Helion


Szczegóły ebooka

Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami

Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami


Autorka podejmuje rzadko tak szczegółowo omawianą w ramach zarządzania zasobami ludzkimi problematykę, jaką jest utrzymywanie relacji organizacji z pracownikami, którzy już w firmie nie pracują.

W obecnych czasach deficytów personalnych spowodowanych względami demograficznymi, ekonomicznymi oraz społecznymi problematyka ta jest niezmiernie aktualna, gdyż pracodawcy faktycznie walczą o pracowników, także tych, którzy po pewnym okresie pracy gdzie indziej mogą do nich wrócić.

Publikacja dostarcza zarówno wyników analiz teoretycznych, jak i badań empirycznych, na dodatek nie tylko ilościowych, lecz także jakościowych, co jest bardzo cenne dla praktyków.

Prof. dr hab. Anna Lipka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1

Teoretyczne aspekty kształtowania relacji pracodawcy z byłymi pracownikami 15

1.1. Derekrutacja – rozważania terminologiczne 15

1.2. Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem 20

1.2.1. Istota relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą 20

1.2.2. Determinanty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem 22

1.2.3. Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem przez pryzmat teorii wymiany społecznej 24

1.2.4. Rola relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w kontekście polityki personalnej 26

1.3. Zarządzanie relacjami z pracownikami a byli pracownicy 28

1.3.1. Założenia koncepcji Zarządzania Relacjami z Pracownikami 28

1.3.2. Metody i narzędzia zarządzania relacjami z pracownikami 31

1.3.3. Proces zarządzania relacjami z byłymi pracownikami 33

1.4. Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami w świetle analizy literatury 40

1.4.1. Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami – dotychczasowy stan wiedzy 40

1.4.2. Corporate Alumni Program – istota, założenia 42

1.4.3. Przykłady programów utrzymywania relacji z byłymi pracownikami 47

Rozdział 2

Determinanty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami w świetle wyników badań ilościowych 51

2.1. Badania wstępne 51

2.1.1. Metodyka badań wstępnych 51

2.1.2. Przebieg oraz wyniki badań wstępnych 55

2.2. Metodyka badań ilościowych 59

2.3. Procedura badań ilościowych 65

2.4. Charakterystyka badanych 69

2.4.1. Sylwetki respondentów 69

2.4.2. Prezentacja badanych pracodawców 74

2.5. Rozstanie się pracodawcy z pracownikiem 78

2.5.1. Przyczyny rozstania się pracodawcy z pracownikiem 78

2.5.2. Atmosfera rozstania się 81

2.6. Diagnoza relacji pomiędzy pracownikami a byłymi pracodawcami 83

2.6.1. Relacje pomiędzy badanymi a ich ostatnim byłym pracodawcą 83

2.6.2. Działania podejmowane przez pracodawców w zakresie kształtowania relacji z byłymi pracownikami 85

2.6.3. Przyczyny nieutrzymywania relacji z byłym pracodawcą 87

2.6.4. Propozycja kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami 87

2.7. Perspektywy kształtowania relacji w opinii badanych pracowników 89

Rozdział 3

Determinanty kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami w świetle wyników badań jakościowych 95

3.1. Metodyka badań jakościowych 95

3.2. Przebieg badania 100

3.3. Czynniki kształtujące relacje z byłym pracodawcą 103

3.3.1. Opinia badanych o okresie zatrudnienia 103

3.3.2. Relacje interpersonalne w miejscu pracy 107

3.3.3. Przyczyna derekrutacji oraz proces rozstania się 108

3.3.4. Bezpośredni przełożony 114

3.4. Korzyści z kształtowania relacji w opinii byłych pracowników 117

3.5. Możliwości skutecznego kształtowania relacji z byłymi pracownikami w opinii badanych 123

3.6. Nastawienie badanych do kształtowania relacji z byłymi pracodawcami 126

Rozdział 4

Synteza kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami 135

4.1. Wnioski z przeprowadzonych badań ilościowych 135

4.2. Wnioski z badań jakościowych 137

4.3. Odpowiedzi na pytania badawcze 139

4.4. Model kształtowania relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami 141

Zakończenie 145

Bibliografia 149

Spis tabel 167

Spis schematów i wykresów 169

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 171

Załącznik 2. Dyspozycje oraz kwestionariusz wywiadu 185