Helion


Szczegóły ebooka

Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie

Finansjalizacja wybranych rynków surowcowych na świecie


Finansjalizacja przeobraża dotychczasowe prawa, kierunki i reguły funkcjonowania wielu płaszczyzn gospodarki, w tym rynku surowcowego. Aktywność inwestorów na rynku kontraktów terminowych futures od początku XXI wieku zaczęła decydować o tendencjach cenowych surowców. Implementacja rozwiązań oraz instrumentów rynku finansowego do struktury rynku surowcowego stanowi współczesny wymiar finansjalizacji tego obszaru. Badaniu poddany został wpływ inwestorów finansowych na rynku surowcowych kontraktów terminowych futures na kształtowanie się cen spot pięciu badanych surowców – złota, srebra, miedzi, ropy naftowej WTI i gazu ziemnego. Analiza wpływu czynników rynku terminowego na rynek bieżący, przeprowadzona metodą przyczynowości w sensie Grangera, ma na celu określenie kolejności interakcji między obiema płaszczyznami obrotu. Obecne tendencje i przeobrażenia rynku surowcowego ukazują nieustanną transformację całej gospodarki światowej, która zaczyna być coraz bardziej zależna od systemów oraz instrumentów finansowych.

Wykaz skrótów stosowanych w pracy   7

 

Wstęp  9

 

Rozdział 1. Charakterystyka rynku surowcowego            13

1.1. Geneza i rozwój rynku surowcowego           13

1.2. Charakterystyka inwestycji na rynku surowcowym                21

1.3. Znaczenie rynku instrumentów pochodnych w procesie inwestycji               26

1.4. Indeksy rynku surowcowego            31

1.5. Główne giełdy surowcowe                34

1.6. Podsumowanie       38

 

Rozdział 2. Proces finansjalizacji w gospodarce światowej        39

2.1. Pojęcie oraz istota procesu finansjalizacji w globalnej gospodarce  39

2.2. Przyczyny rozwoju finansjalizacji     43

2.3. Działania spekulacyjne a proces finansjalizacji          45

2.4. Wpływ finansjalizacji na rynek surowcowy 51

2.5. Geneza i przejawy finansjalizacji rynku surowcowego          56

2.6. Analiza porównawcza literatury przedmiotu             60

2.7. Podsumowanie       63

 

Rozdział 3. Empiryczna analiza inwestycji na rynku surowcowym           65

3.1. Opis próby badawczej          65

3.2. Analiza współzależności cen spot badanych surowców        74

3.3. Charakterystyka struktury i rentowności inwestycji na rynku surowcowym i finansowym  84

3.4. Analiza komparatywna struktury rynku kasowego i terminowego badanych surowców      90

3.5. Podsumowanie       100

 

Rozdział 4. Finansowe determinanty cen surowców     101

4.1. Krótko- i średniookresowe zjawiska na rynku surowcowym              102

4.2. Badanie zależności przyczynowych między wolumenem obrotów surowcowych kontraktów terminowych futures a ceną spot aktywów              107

4.2.1. Badanie stacjonarności procesów oraz kointegracji  109

4.2.2. Analiza przyczynowości szeregów czasowych              114

4.3. Analiza pozostałych czynników rynku spot i futures – badanie przyczynowości w sensie Grangera 121

4.3.1. Zależności na rynku terminowym futures – relacja cen kontraktów oraz wolumenu obrotów             122

4.3.2. Oddziaływanie kursu USD/EUR na ceny spot analizowanych surowców oraz kontraktów terminowych futures         126

4.4. Funkcja reakcji na impuls – analiza oddziaływania między surowcowym rynkiem terminowym futures a ceną spot      134

4.5. Podsumowanie       138

 

Zakończenie      145

 

Bibliografia         149

 

Spis schematów i tabel 159

 

Spis wykresów 161