Helion


Szczegóły ebooka

Sztuka odpoczynku. Jak znaleźć wytchnienie w dzisiejszych czasach

Sztuka odpoczynku. Jak znaleźć wytchnienie w dzisiejszych czasach


Zapracowanie stało się dzisiaj powodem do dumy. Chwalimy się, jak bardzo jesteśmy zajęci, a jednocześnie jesteśmy przemęczeni. Dlatego powinniśmy potraktować wypoczynek jako przejaw troski o siebie. Ta książka, oparta na wielu rzetelnych badaniach naukowych, podpowie nam, jak to zrobić.

Jak się relaksujemy? Co uspokaja nasz umysł? Dzięki czemu nasze ciało otrzymuje nową energię?

W swojej nowatorskiej książce Claudia Hammond oparła się na największej do tej pory ogólnoświatowej ankiecie na temat odpoczynku, w której wzięło udział osiemnaście tysięcy osób ze stu trzydziestu krajów. Jej wyniki pokazały, jak ludzie odpoczywają i w jaki sposób relaks wiąże się ze stanem zdrowia.

Wymieniając od końca dziesięć najpopularniejszych form wypoczynku, autorka wyjaśnia, dlaczego relaks jest ważny, a także przytacza wyniki badań naukowych, by móc ustalić, co naprawdę działa. Na koniec przedstawia mapę prowadzącą do bardziej zrelaksowanego, bardziej zrównoważonego życia, która pozwoli każdemu z nas odkryć, jak, gdzie i kiedy uda nam się najlepiej wypocząć.

Sztuka odpoczynku znalazła się na krótkiej liście książek nominowanych do nagrody Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego dla najlepszej książki popularnonaukowej.

Fascynująca, dowcipna, świetnie napisana Jeśli przyjąć, że najlepszym odpoczynkiem jest czytanie, to ta książka stanowi odpowiednik naukowej sjesty. Niestety, jest tak intrygująca, że trudno przy niej odpocząć.

Observer

Claudia Hammond jest autorką wielu nagradzanych książek i dziennikarką radiową, prowadzi też zajęcia na temat publicznej wiedzy o psychologii na uniwersytecie w Sussex. W swoim programie radiowym All in the the Mind (Wszystko jest w umyśle) nadawanym na antenie BBC Radio4 propaguje wiedzę o psychologii i zdrowiu psychicznym.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • WEZWA­NIE DO ODPO­CZYNKU
  • Defi­cyt odpo­czynku
  • Istota odpo­czy­wa­nia
  • Test odpo­czy­wa­nia
 • MIND­FUL­NESS
  • Ścieżka naj­więk­szego spo­koju
  • Dla­czego mind­ful­ness przy­nosi odprę­że­nie?
  • Uwaga na dowody
  • Mind­ful­ness na co dzień
 • OGLĄ­DA­NIE TELE­WI­ZJI
  • Tele­wi­zja jako śro­dek uspo­ka­ja­jący
  • Towa­rzy­skie udo­god­nie­nie
  • Pusty czas
  • Czy oglą­da­nie tele­wi­zji czyni z nas ludzi nie­szczę­śli­wych i aspo­łecz­nych, a do tego szko­dzi zdro­wiu
  • Wła­ściwa rów­no­waga
 • MARZE­NIA NA JAWIE
  • Nie­po­kój odpo­czy­wa­nia
  • Kiedy umysł odwie­dza mroczne miej­sca
  • Uspo­ka­ja­nie umy­słu
  • Pochwała błą­dzą­cego umy­słu
 • ROZ­KOSZNA GORĄCA KĄPIEL
  • Kąpiel w towa­rzy­stwie 18 tysięcy ludzi
  • Zacho­wać pro­stotę
  • Kurek z dowo­dami
  • Kąpiele jako lek na wszystko
  • Cicha woda brzegi rwie
 • DŁUGI SPA­CER
  • Nie mów, dopóki nie spró­bu­jesz
  • Nic i coś nowego
  • Zwol­nić tempo
  • Śla­dami olbrzy­mów
  • Odpo­czy­nek od zmę­cze­nia?
  • Odpo­czy­nek od sie­dze­nia
  • Poli­czyć każdy krok
 • ZWY­KŁE NIC­NIE­RO­BIE­NIE
  • Bar­tleby
  • Kiedy odpo­czy­wa­nie może zabić
  • Nocny marek  to brzmi dum­nie
  • Zabie­ga­nie jako wyznacz­nik sta­tusu spo­łecz­nego
  • Może na prze­rwę?
  • Pro­gre­sywna relak­sa­cja
  • Dobra nuda i zła nuda
  • Jak nic nie robić (albo pra­wie nic)
 • SŁU­CHA­NIE MUZYKI
  • Mozart, Blur lub co ci wpad­nie w ucho
  • Gło­śno czy cicho? Szybko czy wolno?
  • Muzyka nastro­jowa
  • Samemu czy z innymi?
 • CHCĘ BYĆ SAMA
  • Samotny czy sam
  • Samot­ność i utrata poczu­cia ja
  • W poje­dynkę czy w samot­no­ści?
  • Jak zna­leźć rów­no­wagę
  • Samot­ność, która daje odpo­czy­nek
 • NA ŁONIE PRZY­RODY
  • Kąpiel w natu­rze
  • Pokój z wido­kiem
  • Dzicy z natury
  • Prze­rwa od zmar­twień
  • Łagodna fascy­na­cja
 • CZY­TA­NIE
  • Roz­luź­nie­nie i pobu­dze­nie
  • Z książką do łóżka
  • Leniwe hobby?
  • Zaj­rzeć do umy­słu czy­tel­nika
  • Ucieczka od sie­bie
  • Nie­uważne czy­ta­nie
  • Towa­rzy­stwo dobrej książki
  • Co czy­tać dla relaksu
  • Uwaga, spo­iler!
  • Gło­śne czy­ta­nie
 • ODPO­CZY­NEK  PRZE­PIS DOSKO­NAŁY
 • PODZIĘ­KO­WA­NIA
 • Przy­pisy koń­cowe