Szczegóły ebooka

Instytucje otoczenia biznesu. Wybrane aspekty

Instytucje otoczenia biznesu. Wybrane aspekty

Przemysław Skulski

Ebook

Procesy zachodzące we współczesnej gospodarce powodują zwiększenie znaczenia otoczenia biznesu oraz jego wpływu na działania przedsiębiorstw. Monografia ma na celu przedstawienie ewolucji otoczenia biznesu oraz jego wpływu na działania gospodarcze z perspektywy instytucjonalnej. Uwzględniono odziaływanie instytucji zarówno formalnych, jak i nieformalnych, jako osadzonych i ukształtowanych w danej kulturze.

Wstęp 7

Rozdział 1. Otoczenie biznesu i otoczenie instytucjonalne (Marcin Brol, Przemysław Skulski)

1.1. Wprowadzenie 11

1.2. Charakterystyka otoczenia biznesu 12

1.3. Metody analizy otoczenia biznesu 14

1.4. Instytucjonalne otoczenie biznesu 15

1.5. Podsumowanie 18

Literatura 19

Rozdział 2. Instytucjonalne otoczenie biznesu w perspektywie historyczno-teoretycznej (Bartosz Scheuer)

2.1. Wprowadzenie 21

2.2. Otoczenie biznesu w epoce merkantylizmu 22

2.3. Otoczenie biznesu w koncepcjach liberalnych i ekonomii klasycznej 23

2.4. Otoczenie biznesu po Wielkim Kryzysie. Powstanie makroekonomii 26

2.5. Zmiany w otoczeniu biznesu po upadku konsensusu keynesowskiego 30

2.6. Otoczenie biznesu na początku XXI wieku 31

2.7. Podsumowanie 33

Literatura. 34

Rozdział 3. Podmioty sektora publicznego jako instytucjonalne otoczenie biznesu (Marcin Brol)

3.1. Wprowadzenie 35

3.2. Sektor publiczny a otoczenie 36

3.3. Wpływ instytucji na gospodarkę 42

3.4. Źródła nieefektywności w sektorze publicznym i metody przeciwdziałania jej 48

3.5. Podmioty sektora publicznego jako klienci podmiotów prywatnych 52

3.6. Miejsce sektora publicznego we współczesnej gospodarce 54

3.7. Podsumowanie 55

Literatura 55

Rozdział 4. Kultura jako element otoczenia biznesu (Przemysław Skulski)

4.1. Wprowadzenie 58

4.2. Kultura jako pojęcie wieloznaczne 59

4.3. Elementy otoczenie kulturowego 62

4.4. Przegląd wybranych typologii kultury 68

4.5. Problem multikulturowości w biznesie 77

4.5.1. Rozwój idei multikulturowości 78

4.5.2. Multikulturowość – perspektywa międzynarodowa 79

4.5.3. Multikulturowe korporacje 82

4.5.4. Krytyka multikulturalizmu 85

4.6. Podsumowanie 87

Literatura 89

Rozdział 5. Instytucje otoczenia biznesu w rozwoju innowacyjnej gospodarki (Niki Derlukiewicz)

5.1. Wprowadzenie 91

5.2. Polityka innowacyjna 93

5.3. Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 96

5.4. Instytucje otoczenia biznesu w Polsce 98

5.5. Podsumowanie 105

Literatura 106

Rozdział 6. Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw w instytucjach otoczenia biznesu na przykładzie polskich parków technologicznych (Magdalena Stawicka)

6.1. Wprowadzenie 110

6.2. Aspekty teoretyczne internacjonalizacji przedsiębiorstw 111

6.3. Sektor MŚP w Polsce i skala jego internacjonalizacji 115

6.4. Parki technologiczne jako instytucje otoczenia biznesu wspierające działalność i rozwój MŚP 119

6.5. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w parkach technologicznych 121

6.6. Podsumowanie 124

Literatura 125

Zakończenie 127

Spis rysunków 130

Spis tabel 130

Summary 131