Szczegóły ebooka

Nowe wyzwania i możliwości rozwoju turystyki

Nowe wyzwania i możliwości rozwoju turystyki

Andrzej Rapacz

Ebook

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie odnoszące się do występujących na współczesnym rynku turystycznym zjawisk i tendencji. Zawiera zagadnienia z zakresu ekonomii doświadczeń, innowacji w branży gastronomicznej, turystyki osób z niepełnosprawnościami oraz niestandardowych produktów turystycznych. Autorzy poszczególnych rozdziałów wskazują na potrzebę podejmowania przez władze samorządowe miejscowości i regionów oraz podmiotów gospodarki turystycznej wspólnych działań, które wpisują się w dalszy rozwój turystyki i są odpowiedzią na nowe wyzwania ze strony potencjalnych turystów. Opracowanie jest przeznaczone dla praktyków i teoretyków zajmujących się turystyką i rynkiem turystycznym oraz studentów studiów ekonomicznych na kierunku turystyka, turystyka i rekreacja. Można je uznać za pozycję na rynku wydawniczym będącą merytorycznym wsparciem dla praktyków oraz ważnym narzędziem w procesie dydaktycznym.

Wstęp 9

1. Turystyka w koncepcji ekonomii doświadczeń (Michał Roman, Robert Kosiński) 15

1.1. Wprowadzenie 15

1.2. Pojęcie turystyki, jej formy i funkcje 17

1.3. Turystyka a ekonomia doświadczeń 19

1.4. Podsumowanie 25

2. Experience-centric strategy – przejściowa moda czy trwały trend? (Andrzej Stasiak) 26

2.1. Wprowadzenie 26

2.2. Strategia rozwoju turystyki a gospodarka doświadczeń 28

2.3. Wonderful Copenhagen 2020 (Dania) – studium przypadku nr 1 29

2.4. Plan turystyczny Paraná 2026 – Pakt na rzecz inteligentnej destynacji (Brazylia) – studium przypadku nr 2 33

2.5. Badanie doświadczeń turystycznych DMO Bresciaturism – Visit Brescia (Włochy) – studium przypadku nr 3 35

2.6. Program strategiczny promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022 (Polska) – studium przypadku nr 4 38

2.7. Podsumowanie 42

3. Nowe trendy w gastronomii a gospodarka doświadczeń (Andrzej Rapacz) 45

3.1. Wprowadzenie 45

3.2. Aktualne trendy na rynku usług gastronomicznych 46

3.3. Gastronomia we współczesnej gospodarce doświadczeń 51

3.4. Nowe trendy w ofercie badanych placówek gastronomicznych 52

3.5. Podsumowanie 57

4. Innowacje w wybranych restauracjach w Polsce w ocenie ich klientów (Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel) 59

4.1. Wprowadzenie 59

4.2. Teoretyczne aspekty innowacji w restauracjach 60

4.3. Cel i metodyka badań 61

4.4. Wyniki badań i dyskusja 62

4.5. Podsumowanie 65

5. Potencjał turystyczny wybranej gminy w Polsce i czynniki jego rozwoju (Michał Roman, Karolina Kopczewska) 67

5.1. Wprowadzenie 67

5.2. Potencjał i atrakcyjność turystyczna obszaru 67

5.3. Cel, metodyka i charakterystyka badanej populacji oraz obszaru badań 71

5.4. Wyniki badań 73

5.5. Podsumowanie 80

6. Potencjał turystyczny cmentarzy wojennych w południowo-wschodniej Polsce (Andrzej Trojanowski) 81

6.1. Wprowadzenie 81

6.2. Pojęcie i rodzaje obiektów grobownictwa wojennego 82

6.3. Problemy ewidencji obiektów grobownictwa wojennego i ich finansowanie 84

6.4. Stan obiektów grobownictwa wojennego w świetle wyników kontroli NIK-u 87

6.5. Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego cmentarzy wojennych w badanych gminach 89

6.6. Podstawowe uwagi i wnioski NIK-u dotyczące cmentarzy wojennych 91

6.7. Podsumowanie 94

7. Szlak Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jako unikatowy produkt oferty turystyki przemysłowej Dolnego Śląska (Piotr Zawadzki) 96

7.1. Wprowadzenie 96

7.2. Szlak tematyczny jako produkt turystyki kulturowej 97

7.3. Trendy turystyki przemysłowej 100

7.4. Obiekty dziedzictwa przemysłowego na Dolnym Śląsku 104

7.5. Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jako produkt turystyki przemysłowej województwa dolnośląskiego 106

7.6. Podsumowanie 109

8. Aktywność turystyczna niepełnosprawnych mieszkańców Dolnego Śląska (Andrzej Rapacz, Katarzyna Trybuś) 111

8.1. Wprowadzenie 111

8.2. Pojęcie niepełnosprawności, jej rodzaje i stopnie 112

8.3. Zjawisko niepełnosprawności wśród mieszkańców Dolnego Śląska 114

8.4. Procedura badawcza wykorzystana do oceny aktywności turystycznej niepełnosprawnych mieszkańców Dolnego Śląska 115

8.5. Uwarunkowania aktywności turystycznej niepełnosprawnych mieszkańców Dolnego Śląska 117

8.6. Podsumowanie 120

9. Marketing imprez sportowych a rozwój turystyki w miastach (Adam Karpiński, Filip Karpiński) 123

9.1. Wprowadzenie 123

9.2. Marketing sportowy imprez masowych 124

9.3. Promocja regionu oraz rozwój turystyki w miastach poprzez wydarzenia sportowe 125

9.4. Imprezy sportowe w polskich miastach – studium przypadków 127

9.5. Podsumowanie 131

Zakończenie 132

Literatura 136

Spis rysunków 145

Spis tabel 146

Summary 147