Helion


Szczegóły ebooka

 
Język(i) w czasie i przestrzeni

Język(i) w czasie i przestrzeni


Tematyce języka, czasu i przestrzeni poświęcono w literaturze polskiej i światowej bardzo dużo uwagi, zwłaszcza w ujęciu interdyscyplinarnym. Prace zebrane w niniejszym tomie wskazują na różne, nierzadko bardzo metaforyczne, sposoby pojmowania czasu i przestrzeni w szerokiej perspektywie lingwistycznej. Poszczególne rozdziały koncentrują się na wybranych aspektach użycia języka w przestrzeni internetowej i multimedialnej, na języku w przestrzeni miejskiej i państwowej. Kolejne teksty analizują język w różnych perspektywach czasowych, związanych z ewolucją języka i kontaktami międzyjęzykowymi, a także badają relacje zachodzące pomiędzy językiem a pamięcią, przedstawiają uwarunkowania zmian językowych w procesie afazji, przyglądają się przestrzeni teoretycznej, w której uprawiane jest językoznawstwo, oraz proponują rozważania o charakterze ogólnohumanistycznym.

Autorzy koncentrują się na badaniach poszczególnych interesujących zjawisk i jednostkowych przypadków, a rozważania teoretyczno-metodologiczne splatają się z analizami zagadnień bardziej praktycznych. W niektórych tekstach pojawia się nawiązanie do aktualnych wydarzeń i ograniczeń, ale także nowych możliwości spowodowanych pandemią.

Piotr Stalmaszczyk: Wstęp     7

 

Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: Współczesna komunikacja internetowa na tle komunikacji tradycyjnej     11

Katarzyna Burska: Język a emocje w komunikacji internetowej (na przykładzie komentarzy w serwisie YouTube)            35

Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz: Język w przestrzeni multimedialnej. Przegląd zjawisk i literatury przedmiotu            71

Mikołaj Deckert: Język w przestrzeni ekranu: przekładowe nieoczywiste oczywistości      99

Małgorzata Święcicka: Językowa i językowo-kulturowa przestrzeń miejska (na przykładzie Bydgoszczy)            115

Marta Pawlikowska: Hiszpania jako przestrzeń wielojęzyczna. Kontakty językowe            135

Alicja Witalisz: Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni: wybrane zagadnienia            159

Aleksandra Szczepańska, Aleksandra Poniewierska, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński: Badania nad ewolucją języka w drugiej dekadzie XXI wieku         187

Waldemar Czachur, Marta Wójcicka: Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych          211

Jolanta Panasiuk: Uwięzione słowa – o języku w afazji        237

Piotr Stalmaszczyk: Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów 267

Natalia Lemann: Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii            289

 

Indeks terminów         307