi­gran­tów z Bli­skiego Wschodu
 • Pory życia
  • Zmiany wraz z porami roku
  • Każdy cud ma swoją porę
  • Mło­dość i wie­dza
  • Pory roku
  • Jesień i wio­sna
  • Czas
  • Wszyst­kie twoje godziny to skrzy­dła
  • Bądź ciemny
  • Dzień i noc
  • Życie muszli
  • Fale tchnie­nia
  • Z dala od brzegu i samego sie­bie
  • Obwi­nia­nie
  • Każ­dego roku cze­ka­łam na wio­snę
 • Para­doks życia
  • Gdy Życie nad­cho­dzi
  • Mowa
  • Opo­wieść o dwóch opo­wie­ściach
  • Wyzna­nie
  • Wczo­raj i dziś
  • Dary ziemi
  • Dając i bio­rąc
  • Wyso­kie i niskie
  • Poszu­ki­wa­nie
  • Wol­ność
  • Gra­nice
  • Sowie oczy
  • Głosy
  • Morze i piana
  • Bło­go­sła­wiąc ciem­ność
  • Zgoda
  • Jezus i Pan
 • Żywot duszy
  • Zmar­twych­wsta­nie życia
  • Okruch
  • Więk­sze morze
  • Prawda jest jak gwiazdy
  • Zmi­łuj się nade mną, Duszo moja
  • Ufaj snom
  • Więk­sza Jaźń
  • Wzno­sząc się
  • Dzieci prze­stwo­rzy
  • Odstąp, Oskar­ży­cielu mój
  • Zwia­stun
  • Idź­cie ku słońcu
  • Rosa duszy
  • Korze­nie pomię­dzy
  • Jaźń jest morzem
  • Tęsk­nota za Wielką Jaź­nią
  • Anioły i demony
  • Bło­go­sła­wiona Góra
  • Pieśń duszy
 • Źró­dła wyko­rzy­stane w tym zbio­rze
 • Tytuły
 • Kah­lil Gibran
 • Neil Douglas-Klotz
 • Przy­pisy koń­cowe
 • Tytuł: Mała księga życia według Kahlila Gibrana
 • Autor: Neil Douglas-Klotz
 • Tytuł oryginału: Kahlil Gibran's Little Book of Life
 • Tłumaczenie: Robert Sudół
 • ISBN: 9788381435215, 9788381435215
 • Data wydania: 2021-09-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_23q5
 • Wydawca: Wydawnictwo Czarna Owca