Helion


Szczegóły ebooka

 Nieruchomości i ich wycena

Nieruchomości i ich wycena


Podręcznik jest nakierowany na praktyczne zagadnienia dotyczące nieruchomości oraz rynków nieruchomości. Ważną jego część stanowi omówienie pojęcia wartości rynkowej, poszczególnych rodzajów wartości nierynkowej (wraz z przykładami) oraz wskazanie roli rzeczoznawcy majątkowego. W książce zawarto praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania operatu szacunkowego oraz opisano rolę poszczególnych grup podmiotów funkcjonujących na rynkach nieruchomości. Wyodrębniono część, w której w sposób przystępny, zwarty, a zarazem kompleksowy, w oparciu o rzeczywiste przykłady omówiono podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości w Polsce. Autorzy odwołują się do odpowiednich podstaw prawnych i traktują zagadnienia komplementarnie. Zwracają uwagę na wady i zalety poszczególnych podejść oraz kryteria, które należy uwzględnić w praktyce, określając wartość nieruchomości w często specyficznych uwarunkowaniach. Aby ułatwić Czytelnikowi przyswajanie wiedzy, każdy rozdział został zamknięty pytaniami kontrolnymi.

CZĘŚĆ I. NIERUCHOMOŚCI – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Znaczenie nieruchomości w ekonomii (Stanisław Korenik, Małgorzata Rogowska-Sawicz) 13

1.1. Wprowadzenie 13

1.2. Nieruchomość jako przedmiot badań ekonomii i element gospodarki 13

1.3. Podsumowanie 19

Literatura 20

2. Pojęcie i klasyfikacje nieruchomości (Dorota Rynio) 21

2.1. Wprowadzenie 21

2.2. Definicja nieruchomości 21

2.3. Cechy nieruchomości 22

2.4. Rodzaje nieruchomości 24

2.5. Podsumowanie 27

Literatura 27

3. Rynki nieruchomości – pojęcie, rodzaje i cechy (Alicja Zakrzewska-Półtorak) 28

3.1. Wprowadzenie 28

3.2. Pojęcie i klasyfikacje rynku nieruchomości 28

3.3. Cechy i funkcje rynków nieruchomości 31

3.4. Podsumowanie 33

Literatura 33

4. Podmioty na rynkach nieruchomości (Bogusław Półtorak) 35

4.1. Wprowadzenie 35

4.2. Zróżnicowanie uczestników rynku nieruchomości w ujęciu funkcjonalnym i instytucjonalnym 35

4.3. Podmioty finansujące i animujące rynek nieruchomości 39

4.4. Podmioty kreujące popyt i podaż w sektorze nieruchomości 40

4.5. Podsumowanie 41

Literatura 42

CZĘŚĆ II. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

5. Rynkowa wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (Piotr Hajduga) 45

5.1. Wprowadzenie 45

5.2. Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce nieruchomościami 46

5.3. Definicje i interpretacje wartości rynkowej na szczeblu europejskim i międzynarodowym 48

5.4. Funkcje wartości nieruchomości 49

5.5. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości 50

5.6. Podsumowanie 53

Literatura 53

6. Wartości inne niż wartość rynkowa (Hanna Adamiczka) 55

6.1. Wprowadzenie 55

6.2. Wartość godziwa 55

6.3. Wartość bankowo-hipoteczna 56

6.4. Wartość indywidualna (lub inwestycyjna) 57

6.5. Wartość odtworzeniowa 57

6.6. Wartość katastralna 59

6.7. Wartość dla wymuszonej sprzedaży 60

6.8. Wartość nadziei 60

6.9. Wartość synergiczna (połączenia) 61

6.10. Podsumowanie 61

Literatura 62

7. Wpływ planowania przestrzennego na wartość nieruchomości (Agata Pluta) 63

7.1. Wprowadzenie 63

7.2. Czynniki determinujące wartość nieruchomości w kontekście planowania przestrzennego 63

7.3. Podsumowanie 67

Literatura 68

8. Operat szacunkowy – treść i forma (Dorota Sierzputowska) 69

8.1. Wprowadzenie 69

8.2. Operat szacunkowy wyceny nieruchomości 69

8.3. Cele sporządzania operatu szacunkowego 73

8.4. Opinia o wartości nieruchomości a operat szacunkowy 74

8.5. Podsumowanie 74

Literatura 75

CZĘŚĆ III. PODEJŚCIA I METODY W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

9. Podejście porównawcze (Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Anita Makowska) 79

9.1. Wprowadzenie. Kontekst regulacyjny podejścia porównawczego 79

9.2. Założenia metodyczne podejścia porównawczego 80

9.3. Okres badania cen nieruchomości 88

9.4. Metody stosowane w podejściu porównawczym 91

9.5. Podsumowanie 100

Literatura 101

10. Podejście dochodowe (Paweł Lubas) 103

10.1. Wprowadzenie 103

10.2. Metody i techniki 106

10.3. Opis metody inwestycyjnej 107

10.4. Opis metody zysków 115

10.5. Techniki wyceny 117

10.6. Podsumowanie 119

Literatura 120

11. Podejście kosztowe i podejście mieszane (Paweł Lubas, Piotr Ochab) 121

11.1. Wprowadzenie 121

11.2. Podejście kosztowe 122

11.3. Techniki określania kosztów 126

11.4. Podejście mieszane 131

11.5. Podsumowanie 149

Literatura 149