Szczegóły ebooka

"Kadry decydują o wszystkim". Nowa inteligencja w przemyśle polskim (1945-1946)

"Kadry decydują o wszystkim". Nowa inteligencja w przemyśle polskim (1945-1946)

Jędrzej Chumiński

Ebook

„Kadry określają wszystko. Po wyborze słusznej linii sukces zależy od pracy organizacyjnej i właściwego (…) doboru ludzi”. Ta krótka dyrektywa Stalina stała się zasadniczą wytyczną w praktycznej działalności politycznej wszystkich reżimów komunistycznych po II wojnie światowej. Celem badawczym tej książki jest analiza instrumentów, za których pomocą polscy komuniści usiłowali wdrażać w latach 1945-1956 system nomenklaturowy w najważniejszym dziale gospodarki narodowej – przemyśle. Analizie poddano m.in. intencje polityki kadrowej PPR/PZPR, rolę kierowników personalnych, wpływ na dobór kadr aparatu bezpieczeństwa, praktykę tzw. wysuwania na stanowiska kierownicze, stosowane metody kontroli i nadzoru pracowników umysłowych. Ważnym elementem analizy jest także stworzenie zbiorowego portretu tzw. nowej inteligencji i ustalenie, jaki był wpływ ówczesnej polityki kadrowej na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw.

Wstęp 9

Rozdział 1

Wielkość i struktura zatrudnienia pracowników umysłowych w przemyśle polskim 21

1.1. Pracownicy umysłowi przemysłu w dwudziestoleciu międzywojennym 21

1.2. Wpływ wojny i powojennych zmian terytorialnych na wielkość i strukturę zatrudnienia pracowników umysłowych w przemyśle polskim 37

1.3. Dynamika zatrudnienia pracowników umysłowych w przemyśle w okresie planów trzy- i sześcioletniego 52

1.3.1. Kadry kwalifikowane w okresie planu trzyletniego 56

1.3.2. Kadry kwalifikowane w okresie planu sześcioletniego 63

1.3.3. Wnioski 72

Rozdział 2

Skład środowiska pracowników umysłowych przemysłu i ich wybory polityczne 74

2.1. Cechy społeczno-demograficzne pracowników umysłowych 74

2.1.1. Pochodzenie środowiskowe i terytorialne 78

2.1.2. Poziom wykształcenia ogólnego i doświadczenie zawodowe 84

2.1.3. Przedwojenna i wojenna mobilność 90

2.1.4. Struktura wieku i sytuacja rodzinna 94

2.1.5. Staż pracy 98

2.1.6. Wnioski 103

2.2. Wybory polityczne pracowników umysłowych przemysłu – członkowie PPR i PPS w zakładach przemysłowych 110

2.2.1. Poziom wykształcenia i doświadczenie zawodowe a wybory polityczne 113

2.2.2. Pochodzenie terytorialne i środowiskowe a przynależność partyjna 115

2.2.3. Płeć, wiek i sytuacja rodzinna a wybory polityczne 118

2.2.4. Wnioski 121

2.3. Członkowie PZPR w zakładach przemysłowych 129

2.3.1. Cechy społeczne i demograficzne członków PZPR 130

2.3.2. Wnioski 134

Warunki społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na sytuację pracowników umysłowych przemysłu 139

3.1. Polityka kadrowa PPR i PZPR w przemyśle 139

3.1.1. Rola kierowników personalnych w polityce kadrowej 163

3.1.2. Wpływ aparatu bezpieczeństwa na sytuację pracowników umysłowych 177

3.1.3. Polityka awansowa 204

3.1.4. Kadra kierownicza przemysłu polskiego 214

3.2. Sytuacja materialna pracowników umysłowych 221

3.3. Wnioski 229

Podsumowanie 238

Aneks statystyczny 247

Źródła i literatura 353

Spis rysunków 366

Spis tabel 367

Summary 371

  • Tytuł: "Kadry decydują o wszystkim". Nowa inteligencja w przemyśle polskim (1945-1946)
  • Autor: Jędrzej Chumiński
  • ISBN: 978-83-7695-861-3, 9788376958613
  • Data wydania: 2021-07-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_23z6
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu